Đề thi khảo sát chất lượng môn tiếng Anh lớp 5

Đề đánh giá năng lực Tiếng Anh lớp 5

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát môn tiếng Anh lớp 5 gồm các câu hỏi tiếng Anh nâng cao khác nhau, là tài liệu hữu ích đánh giá trình độ tiếng Anh cho học sinh lớp 5 cũng như giúp các em tham khảo và ôn tập. Sau đây mời các bạn tham khảo.

Bài tập 1: Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại
1. A. head B. bread C. weather D. clean
2. A. meet B. been C. deer D. between
3. A. pen B. parent C. seven D. children
4. A. count B. enough C. about D. house
5. A. tow B. town C. down D. flower
6. A. near B. hear C. dear D. wear
7. A. book B. cook C. look D. floor
8. A. badly B. sad C. marry D. table
9. A. nothing B. cover C. morning D. done
10. A. full B. pull C. bull D. study
Bài tập 2: Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây
1. Who are all ________ people?
(A) this
(B) those
(C) them
(D) that
2. I don't know ________ people.
(A) many
(B) much
(C) a lot
(D) few
3. We live near ________ the river.
(A) of
(B) from
(C) by
(D) -
4. He says that he must have ________.
(A) the all from it
(B) all it
(C) the all of it
(D) it all
5. John is a good worker: He works very ________.
(A) hardly
(B) hard
(C) good
D) many
6. Let's ________ a party!
(A) do
(B) have
(C) set
(D) make
7. The radio's much too loud: please turn it ________.
(A) out
(B) low
(C) up
(D) down
8. - Would you like some sugar?
- Yes, please, just ________.
(A) a little
(B) little
(C) a few
(D) few
9. They say he has ________ money.
(A) a lot of
(B) plenty
(C) lots
(D) many
10. How much time do you ________ your homework?
(A) make at
(B) bring to
(C) give for
(D) spend on
11. My father is ________ man.
(A) an old
(B) a old
(C) not young
(D) not an young
12. Millions of cigarettes ________ every year.
(A) is smoke
(B) are smoking
(C) are smoked
(D) are smoke
13. Gold, as well as silver ________ in price, he said.
(A) have fallen
(B) has fallen
(C) fall
(D) are falling
14. They quarreled ________ the choice of a house.
(A) on
(B) over
(C) for
(D) to
15. Fred was a really silly boy when we were in high-school. I still remember ________ very stupid questions.
(A) his asking
(B) him to ask
(C) asking him
(D) his being asked
16. ________ I like the Rolling Stones.
(A) No need to say
(B) Don't need to say
(C) Needless saying
(D) Needless to say
17. - Are you sorry that you didn't take pictures?
- Yes, I regret ________ any.
(A) not to take
(B) that I not take
(C) not taking
(D) to not taken
18. If he had not given me advice, I ________ again.
(A) would fail
(B) would be failed
(C) wouldn't fail
(D) would have failed
19. What ________ ! The rain has not stopped all day.
(A) a weather
(B) the weather
(C) weather
(D) an weather
20. - Which of the two boys is a boy scout?
- ________ of them is.
(A) All
(B) None
(C) Neither
(D) Both

Trên đây là Đề thi khảo sát chất lượng môn tiếng Anh lớp 5. Mời các bạn tham khảo thêm Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 2.663
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm