Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

7 342

Đề kiểm tra KSCL đầu năm môn tiếng Anh 6

Nằm trong bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 năm 2019 - 2020, đề thi khảo sát tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh 5 đã học giúp các em ôn tập lại kiến thức hiệu quả và chuẩn bị cho năm học mới thật tốt. 

I. Circle the letter before the word whose underlined part is pronounced diffrently from that of these others:

1) A. kitchen  B. fish  C. library  D. tennis
2) A. that  B. those  C. bathroom  D. thin
3) A. mother  B. brother  C. Monday  D. open
4) A. ca B. Maths  C. have  D. ball
5) A. six  B. sit  C. stand  D. close

II. Choose the correct words in brackets to fill in the gaps:

1) He often travels..........car..........my father (by....for/ by.....with/ with.....by)

2) It........... rainy in summer. (often is/ is often/ often)

3) What did she........ (draw/ drawed/ drew)

4) Do you want to go..........? (swim/ swiming/ swimming)

5) What........... the matter with you yesterday morning? (is/ was/ were)

III. Make questions for the answer:

1) .................................................................?

My mother has a fever

2) .................................................................?

Yes, I'm going to Ho Chi Minh city by plane not by car

3) .................................................................?

No, She didn't play football. She played tennis.

4) .................................................................?

Our friends were born in Hanoi

5) ................................................................................................................?

It is about five kilometres from our house to Thang Long Primary school.

IV. Reorder the words to make meaningful sentences:

1) children/ was/ sister/ with/ What/ ?/ matter/ the/ 's/ my/

2) Is/ often/ warm/ in/ weather/ Spring/ the/./

3) Hoa/ on/ Was/ Hanoi/ born/ in/ 5th/ January/?/

4) did/ do/ Mother/ What/ last/ in/ 's/ often/ Lan/ summer/?/

5) 's/ friends/ Mai/ travelling/ Are/ bike/ house/ by/ to/ ./ her/

Đáp án có trong file tải: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 342

Video đang được xem nhiều

Khảo sát CL đầu năm Xem thêm