Đề thi KSCL môn Sinh học 11 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1

 1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ SINH - TD
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN I
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Sinh 11 (Lớp 11 Sinh)
Thi gian làm bài: 150 phút (không k thi gian giao đề)
Câu 1 (2,0 điểm)
a) Trong điều kiện nào thì sự đa dạng di truyền của quần thể sinh vật sinh sản hữu tính sẽ
bị suy giảm? Giải thích.
b) Hiệu quả của chọn lọc tự nhiên phụ thuộc vào các yếu tố nào? Giải thích.
Câu 2 (1,0 điểm)
Hai quần thể động vật khác loài cùng bậc dinh dưỡng sống trong một khu vực có các điều
kiện sống giống nhau, nếu cả hai quần thể này đều bị con người khai thác quá mức như nhau
thì quần thể nào có khả năng phục hồi nhanh hơn? Giải thích.
Câu 3 (1,5 điểm): Hãy nêu đặc điểm, ý nghĩa sinh thái, nêu ví dụ về các kiểu phân bố cá thể
trong quần thể.
Câu 4 (2,0 điểm)
Trong các dạng đột biến gen thì đột biến thay thế cặp nuclêôtit được tìm thấy là dạng đột
biến phổ biến nhất trong phạm vi một loài. Hãy cho biết:
a. Những dạng đột biến thay thế cặp nuclêôtit nào của gen cấu trúc không hoặc ít làm thay
đổi hoạt tính của prôtêin do gen đó mã hoá.
b. Những dạng đột biến thay thế cặp nuclêôtit nào của gen cấu trúc nhiều khả năng làm
thay đổi hoặc làm mất hoạt tính của prôtêin do gen đó mã hoá.
Câu 5 (2,5 điểm)
1.Trong các phép lai, làm thế nào thể phát hiện được hai gen nào đó liên kết hay phân li
độc lập? Với mỗi trường hợp cho một ví dụ minh hoạ.
2. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa
đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. cho cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn đời F
1
có 4
loại kiểu hình, trong đó cây cao hoa trắng chiếm tỉ lệ 9%. Cho biết mọi diễn biến của quá trình
giảm phân tạo hạt phấn giống với quá trình giảm phân tạo noãn. Hãy xác định kiểu gen của bố
mẹ.
Câu 6 (1,0 điểm)
a.Trình bày hai quy trình khác nhau cùng tạo ra thể song nhị bội ở thực vật
b.Tại sao ở những loài giao phối, cá thể và loài không phải là đơn vị tiến hóa cơ sở?
HẾT
 2
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ SINH - TD
HDC ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN I
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Sinh 11 (Lớp 11 Sinh)
Câu 1 (2,0 đim)
a) Trong điu kin nào thì s đa dng di truyn ca qun th sinh vt sinh sn hu tính
s b suy gim? Gii thích.
- Khi kích thước của quần thể bị giảm quá mức thì các yếu tố ngẫu nhiên sẽ dễ dàng loại
bỏ một số alen ra khỏi quần thể cho dù alen đó là lợi hay trung tính dẫn đến làm giảm
sự đa dạng di truyền của quần thể. Khi kích thước quần thể nhỏ thì các thể dễ dàng
giao phối gần dẫn đến làm giảm tần số kiểu gen dị hợp tử, tăng tần số kiểu gen đồng
hợp tử →giảm sự đa dạng di truyền của quần thể. (0,5đ)
- Trong điều kiện môi trường liên tục biến đổi theo một hướng xác định, chọn lọc tự
nhiên sẽ làm thay đổi tần số alen cũng theo một hướng xác định nên sự đa dạng của
quần thể di truyền sẽ giảm, ngoại trừ trường hợp chọn lọc tự nhiên luôn duy trì những
cá thể có kiểu gen dị hợp tử và đào thải những cá thể có kiểu gen đồng hợp. (0,5đ)
b) Hiu qu ca chn lc t nhiên ph thuc vào các yếu t nào? Gii thích.
- Phụ thuộc vào alen được chọn lọc trội hay lặn. Chọn lọc chống lại alen trội thì nhanh
chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể, alen trội biểu hiện ra kiểu hình ngay
trạng thái dị hợp. Còn chọn lọc đào thải alen lặn sẽ làm thay đổi tần số alen chậm hơn
vì alen lặn chỉ bị đào thải khi ở trạng thái đồng hợp tử. (0,25đ)
- Áp lực chọn lọc: Nếu áp lực chọn lọc càng lớn thì tốc độ thay đổi tần số alen càng cao
và ngươc lại. (0,25đ)
- Loài sinh sản tính hay hữu tính: Loài sinh sản hữu tính sẽ tạo ra nhiều biến dị tổ
hợp nên dễ thích nghi hơn khi điều kiện môi trường thay đổi. Còn loài sinh sản vô tính
thì kém đa dạng hơn về di truyền nên khi môi trường biến động dễ bị chọn lọc tự
nhiên đào thải hàng loạt. (0,25đ)
- Tốc độ sinh sản của loài: Nếu loài sinh sản nhanh, vòng đời ngắn thì hiệu quả chọn lọc
sẽ nhanh hơn và ngược lại. Ngoài ra hiệu quả chọn lọc còn phụ thuộc vào loài đó là đơn
bội hay
 3
lưỡng bội. Nếu là loài đơn bội thì tất cả các gen đều được biểu hiện ra kiểu
hình nên hiệu quả chọn lọc cũng nhanh hơn và ngược lại. (0,25đ)
Câu 2 (1,0 đim)
Hai quần thể động vật khác loài cùng bậc dinh dưỡng sống trong một khu
vực các điều kiện sống giống nhau, nếu cả hai quần thể này đều bị con người
khai thác quá mức như nhau thì quần thể nào khả năng phục hồi nhanh
hơn? Giải thích.
Trả lời
- Quần thể bị khai thác quá mức nhưng vẫn khả năng phục hồi số lượng thể
nhanh hơn là quần thể có tiềm năng sinh học lớn hơn.(0,125 đ)
Tiềm năng sinh học của quần thể thể hiện qua các đặc điểm sinh học cơ bản sau :
+ chu sống (vòng đời) ngắn, thời gian thành thục sinh dục ngắn (sinh sản
sớm). (0,125 đ)
+ Mức sinh sản lớn (số lượng con sinh ra lớn), mức tử vong cao do con cái không
được bố mẹ bảo vệ hoặc chăm sóc.(0,125 đ)
+ Có kích thước cơ thể nhỏ . (0,125 đ)
- Quần thể bị khai thác quá mức khó khả năng phục hồi số ợng thể quần
thể có tiềm năng sinh học thấp (0,125 đ)
Tiềm năng sinh học thấp thể hiện qua các đặc điểm sinh học sau:
+ Có chu kì sống dài, tuổi thành thục và sinh sản muộn. (0,125 đ)
+ Mức sinh sản thấp và mức tử vong thấp do con cái được bố mẹ chăm sóc bảo
vệ.(0,125 đ)
+ Có kích thước cơ thể lớn hơn. (0,125 đ)
Câu 3 (1,5 điểm): Hãy nêu đặc điểm, ý nghĩa sinh thái, nêu dụ về các kiểu
phân bố cá thể trong quần thể.
Kiểu
phân
bố
Đặc điểm Ý nghĩa sinh
thái
Ví dụ

Đề thi KSCL môn Sinh học 11 năm học 2018 - 2019

Để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi KSCL môn Sinh học 11 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1, với 6 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 150 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm