Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Lịch sử năm 2015 - 2016 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Lịch sử

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Lịch sử năm 2015 - 2016 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh gồm 4 câu hỏi về lịch sử Việt Nam và thế giới, làm bài trong thời gian 180 phút. Đề thi có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Lịch sử năm 2015 - 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 12 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai

SỞ GD - ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Năm học : 2015 - 2016

Môn Lịch sử 12

Thời gian làm bài: 180 phút; không kể thời gian phát đề

I. Lịch sử thế giới

Câu 1 (3 điểm): Cho bảng dữ kiện sau

Thời gian Sự kiện
Tháng 2/1945 Ba cường quốc họp Hội nghị tại Ianta (Liên Xô).
15/8/1945 Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.
Từ tháng 8 - tháng 10/1945 Ba nước Đông Nam Á: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào tuyên bố độc lập.
Năm 1975 Ba nước Đông Dương kháng chiến chống Mĩ thắng lợi.
1/10/1949 Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập.
1/1/1959 Cộng hòa Cu-ba thành lập.
Năm 1960 Đi vào lịch sử là "năm châu Phi" với 17 nước giành độc lập.
Năm 1975 Ăngôla và Môdămbic thoát khỏi ách thống trị của thực dân Bồ Đào Nha
Năm 1993 Chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai bị xóa bỏ ở Nam Phi.

1. Dựa vào bảng dữ kiện hãy khái quát sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai?

2. Chọn ra sự kiện đánh dấu thời cơ giành chính quyền của nước ta đã chín muồi?

II. Lịch sử Việt Nam

Câu 2 (2 điểm): Trình bày nội dung cương lĩnh chính trị của Đảng (2/1930)? Từ chủ trương tập hợp lực lượng trong cương lĩnh hãy rút ra bài học trong công cuộc xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất hiện nay?

Câu 3 (3 điểm): Lựa chọn và liệt kê các biện pháp chủ yếu trong việc giải quyết các khó khăn của nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945?

Câu 4 (2 điểm): Trình bày nội dung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960)? Nội dung nào thể hiện Đảng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam.

Đáp án đề thi KSCL đầu năm lớp 12 môn Lịch sử

Câu 1:

1. Khái quát sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai.

* Hoàn cảnh

 • Tại HN Ianta tháng 2/1945, các cường quốc thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc CNPX, đồng thời phân chia khu vực đóng quân và phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. Theo đó vẫn thừa nhận sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.
 • Ngày 15/8/1945, Nhật Bản đầu hàng đồng minh không điều kiện, là điều kiện thuận lợi để các nước đứng lên giành chính quyền

* Diễn biến: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh.

Ở Châu Á:

 • Khu vực Đông Nam Á: Ngay trong năm 1945 đã có ba quốc gia giành độc lập, các nước khác cũng giành được phần lớn lãnh thổ. Tuy nhiên, sau đó các nước phải tiếp tục kháng chiến chống thực dân trở lại xâm lược. Năm 1975, sau khi ba nước Đông Dương tiến hành kháng chiến chống Mĩ thắng lợi đã xóa bỏ chế độ thực dân ở ĐNA.
 • Khu vực Đông Bắc Á: Sự ra đời của nước CHND Trung Hoa ngày 1/10/1949 đánh dấu bước phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á.

Ở Mĩ Latinh: Phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập diễn ra mạnh mẽ. Tiêu biểu là thắng lợi của CM Cu ba đưa tới sự ra đời của nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959). Cu ba trở thành lá cờ đầu trong phong trào đấu tranh chống Mĩ, cổ vũ mạnh mẽ các nước Mĩ Latinh đấu tranh.

Ở châu Phi: Phong trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ, mở đầu ở Bắc Phi rồi lan rộng khắp châu Phi. Năm 1960, đi vào lịch sử là năm châu Phi với 17 nước giành độc lập, năm 1975, Ăngôla và Mô dăm bic thoát khỏi ách thống trị của thực dân Bồ Đào Nha đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ cơ bản bị xóa bỏ. Cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi nhằm mục đích chống chủ nghĩa thực dân và đòi quyền sống của con người. Năm 1993, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apacthai bị xóa bỏ đánh dấu thắng lợi cuối cùng của nhân dân châu Phi.

2. Sự kiện đánh dấu thời cơ giành chính quyền của nước ta đã chín muồi

Ngày 15/8/1945, Nhật Bản đầu hàng đồng minh không điều kiện. Nhật ở chính quốc đầu hàng, quân Nhật ở Đông Dương hoang mang, chính phủ Trần Trọng Kim rệu rã, thời cơ giành chính quyền của nhân dân ta đã chín muồi.

Câu 2 (2 điểm):

Trình bày nội dung cương lĩnh chính trị của Đảng (2/1930)? Từ chủ trương tập hợp lực lượng trong cương lĩnh hãy rút ra bài học trong công cuộc xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất hiện nay?

* Nội dung cương lĩnh: Tại Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã soạn thảo và thông qua Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt. Đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

 • Đường lối chiến lược cách mạng: Tiến hành "tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản".
 • Nhiệm vụ cách mạng: Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng làm cho nước VN độc lập tự do; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông; tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc; tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng, chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất.
 • Lực lượng cách mạng: công nhân, nông dân, tiểu tư sản trí thức; còn phú nông, trung và tiểu địa chủ, tư sản thì phải lợi dụng hoặc trung lập.
 • Lãnh đạo cách mạng: ĐCSVN- đội tiên phong của giai cấp công nhân.
 • Phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.

* Bài học trong công cuộc xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất hiện nay:

 • Chú trọng xây dựng khối đoàn kết toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng cộng sản.
 • Lấy liên minh công - nông và đội ngũ trí thức làm nòng cốt.
 • Phát huy tinh thần yêu nước của các tầng lớp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đánh giá bài viết
1 951
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm