Đề thi kinh tế vi mô

7 5.082

Đề thi kinh tế vi mô

Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Đề thi kinh tế vi mô tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi hết học phần hiệu quả nhất.

Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

Bài giảng Kinh tế học vi mô

Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời

Câu 1: Hàng hóa X có Ep = -0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:

A. Tăng lên 5%                B. Tăng lên 20%                C. Tăng lên 4,5%               D. Tất cả đều sai

Câu 2: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd = 100 - 2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:

A. Giảm giá, giảm lượng               B. Tăng giá, giảm lượng                

C. Giảm giá, tăng lượng               D. Tăng giá, tăng lượng

Câu 3: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd = 100 - 2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại thì mức giá phải bằng:

A. 20               B. 25                C. 30             D. 50

Câu 4: Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:

A. Giá tăng, lượng giảm                B. Giá giảm, lượng giảm              

C. Giá giảm, lượng tăng             D. Giá tăng, lượng tăng

Câu 5: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:

A. Giá giảm, lượng tăng             B. Giá giảm, lượng giảm            

C. Giá tăng, lượng giảm              D. Giá tăng, lương tăng

Câu 6: Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ co giãn của cầu theo giá sẽ:

A. Không đổi              B. Càng thấp               C. Không biết được               D. Càng cao

Câu 7: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd = 100 - 2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:

A. Tăng giá, tăng lượng                B. Giảm giá, giảm lượng                

C. Giảm giá, tăng lượng               D. Tăng giá, giảm lượng

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi liên quan.

Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC = 1000, P = 20, AVC = 12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS = 1.200 (đơn vị tính là đvt).

Câu 8: Định phí trung bình AFC bằng:

A. AFC = 6,67                 B. AFC = 10                C. Cả ba câu đều sai              D. AFC = 5

Câu 9: Doanh thu TR bằng:

A. Cả ba câu đều sai                B. 5.000             C. 3.000             D. 2.000

Câu 10: Vậy lợi nhuận của doanh nghiệp này bằng:

A. Không thể tính được                B. 200               C. 1.200            D. Cả ba câu đều sai

Câu 11: Tổng chi phí TC bằng:

A. 2.500                B. 2.800                C. Cả ba câu đều sai              D. 3.000

Câu 12: Doanh nghiệp đang sản xuất tại sản lượng Q bằng:
A. Q = 200                 B. Q = 150            C. Q = 100                D. Cả ba câu đều sai

Câu 13: Hàng hóa X có Ep = -2 và Es = 4. Chính phủ đánh thuế 9 (đvt/đvq) vào hàng hóa này. Vậy sau khi có thuế giá thị trường sẽ tăng thêm là:

A. 9                 B. 3                 C. 6                  D. Không biết được

Dùng số liệu sau dể trả lời các câu hỏi có liên quan.

Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q = 1000 - 2P và hàm tổng chi phí TC = 2Q2 + 200 (P: đvt/đvq; Q: đvq; TC: đvt)

Câu 14: Để tối đa hóa doanh thu thì mức giá bán P phải bằng:

A. Tất cả đều sai                  B. 250                  C. 500                D. 100

Câu 15: Mức lợi nhuận cực đại bằng:

A. 24.800                   B. Tất cả đều sai                    C. 50.000                 D. 88.000

Câu 16: Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng:

A. 100                  B. Tất cả đều sai                 C. 150                D. 500

Câu 17: Doanh thu tối đa sẽ bằng

A. 150.000                    B. 250.000                    C. 125.000                  D. Tất cả đều sai

Câu 18: Để tối đa hóa doanh thu thì mức sản lượng Q phải bằng:

A. 300                B. 500                 C. 250              D. Tất cả đều sai

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan. 

Hàm sản xuất có dạng Q = 4L0,6 K0,8 ; Pl = 2; Pk = 4; Qmax = 10.000

Câu 19: Kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng:

A. 225                 B. 325                 C. Cả ba câu đều sai                D. 555

Câu 20: Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng:

A. 1.200                 B. 1.574                C. 3.000                D. Cả ba câu đều sai

Câu 21: Kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng:

A. 250                 B. Cả ba câu đều sai                C. 337                D. 450

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.

Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC = 10Q3 - 4Q2 + 20Q + 500 (Q: đvq; TC: đvt; P: đvt/đvq)

Câu 22: Hàm chi phí trung bình AC bằng:

A. 30Q3 - 8Q + 20 + 500/Q               B. 10Q2 - 8Q + 20 + 500/Q

C. 10Q2 - 4Q + 20 + 500/Q               D. Cả ba câu đều sai

Câu 23: Hàm chi phí biên MC bằng

A. 30Q3 - 8Q + 20 + 500/Q               B. 30Q2 - 8Q + 20

C. Cả ba câu đều sai                        D. 10Q2 -4Q + 20

Câu 24: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp ngừng kinh doanh:

A. 250                B. 265,67                  C. Cả ba câu đều sai                  D. 300

Câu 25: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp hòa vốn:

A. Cả ba câu đều sai            B. P = 202,55                 C. P = 300                 D. P = 265,67

Câu 26: Nếu giá thị trường Pe bằng 500 thì sản lượng tối ưu để lợi nhuận cực đại là:

A. Q = 4,14           B. Q = 20,15             C. Q = 10,15                        D. Cả ba câu đều sai

Câu 27: Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng bị hòa vốn, khi ấy sản lượng hòa vốn bằng:

A. Q = 20,50         B. Q = 15,25             C. Cả ba câu đều sai            D. Q = 2,99

Câu 28: Nếu giá thị trường Pe bằng 500 thì lợi nhuận cực đại của doanh nghiệp bằng:

A. ∏ = 100,50       B. ∏ = 2.000            C. Cả ba câu đều sai             D. ∏ = 846,18

Câu 29: Điểm hòa vốn cũng chính là điểm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp khi doanh nghiệp có:

A. FC = 0             B. Cả ba câu đều sai       C. TR = TC                     D. TR = VC

Câu 30: Mục tiêu tối đa hóa doanh thu cũng chính là mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận khi:

A. Cả ba câu đều đúng                B. VC = 0             C. MC = 0            D. TC = FC

7 5.082
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi kinh tế vi mô để xem.
Cao đẳng - Đại học Xem thêm