Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phòng GD&ĐT ………….
Trường Tiểu học ……….
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 5
(Thời gian 60 phút, không kể thời gian chép đề)
ĐỀ BÀI
I. LUYỆN TỪ CÂU (2 điểm)
Câu 1: Tìm 5 từ đồng nghĩa với từ “Tổ quốc”.
Câu 2: Đặt một câu trạng ngữ chỉ thời gian. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu
em vừa đặt.
II. CHÍNH TẢ (4 điểm)
1. Bài viết: Hoàng hôn trên sông Hương
(Tiếng Việt 5 Tập I/ trang 11)
(Viết từ: Phía bên sông .... buổi chiều cũng chấm dứt”)
2. Bài tập: Điền l hay n vào các chố trống cho thích hợp.
- phép ... mặt ...
- ... iềm vui chói ... ọi
III. TẬP LÀM VĂN (4 điểm)
Đề bài: Em hãy viết đoạn văn tả cảnh một buổi sáng trong vườn cây
(hoặc trên cánh đồng)
_________________________________
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
I. LUYỆN TỪ CÂU (2 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Tìm đúng 5 từ: 1 điểm; 4 từ: 0,75 điểm; 2 - 3 từ: cho 0,5 điểm;
1từ: cho 0,25 điểm.
Đáp án:
Câu 2 (1 điểm): Đặt câu đúng: 0,5 điểm; xác định đúng CN VN: 0,5 điểm.
II. CHÍNH TẢ (4 điểm)
1) Bài viết: 3 điểm
- Bµi viÕt kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, ch÷ viÕt râ rµng, tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n: 3 ®iÓm.
- Mçi lçi chÝnh trong bµi (sai, lÉn p ©m ®Çu hoÆc vÇn, dÊu thanh, lçi viÕt
hoa...) t 0,5 ®iÓm.
- Lu ý: NÕu ch÷ viÕt kh«ng rµng, sai ®é cao, kho¶ng c¸ch, kiÓu ch÷, tr×nh
bµy bÈn: trõ kh«ng qu¸ 1 ®iÓm toµn bµi.
2) Bài tập: 1 điểm
Đúng mỗi từ cho 0,25 điểm
III. TẬP LÀM VĂN (4 điểm)
- ViÕt ®îc mét ®o¹n v¨n ®óng chñ ®Ò, côc rµng (®ñ 3 phÇn) 2 ®iÓm.
- Dïng ®Æt c©u sinh ®éng; c©u v¨n h×nh ¶nh, giµu c¶m xóc: 1.5 ®iÓm
- Tr×nh bµy s¹ch sÏ; ch÷ viÕt ®Òu, ®Ñp, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶: 0.5 ®iÓm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phòng GD&ĐT……..
Trường Tiểu học ……..
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN LỚP 5
(Thời gian 40 phút, không kể thời gian giao đề)
ĐỀ BÀI
I. Phần trắc nghiệm: Ghi lại chữ cái đặt trước đáp án em cho đúng.
1) Ph©n nµo díi ®©y bÐ h¬n
2
1
?
A.
1
3
B.
4
2
C.
2
3
D.
5
4
3) Phân số nào bằng phân số
3
2
(1 điểm)
A.
15
4
B.
12
8
C.
4
12
10
6
3) 69
2
m
99
2
dm
=
2
dm
A. 69 099
2
dm
B. 6 999
2
cm
C. 6 999
2
dm
D- 69 0099
2
dm
4) Chu vi cña mét tÊm a h×nh vu«ng 5 cm,
v
Ëy diÖn tÝch cña tÊm a ®ã :
A. 25cm
2
B.
4
25
cm
2
C. 20 cm
2
D.
16
25
cm
2
II. Phần tự luận:
C©u 1:
TÝnh:
428 x 25 13498 : 32
3
25
:
4
21
x 2 = 5 -
2 9
3 4
=
Câu 2: Tìm y.
a) y +
3
1
4
b) y :
1 2
4 3
C©u 3:
Mét « ®i 20 km th× tiªu hao t 1 lÝt x¨ng, gi¸ tiÒn 1 lÝt x¨ng 16500 ®ång.
Hái nÕu « ®ã ®i 180 km th× cÇn bao nhiªu tiÒn ®Ó mua x¨ng?
Câu 4: Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài bằng
4
5
chiều rộng hơn
chiều rộng 10 m.
C©u 5: nh nhanh.
36 22 51
11 57 72
____________________________________

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 bao gồm đề ôn tập 2 môn Toán và Tiếng Việt giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập Toán, Tiếng Việt chuẩn bị cho bài thi khảo sát chất lượng đầu năm. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận hệ thống lại tất cả kiến thức môn Toán cho các em học sinh tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng việt lớp 5 gồm phần đọc và phần viết với các dạng bài đọc hiểu trả lời câu hỏi chi tiết cho các em luyện tập chuẩn bị cho bài thi đầu năm.

Đánh giá bài viết
2 1.331
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 Xem thêm