Đề thi khảo sát chất lượng môn tiếng Anh lớp 4

4 1.795
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH LỚP 4
I. PRONUNCIATION
- Circle the word whose underlined part is pronounced differently:
1. A. tea B. sea C. seat D. heavy
2. A. nature B. ladder C. map D. gap
4. A. head B. bed C. pretty D. better
4. A. cloud B. sound C. count D. country
5. A. national B. nature C. native D. nation
- Circle the odd one out:
6. A. Chrismas B. Children’s day C. Teacher’s day D. festival
7. A. mooncake B. sweet C. banana D. food
8. A. lantern
B. mooncake
C. festival
D. moon
9. A. happy B. cheerful C. birthday D. funny
10. A. bookshop B. post office C. cinema D. chilren’s day
11. A. honey B. cake C. sweet D. park
12.A. bakery B. food stall C. clothes D. pharmacy
13. A. Why B. Where C. What D. want
14. A.. thin
B. fat
C. big
D. kind
15. A. milk
B. bread
C. sugar
D. cake
II. VOCABULARY AND STRUCTURES
- Circle the correct answer:
16. This is ........................... teacher.
A. we B. our C. ours
17. Claire is from ............................ Paris.
A. X B. the C. a
18. There are .............................. pencils.
A. of Anna’s B. Anns’ C. Ann’s
Name: ……………………………
Class: …………………………….
Mark: ………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
19. The children ..........................in the garden.
A. is B. are C. am
20. Those shoes are ..............................
A. mine B. my C. me
21. Look at .........................! She’s a singer.
A. hers B. she C. her
22. There’s ................... man at the door.
A. the B. some C. a
23. I can see two......................
A. baby B. babys C. babies
24. There’s a ..........................of bread on the table.
A. bar B. loaf C. carton
25. There are stars in ........................... sky
A. a B. an C. the
26. What is your ......? My name is Tommy.
A. game B. names C. name D. name’s
27. I’m ..... America.
A. in B. a C. from D. too
28. There .... two boys in my class
A. is B. many C. are D. isn’t
29. Hi, my ..... Alan
A. name is B. names’ C. names D. is name
30. Jimmy is happy because to day is .... birthday
A. hers B. she C. his D. he
31. I .... two cats.
A. has B. haven’t C. hasn’t D. have
32. Your cat .... nice
A. is B. are C. an D. a
33. August is the eight month .... the year.
A. by B. on C. of D. from
34. The box .... blue
A. are B. aren’t C. is D. this
35. I ... sorry. I’m late
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. is B. are C. am D. not
36. Mary studies Maths ….. 7 a.m …… 8 a.m on Sunday.
A. to/at B. from/in C. from/to D. on/to
37. Are they students? yes, ….
A. they are. B. they do C. are they D. are thier
38. Would you like ….apple? Yes, please.
A. a B. an C. some D. the
39. Choose the odd one out:
A. May B. April C. June D. Peter
40. Can you swim? - ……
A. No, I can B. No, thanks C. Yes, Ican’t D. yes I can
41. Goodbye, Peter. ……
A. Later see you B. See you later C. See later you D. You see later
42. Can you speak English? - …..
A. Yes, I can’t B. No, I can C. No, I can’t D. Yes, I do
43. I can speak ….
A. Vietnam B. England C. America D. English
44. ….. you like some milk? Yes, please.
A. Can B. Are C. Is D. Would
45. . ….. are you from, Jean? I’m from Canada.
A. What B. How C. Where D. When
46. Lets’ go to the ………… . I want some books.
A. bookshop B. post office C. cinema D. supermarket
47. …….. do you want to the post office? Because I want some stamps.
A. When B. What time C. Why D. Who
48. ………. is she wearing? She’s wearing a pink dress.
A. Where B. What C. Who D. How
49. She ……… got brown hair.
A. have B. has C. having D. to have
50. ……….. are Peter and Mary? They are at the school party.
A. Who B. What C. Where D. What time
51. What ………. are Linda’s shoes? They are white.
A. clothes B. jeans C. weather D. color

Đề thi KSCL môn Tiếng Anh lớp 4

Đề khảo sát chất lượng môn tiếng Anh lớp 4 là một tài liệu ôn thi thú vị bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau, hệ thống lại các kiến thức đã được học trong chương trình tiếng Anh lớp 4, giúp các em ôn thi môn tiếng Anh hiệu quả. Sau đây mời thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con của mình làm bài. 

Trên đây là Đề thi khảo sát chất lượng môn tiếng Anh lớp 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.795
Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm