Đề thi kiến thức chung tuyển dụng viên chức năm 2017 huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

2 6.161

Đề thi kiến thức chung tuyển dụng viên chức năm 2017

Đề thi kiến thức chung tuyển dụng viên chức năm 2017 huyện Cao Lộc, Lạng Sơn được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm 2 câu hỏi, mỗi câu 50 điểm.

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC
HUYỆN CAO LỘC NĂM 2017

ĐỀ THI VIẾT KIẾN THỨC CHUNG

Ngày thi 26/07/2017

Thời gian làm bài: 120 phút 

Câu 1. Anh (chị) hiểu thế nào là đơn vị sự nghiệp công lập? Nhà nước quy định cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các chính sách để phát triển đơn vị sự nghiệp công lập như thế nào? Đạo đức của nhà giáo được quy định theo văn bản nào? Bao gồm có mấy quy định, đó là các quy định nào? Phân tích quy định tại Điều 5 và Điều 6? (50 điểm)

Câu 2. Anh (chị) hiểu thế nào về biệt phái viên chức? Thời hạn biệt phái tối đa là bao lâu? Việc biệt phái viên chức được thực hiện trong các hợp nào? Trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái và đơn vị sự nghiệp công lập tiếp nhận viên chức biệt phái được quy định như thế nào? Trong hoạt động nghề nghiệp, viên chức được đảm bảo những quyền gì? Những điều viên chức không được làm? Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và các nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục được quy định như thế nào? (50 điểm)

Giám thị không giải thích gì thêm

Đánh giá bài viết
2 6.161
Tài liệu hay cho trẻ Xem thêm