Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 trường THCS Cao Viên, Hà Nội năm học 2016 - 2017

2 1.792

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 trường THCS Cao Viên, Hà Nội năm học 2016 - 2017 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm dành cho học sinh mới lên lớp 8, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 huyện Kim Sơn, Ninh Bình năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Cự Khê, Hà Nội năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG THCS CAO VIÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: Toán lớp 8

(Thời gian làm bài 90 phút – Không kể giao đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm)

Viết lại chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.

Câu 1: Tích của hai đơn thức (-2xy3) và x2y là:

A. 2x3y4           B. -2x4y3        C. 2x4y4        D. -2x3y4

Câu 2: Trong các số sau đây số nào là nghiệm của đa thức x2 – x – 2?

A. 0               B. 2            C. 3            D. 1

Câu 3: 4x2 + 12xy + 9y2 có thu gọn là:

A. (3x + 2y)2        B. (3x – 2y)2      C. (2x + 3y)2     D. (2x – 3y)2

Câu 4: (5x – y)2 = 25x2 ....... + y2. Chỗ còn thiếu trong dấu ....... là:

A. 10xy            B. -10xy          C. 5xy          D. -5xy

Câu 5: Phép nhân (xy + x2y - xy2)(-2xy) có kết quả là:

A. -2x2y2 - 2x3y2 + 2x2y3          B. -2xy - 2x2y + 2xy2

C. 2x2y2 + 2x3y2 - 2x2y3          D. -x2y2 - x3y2 + x2y3

Câu 6: Cho tứ giác ABCD cân có = 800, = 1200, góc ngoài đỉnh C bằng 1300. Khi đó góc A của tứ giác bằng:

A. 300            B. 600           C. 1100         D. 700

Câu 7: Cho hình thang ABCD cân có đáy AB và CD. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào chưa đúng:

A. góc A = góc B    B. góc A = góc D   C. AD = BC       D. AC = BD

Câu 8: Cho tam giác ABC có BC = 4 cm. Gọi D, E theo thứ tự là trung điểm của AC, AB. Khi đó DE bằng:

A. 3 cm           B. 2 cm          C. 1,5 cm         D. 1 cm

PHẦN II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tìm x biết:

a) (x - 8 )(x3 + 8) = 0              b) (4x - 3) – (x + 5) = 3(10 - x)

Bài 2: (2,5 điểm) Cho hai đa thức:

A(x) = 4x4 + 6x2 - 7x3 - 5x - 6 và B(x) = -5x2 + 7x3 + 5x + 4 - 4x4

a) Tính M(x) = A(x) + B(x) rồi tìm nghiệm của đa thức M(x).

b) Tìm đa thức C(x) sao cho C(x) + B(x) = A(x).

Bài 3: (3 điểm) Cho ΔABC cân có AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Kẻ AH vuông góc BC (H ∈ BC)

a) Chứng minh: HB = HC. Tính độ dài AH.

b) Kẻ HD vuông góc với AB (D ∈ AB), kẻ HE vuông góc với AC (E ∈ AC). Chứng minh ΔHDE cân.

c) So sánh HD và HC.

Bài 4: (0,5 điểm) Cho x + y = 1. Tính giá trị của biểu thức x3 + y3 + 3xy.

---HẾT---

Đánh giá bài viết
2 1.792
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Xem thêm