Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Tin học

1 1.389

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI: TIN HỌC

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 11/04/2012

Lưu ý:

Thí sinh tạo thư mục là SBD của mình, làm bài và lưu với tên tập tin là bai1.pas, bai2.pas, bai3.pas vào thư mục SBD vừa tạo.

Câu 1: (7 điểm)

Số nguyên dương n gọi là song tố khi n là số nguyên tố và tổng chữ số của nó cũng là số nguyên tố.

Yêu cầu: Viết chưong trình thực hiện công việc sau:

a) Nhập vào số nguyên n. Hãy cho biết n có là số song tố hay không?

b) In ra các số song tố bé hơn hoặc bằng n.

c) In ra các cặp số nguyên tố lẻ liên tiếp nhỏ hơn hoặc bằng n.

Câu 2: (7.0 điểm)

Cho một chuỗi gồm n2 ký tự. Người ta cắt chuỗi từ trái sang phải thành n chuỗi con, mỗi chuỗi con có đúng n ký tự. Viết mỗi chuỗi con thành một cột, ta có một bảng gồm n hàng và n cột ký tự.

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào một chuỗi gồm n2 ký tự (4 ≤ n2 ≤ 255).

a) In ra màn hình các hàng có tổng mã ASCII của các ký tự là lớn nhất.

b) In giá trị tổng ở câu a ra màn hình.

Câu 3: (6.0 điểm) 

Khi đào hầm Thủ Thiêm người ta dùng một Robot để đào, ban đầu người ta đào đường hầm 1 đơn vị độ dài sau đó đặt Robot xuống. Robot này được điều khiển bởi 2 lệnh là: C1 và N2.

- Lệnh C1 là đào thêm 1 đơn vị độ dài thì tốn 2 đơn vị năng lượng.

- Lệnh N2 là đào thêm một đoạn đường hầm bằng độ dài đang có thì tốn 4 đơn vị năng lượng.

Hãy viết chương trình ra lệnh cho Robot đào một đường hầm có độ dài k đơn vị độ dài với các lệnh là ít nhất và sự tiêu tốn năng lượng là thấp nhất. Biết ban đầu đường hầm dài 1 đơn vị độ dài.

Yêu cầu:

- Dữ liệu vào trong tập tin Robot.inp gồm một số k là độ dài đường hầm cần đào.

- Dữ liệu ra trong tập tin Robot.out gồm hai dòng:

+ Dòng đầu là số năng lượng ít nhất đã tiêu tốn cho Robot đào hầm.

+ Dòng tiếp theo chứa các lệnh C1 hoặc N2, mỗi lệnh cách nhau 1 khoảng trắng.

1 1.389
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Tin học để xem.
Lớp 9 Xem thêm