Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 12

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016 có đáp án là tài liệu ôn tập môn Lý hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 11 vừa lên lớp 12, giúp các bạn luyện tập, củng cố kiến thức hiệu quả. Đề thi gồm 2 mã đề, có đáp án đi kèm. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

Họ và tên……………………………..…………..

Lớp: 12C…..

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM

MÔN: VẬT LÝ

THỜI GIAN: 15 PHÚT

Câu 1: Li độ và gia tốc của một vật dao động điều hòa luôn biến thiên điều hòa cùng tần số và:

A. Cùng pha với nhau. B. Lệch pha với nhau π/4.

C. Ngược pha với nhau. D. Lệch pha nhau π/2.

Câu 2: Tần số dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài l tại nơi có gia tốc trọng trường g là:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

Câu 3: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos(ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là:

A. A2ω. B. 2Aω. C. Aω2. D. Aω.

Câu 4: Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k và một hòn bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của con lắc là:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

Câu 5: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có m = 400g, lò xo có khối lượng không đáng kể và độ cứng 100N/m. Con lắc dao động theo phương ngang. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động của con lắc là:

A. 0,2 s B. 0,8 s C. 0,4 s D. 0, 6s

Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt + π/2) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 1/4s, chất điểm có li độ bằng:

A. √3 cm B. -√3 cm C. -2 cm D. 2 cm .

Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hoà . Nếu tăng độ cứng lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng đi hai lần thì cơ
năng của vật sẽ:

A. không đổi B. tăng bốn lần C. tăng hai lần D. giảm hai lần

Câu 8: Một chất điểm điều hòa có phương trình x = 5cos(5πt + π/3) (cm,s). Dao động này có

A. biên độ 0,05cm. B. tần số 2,5Hz C. tần số góc 5 rad/s D. chu kì 0,2s

Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos5πt (x tính bằng cm, t tính bằng s), tại thời điểm t = 5s, vận tốc có giá trị bằng:

A. 5 cm/s B. 0 cm/s C. -20π cm/s D. 20π cm/s

Câu 10: Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là:

A. 36J. B. 0,036J. C. 18J. D. 0,018J.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 12

1. C 2. D 3. D 4. A 5. C

6. C 7. C 8. B 9. B 10. D

Đánh giá bài viết
7 1.030
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm