Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra đầu năm học nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh từ lớp 11 lên lớp 12. Tài liệu bao gồm đáp án và đề thi môn Hóa, giúp các em học sinh tự luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học năm 2015 - 2016 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

SỞ GD- ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2015 - 2016
MÔN: HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 132

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C=12, O=16, H=1, S=32, N=14, Br=80, Na=23, K=39, Be=9, Mg=24, Ca=40, Ba=137, Al=27, Si=28, Cu=64, Fe=56, Ag=108, Zn=65, Ni=58 và Cl=35,5

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm axetilen, vinylaxetilen, benzen, toluen và stiren, sau phản ứng thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 3,78 gam H2O. Phần trăm khối lượng của toluen có trong hỗn hợp X là

A. 25,76% B. 36,74% C. 35,25% D. 48,72%

Câu 2: Hỗn hợp A gồm hai anken đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi đối với H2 là 17,5. Hiđrat hóa hoàn toàn hỗn hợp A thu được 8,48 gam hỗn hợp ancol B, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa acol bậc nhất và bậc hai tương ứng là 29 : 24. Oxi hóa toàn bộ hỗn hợp B bằng CuO rồi cho toàn bộ sản phẩm tạo thành tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được a gam Ag. Giá trị của a là

A. 31,644 gam B. 24,192 gam C. 20,952 gam D. 20,736 gam

Câu 3: Ancol nào sau đây là ancol bậc hai (II)?

A. (CH3)2CHOH B. (CH3)3COH C. C2H5OH D. CH3CH2CH2OH

Câu 4: Dãy gồm các muối mà khi bị nhiệt phân tạo đều tạo thành khí NH3

A. NH4NO3, NH4HCO3, (NH4)2CO3 B. NH4Cl, NH4NO3, NH4NO2

C. NH4Cl, NH4HCO3, (NH4)2CO3 D. NH4Cl, NH4NO3, NH4HCO3

Câu 5: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron trong đó lớp ngoài cùng có 3 electron. Số hiệu
nguyên tử (Z) của nguyên tố X là

A. 16 B. 15 C. 13 D. 17

Câu 6: Cho các thí nghiệm:

(1) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2

(2) Nung nóng Ag trong bình khí O2

(3) Dẫn khí H2 qua bột CuO nung nóng

(4) Nhỏ dung dịch HNO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl2

(5) Dẫn khí Cl2 vào bình chứa khí O2 nung nóng

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 7: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hóa 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là

A. 8,1 gam B. 15,3 gam C. 13,5 gam D. 8,5 gam

Câu 8: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm sau:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2

A. Vừa có kết tủa vừa mất màu dung dịch Br2

B. Có kết tủa xuất hiện

C. Dung dịch Br2 bị mất màu

D. Không có hiện tượng gì

Câu 9: Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo (CH3)2C=O. Tên gọi nào sau đây không phù hợp với X?

A. đimetylxeton B. propan-2-on C. axeton D. propan-2-ol

Câu 10: Hỗn hợp X gồm oxi và ozon có tỉ khối so với hiđro bằng 22. Để đốt cháy hết 1,1 mol H2 cần dùng V lít hỗn hợp X (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72 lít B. 13,44 lít C. 17,92 lít D. 8,96 lít

Câu 11: Cho cân bằng hoá học: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016. Phát biểu đúng là

A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ

B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2

C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3

D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng

Câu 12: Hợp chất không chứa liên kết cộng hóa trị trong phân tử là

A. HCl B. NaF C. NH3 D. HNO3

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH2=CHCOOOH, CxHyCOOH và (COOH)2 thu được 14,4 gam H2O và V lít CO2 (đktc). Mặt khác, cũng 29,6 gam X tác dụng với lượng dư NaHCO3 thu được 0,5 mol CO2. Giá trị của V là

A. 22,4 lít B. 16,8 lít C. 11,2 lít D. 33,6 lít

Câu 14: Cho các chất: ancol etylic (X), axit etanoic (Y), phenol (Z) và ancol metylic (T). Tính axit của các chất trên được sắp xếp tăng dần theo thứ tự

A. T, X, Z, Y B. X, T, Z, Y C. T, Z, X, Y D. Y, Z, X, T

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 1,94 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH và CH3COOC2H5, sau phản ứng thu được 1,792 lít CO2 (đktc) và 1,62 gam H2O. Phần trăm về khối lượng của C2H5OH trong hỗn hợp X là

A. 47,42% B. 11,86% C. 23,71% D. 35,57%

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12

1

C

11

B

21

C

31

B

41

A

2

D

12

B

22

C

32

A

42

D

3

A

13

A

23

D

33

C

43

D

4

C

14

B

24

B

34

B

44

B

5

C

15

C

25

D

35

C

45

B

6

B

16

D

26

A

36

C

46

A

7

D

17

D

27

A

37

C

47

A

8

C

18

A

28

A

38

B

48

A

9

D

19

B

29

D

39

B

49

D

10

D

20

C

30

C

40

A

50

C

Đánh giá bài viết
1 408
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm