Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn tiếng Anh

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
TRƯỜNG THCS THANH KHƯƠNG
Name: ……………………………….
Class: ….
ĐỀ KHO SÁT CHT LƯNG HÈ 2018
Môn: Tiếng Anh 5
Thi gian: 45 phút
I: Chọn đáp án có cách phát âm khác nhng t còn li phn gch chân: (1 điểm)
1. A. lesson B. new C. every D. seven
2. A. trip B. still C. twice D. windy
3. A. watch B. game C. play D. stay
4. A. thank B. they C. this D. that
II: Chọn đáp (A, B, C hoặc D) (2 điểm)
1.“How ___________ does Long go swimming?” – “Twice a week.
A. many B. much C. old D. often
2. ___________ is your birthday ?
A.When B.Where C.What D. How
3. “Is it small ?”- “___________”
A. Yes, it is. B. No,they aren't. C. Yes, it isn't. D. Yes, they are.
4. “What's her name ?”-“ ___________”
A. Her name is Lan B. My name is Ba C. His name’s Nam. D. Her name Lan
5. What’s your favorite drink? – ___________
A. Chicken B. Orange C. Lettuce D. Lemonade
6. She ___________ doing aerobics now.
A. are B. does C. is D. has
7. ___________ do you feel? - I feel very hungry.
A. Who B. Why C. Which D. How
8. He ___________ at home yesterday.
A.was B.were C.are D. is
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
III: Write the correct form of the verbs (2 điểm)
1. They usually (have) ____________________ breakfast at 6.30.
2. Linda (not listen) ____________________ to music at the moment.
3. Last Sunday he (not go) ____________________ to the English club.
4.Mai (visit) ____________________ Ha Long Bay tomorrow.
IV.Em hãy chn mt t khác loi.(1 đim)
1. A. winter B. cold C. summer D. autumn
2. A. visit B. had C. sang D. got
3. A. how often B. how C. how far D. hello
4. A. backache B. toothache C. stomachache D. unhealthy
V. Sp xếp li nhng t sau thành các câu sau hoàn chỉnh. (2 điểm)
1. to/should/ go/the/ He/ dentist/.
………………………………………………………………………………………
2. hometown/ like/ What/ his/ is?
………………………………………………………………………………………
3. Ha Noi/ Did/ get/ plane/ to/ by/ you/?
………………………………………………………………………………………
4. fairy/ Do/ reading/ like/ tales/ you/?
………………………………………………………………………………………
V.Đọc đoạn văn ri tr li câu hỏi(2 điểm)
My name is Mai. I get up very early in the morning. I do morning exercise with my father. After
breakfast, my brother and I ride a bicycle to school. We come home at 11 o’clock and then I
have lunch with my family. In the afternoon, I study with my partner. Her name is Linh.
Sometimes, I go to the library to look for some information. My family go to the cinema once a
month.
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
1/ What’s her name?
………………………………………………………………………………………
2/ Does she get up late in the morning?
………………………………………………………………………………………
3/ What’s her partner’s name?
………………………………………………………………………………………
4/ How often do her family go to the cinema?
………………………………………………………………………………………
Mi các bn vào tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-5

Đề thi KSCL đầu năm môn Tiếng Anh lớp 5

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn tiếng Anh trường THCS Thanh Khương là một tài liệu ôn thi thú vị bao gồm những dạng bài tập dành cho học sinh lớp 5 ôn thi tuyển vào các lớp chất lượng cao. Mời các bạn tham khảo. 

Trên đây là Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn tiếng Anh giúp bé học tiếng Anh hiệu quả hơn. Bố mẹ có thể tham khảo thêm những bộ bài ôn tập tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học khác tại VnDoc.com nhé!

Đánh giá bài viết
4 3.286
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm