Đề thi học sinh giỏi tháng 11 Toán lớp 2 năm học 2018 - 2019

6 2.218
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
tªn: …………………………
Líp: ……………………………
--------------------------------------------------------------
§Ò KIÓM TRA häc sinh giái TH¸NG 11 - Khèi 2
M«n : To¸n (Thêi gian 60 phót)
A. Tr¾c nghiÖm (10 ®iÓm)
Em h·y ®iÒn kÕt qu¶ o ®¸p
C©u 1(1.5®):
Cho c¸c 1,3,4. c¸c trªn ta lËp ®îc bao nhiªu 2 ch÷
kh¸c nhau?
§¸p sè:
…………………………
C©u 2(1.5®): X + 16 = 23 + 7. H·y cho biÕt X b»ng mÊy?
§¸p sè:
X =……………………
C©u 3(1.5®): Cho biÕt tæng cña d·y 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 b»ng
mÊy?
§¸p sè: ……………….
C©u 4(1.5®): Tæng cña 2 b»ng 18, biÕt h¹ng thø nhÊt nhÊt 2 ch÷
sè. Hái h¹ng thø 2 b»ng mÊy?
§¸p sè:
……………………………
C©u 5 (1.5®): Hai tæng lµ 46, nÕu gi÷ nguyªn mét h¹ng gi¶m
h¹ng kia 6 ®¬n th× tæng míi bao nhiªu?
§¸p sè: ……………………………
C©u 6(1.5®)
: bao nhiªu 2 ch÷ tæng 2 ®ã b»ng 13 ?
§¸p sè: ………………………………
C©u 7(1®):
ViÕt tÊt c c¸c trßn chôc lín h¬n 43 h¬n 93
§¸p sè: …………………………………… ………………………………….
B. luËn: (10 ®iÓm)
C©u 1(4®):
TÝnh nhanh
a. 3 + 6 + 9 +12 + 15 + 18
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
b.
20 - 18 + 16 - 14 + 12 - 10 + 8 - 6 + 4 2 + 2
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
C©u 2(3®):
HiÖn nay Nam 12 tuæi nhiÒu h¬n em Tïng 7 tuæi nhng l¹i Ýt h¬n
chÞ 5 tuæi. TÝnh tæng tuæi cña 3 chÞ em?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…… ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
C©u 3(3®): Em h·y ®¸nh cho biÕt h×nh bªn cã:
a. MÊy h×nh tam gi¸c
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
b. MÊy h×nh gi¸c
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/toan-lop-2-nang-cao

Đề thi học sinh giỏi tháng 11 Toán lớp 2

Đề thi học sinh giỏi tháng 11 Toán lớp 2 là đề thi học sinh giỏi được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 2, cũng là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, ra đề thi. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học sinh giỏi tháng 11 Toán lớp 2. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
6 2.218
Toán lớp 2 Xem thêm