Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề KSCL đầu năm môn tiếng Anh 3 năm 2019 - 2020

Đề thi chất lượng đầu năm lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề khảo sát sát lượng đầu năm lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình đã học giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

I. Chọn từ khác loại.

1. A. Monday B. Friday C. today
2. A. mother B. father C. pen
3. A. thank B. hello C. hi
4. A. young B. chair C. table
5. A. blue B. pencil C. pink

II. Khoanh tròn đáp án đúng

1. She is flying a kite/ a book.

2. What is Sarah do / doing? She is making lemon / lemonade.

3. What do / does you like?

4. This is a/ an egg. That is a/ an banana.

5. The lemon tastes sour/ sweet.

6. There are six eggs in the hole/ coop.

7. We have got many legs/ leg.

8. The bird lives in a nest/ bee hive.

9. I enjoy rest/ resting in my nest.

10. Sarah and I am / are picking oranges.

III. Nối

A

B

1. How many boys?

2. Who is she?

3. Is this a chair?

4. How are you?

5. What are they?

a. They are pens

b. She is my sister

c. Eight boys

d. No, it isn’t

e. I’m fine. Thank you

IV. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. is / name / Lan / My /

___________________________

2. you / spell / do / How / name / your / ?/

______________________________________________________

3. are / What / these / ?

______________________________________________________

4. book / please / Open / your /,/./

______________________________________________________

5. is / computer / That / my /./

______________________________________________________

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 1.204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 3 Xem thêm