Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020 có đáp án chi tiết là đề thi đầu vào lớp 5 lên lớp 6 nhằm đánh giá chất lượng đầu vào thi tuyển chọn lớp 6, đây là tài liệu cho các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài ôn tập chuẩn bị cho bài thi vào lớp 6 đạt hiệu quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài: Đề thi khảo sát đầu năm môn Toán lớp 6

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy Khoanh vào câu trả lời đúng

Câu 1: Điền vào chỗ ba chấm số thích hợp: \frac{12}{18}=\frac{...}{3}

a. 1

b. 2

c. 5

d. 6

Câu 2: Một lớp 5 có 32 học sinh. Trong đó số học sinh nữ là 3/4 học sinh so với cả lớp. Hỏi số học sinh nam của lớp là bao nhiêu?

a. 7

b. 10

c. 24

d. 8

Câu 3: Hãy đổi đơn vị 1m2 = … mm2

a. 1000

b. 1 000 000

c. 10 000

d. 100 000

Câu 4: Trên tàu thuỷ có 45 con cừu. Có 5 con bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?

a. Không tính được

b. 50 tuổi

c. 9 tuổi

d. 40 tuổi

Câu 5: Tính x - 5,68 = 25,23

a. x = 30,98

b. x = 19,91

c. x = 29,91

d. x = 30,91

Câu 6: Hãy đổi 5,4 phút = … giây

a. 54

b. 540

c. 324

d. 304

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Một cửa hàng có 7250kg gạo. Cửa hàng đã bán được 2/5 số gạo đó. Sau đó lại bán thêm 370kg gạo nữa. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo?

Câu 2: Tìm x, biết: (3 điểm)

a) x – 72 = 39 + 25

b) 3,5 + x = 4,72 + 2,48

c) x : 2,5 = 4

d) 132 : x = 3

Câu 3 (2điểm )

Một hình chữ nhật ABCD (như hình vẽ) có chiều rộng 30 cm, chiều dài bằng 4/3 chiều rộng. Trên cạnh AB, người ta lấy điểm M. Trên cạnh CD người ta lấy điểm N, nên đoạn DC bằng 1/3 NC .

Tính diện tích hình tam giác MDN và MNC

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Đáp án Đề kiểm tra đầu năm môn Toán 6

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

1

2

3

4

5

6

B

D

B

A

D

C

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

\frac{2}{5}số gạo của cửa hàng là:

7250 x \frac{2}{5}= 2900(kg) (0,5 điểm)

Số gạo đã bán là:

2900 + 370 = 3270(kg) (0,5 điểm)

Số gạo còn lại là:

7250 - 3270 = 3980(kg) hay 39,8 tạ (0,5 điểm)

Đáp số: 39,8 tạ gạo (0,5 điểm)

Câu 2 (3 điểm)

Câu a)

x – 72 = 39 + 25

x – 72 = 84

x = 84 + 72

x = 156

0,75 đ

Câu b)

3,5 + x = 4,72 + 2,48

3,5 + x = 7,2

x = 7,2 – 3,5

x = 3,7

0,75 đ

Câu c)

x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 1

0,75 đ

Câu d)

132 : x = 3

x = 132 : 3

x = 44

0,75 đ

Câu 3:

Giải

Chiều dài DC là: 30 = 40 (cm)

Ta có sơ đồ:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Tổng số phần bằng nhau 3 + 1 = 4 (phần)

Chiều dài đoạn DN: 40 : 4 = 10 (cm)

Chiều daii đoạn NC: 10 x 3 = 30 (cm)

Diện tích tam giác MDN: 10 x30 : 2 = 150 (cm2)

Diện tích tam giác MNC: 30 x30 : 2 = 450 (cm2)

Đáp số: Diện tích tam giác MDN: 150 cm2

Diện tích tam giác MNC: 450 cm2

Đề thi đầu vào lớp 5 lên lớp 6 môn Toán bao gồm 2 phần thi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho kì thi đầu vào lớp 6 và chương trình học lớp 6.

Đánh giá bài viết
18 1.096
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Khảo sát CL đầu năm Xem thêm