Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh năm học 2018 - 2019

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2019 1
SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THỊNH
ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TOÁN 12
Ngày thi: 16 tháng 9 năm 2018
Đề gốc
I. NHẬN BIẾT
Câu 1: Tập xác định của hàm số
tan
y x
là:
A.
. B. \ ,
2
k k
.
C.
. D.
\ ,k k
.
Lời giải
Chọn B.
Điều kiện xác định:
cos 0
x
2
x k
,
k
.
Vậy tập xác định là \ ,
2
k k
.
Câu 2: Nghiệm của phương trình
2
cos
4 2
x
A.
2
2
x k
k
x k
. B.
2
x k
k
x k
.
C.
2
2
x k
k
x k
. D.
2
2
2
x k
k
x k
.
Lời giải
Chọn D.
Phương trình
2
2
cos cos cos
4 2 4 4
2
2
x k
x x k
x k
.
Câu 3: Cho cấp số cộng
n
u
có số hạng tổng quát là
3 2
n
u n
. Tìm công sai
d
của cấp số cộng.
A.
3
d
. B.
2
d
. C.
2
d
. D.
3
d
.
Lời giải
Chọn A.
Ta có
1
3 1 2 3 2 3
n n
u u n n
Suy ra
3
d
là công sai của cấp số cộng.
Câu 4: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng
0
?
A.
2
3
n
n
u
. B.
6
5
n
n
u
. C.
3
3
1
n
n n
u
n
. D.
2
4
n
u n n
.
Lời giải:
Chọn A.
2
lim lim 0
3
n
n
n n
u
 
(Vì
2 2
1
3 3
).
TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2019 2
Câu 5: Trong không gian cho bốn điểm không đồng phẳng. Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng
phân biệt từ các điểm đã cho?
A.
6
. B.
4
. C.
3
. D.
2
.
Lời giải
Chọn B.
4
điểm không đồng phẳng tạo thành một tứ diện mà tứ diện có
4
mặt.
Câu 6: Cho hai đường thẳng phân biệt
,
a b
và mặt phẳng
P
, trong đó
a P
. Chọn mệnh đề sai.
A. Nếu
//
b a
thì
//
b P
. B. Nếu
//
b a
thì
b P
.
C. Nếu
b P
thì
//
b a
. D. Nếu
//
b P
thì
b a
.
Lời giải
Chọn A.
Nếu
a P
//
b a
thì
b P
.
Câu 7: Cho hàm số
3
3 .
y x x
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
; 1

và nghịch biến trên khoảng
1;

.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
( ; ).
 
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
; 1

và đồng biến trên khoảng
1;

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;1
.
Lời giải
Chọn D.
Ta có
2
3 3 0 1
y x x
Bảng biến thiên
Dựa vào bảng biến thiên ta chọn đáp án D.
Câu 8: Cho hàm số
y f x
có đạo hàm trên đoạn
;
a b
. Ta xét các khẳng định sau:
1
Nếu hàm số
f x
đạt cực đại tại điểm
0
;
x a b
thì
0
f x
là giá trị lớn nhất của
f x
trên
đoạn
;
a b
.
2
Nếu hàm số
f x
đạt cực đại tại điểm
0
;
x a b
thì
0
f x
giá trị nhỏ nhất của
f x
trên đoạn
;
a b
.
3
Nếu hàm số
f x
đạt cực đại tại điểm
0
x
đạt cực tiểu tại điểm
1 0 1
, ;
x x x a b
thì ta
luôn có
0 1
f x f x
.
Số khẳng định đúng là?
A.
1
. B.
2
. C.
0
. D.
3
.
Câu 9: Hàm số
3 2
3 3 4
y x x x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
1
. B.
2
. C.
0
. D.
3
.
Lời giải
Chọn C.
x

1
1

y
0
0
y

2
2

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2019 3
Ta có
2
2
3 6 3 3 1 0
y x x x
, x
. Hàm số đã cho có đạo hàm không đổi dấu
trên
nên nó không có cực trị.
Câu 10: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
3 5
y x x
trên đoạn
2;4
là:
A.
2; 4
min 3
y
. B.
2; 4
min 7
y
. C.
2; 4
min 5.
y
D.
2; 4
min 0.
y
Lời giải
Chọn B.
Ta có:
2
3 3
y x
0
y
1 2;4
1 2;4
x
x
2 7
4 57
f
f
2; 4
min 7
y
.
Câu 11: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
3
1
x
y
x
là đường thẳng có phương trình?
A.
5
y
. B.
0
y
. C.
1
x
. D.
1
y
.
Lời giải
Chọn D.
Ta có
3
lim lim 1
1
x x
x
y
x
 
đường thẳng
0
y
là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
Câu 12: Đường cong trong hình bên đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
2 1
1
x
y
x
. B.
1 2
1
x
y
x
. C.
2 1
1
x
y
x
. D.
2 1
1
x
y
x
.
Lời giải
Chọn A.
Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là
1
x
loại đáp án C.
Đồ thị hàm số đi qua điểm
0; 1A
loại đáp án B và D.
Câu 13: Khối đa diện đều có
12
mặt thì có số cạnh là:
A.
30
. B.
60
. C.
12
. D.
24
.
Lời giải
Chọn A.
Khối đa diện đều có
12
mặt là khối đa diện đều loại
5;3
thì có số cạnh là
30
.
Câu 14: Cho tứ diện
MNPQ
. Gọi
I
;
J
;
K
lần lượt trung điểm của các cạnh
MN
;
MP
;
MQ
. Tỉ
số thể tích
MIJK
MNPQ
V
V
bằng
A.
1
3
. B.
1
4
. C.
1
6
. D.
1
8
.
Lời giải
Chọn D.
O
x
y
1
1
2

Đề kiểm tra đầu năm môn Toán lớp 12 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh năm học 2018 - 2019 là đề khảo sát đầu năm lớp 12 nhằm đánh giá chất lượng học sinh mới từ lớp 11 lên lớp 12, có lời giải chi tiết đi kèm. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm các đề thi môn Toán, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh, GDCD trong đề thi khảo sát đầu năm lớp 12 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 991
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm