Đề thi kiểm tra định kỳ lần 2 lớp 1 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP TRÀ VINH

Trường Tiểu học Phường 9
Họ và tên: ……………………
Lớp: …………..

KÌ THI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 2
NĂM HỌC: 2013-2014

MÔN THI: TOÁN LỚP 1
Ngày thi: 13/12/2013
Thời gian làm bài: 40 phút

Câu 1: (2 điểm)

a) Viết các số vào ô trống: (1 điểm)

Đề thi kiểm tra định kỳ lần 2 lớp 1 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014

b) Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp: (1 điểm)

Đề thi kiểm tra định kỳ lần 2 lớp 1 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014

Câu 2: Trong các số từ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 (1 điểm )

a) Số bé nhất là: ……..

b) số lớn nhất là: ……..

Câu 3: Tính: (2 điểm)

Đề thi kiểm tra định kỳ lần 2 lớp 1 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014

Câu 4: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: (1 điểm)

a) 9 ….. 8 + 1                                b) 3 + 5 …. 4 + 3

Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S (1 điểm)

Đề thi kiểm tra định kỳ lần 2 lớp 1 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014

Câu 6: (1 điểm)

Hình vẽ bên có:

Đề thi kiểm tra định kỳ lần 2 lớp 1 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014

a) Có......hình tam giác

b) Có......hình chữ nhật

Câu 7: Viết phép tính thích hợp: (2 điểm)

a) Có: 5 quả cam

Thêm: 4 quả cam

Có tất cả: ...... quả cam?

b) Có: 6 quả bóng

Cho: 3 quả bóng

Còn lại: .....quả bóng?

 

Đánh giá bài viết
10 13.998
Tiếng Việt lớp 1 Xem thêm