Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán

Trang 1/6 – Mã đề thi 001
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI THAM KHẢO
(Đề thi có 06 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: ........................................................................................
Số báo danh: .............................................................................................
Câu 1. Thể tích của khối lập phương cạnh
2a
bằng
A.
3
8 .a
B.
3
2 .a
C.
3
.a
D.
3
6 .a
Câu 2. Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A.
1.
B.
2.
C.
0.
D.
5.
Câu 3. Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
1;1; 1A
2;3;2 .B
Vectơ
AB
có tọa độ là
A.
1;2;3 .
B.
1; 2;3 .
C.
3;5;1 .
D.
3;4;1 .
Câu 5. Với
a
b
là hai số thực dương tùy ý,
2
log ab
bằng
A.
2log log .a b
B.
log 2log .a b
C.
a b
D.
1
log log .
2
a b
Câu 6. Cho
1
0
d 2f x x
1
0
d 5,g x x
khi đó
1
0
2 df x g x x
bằng
A.
3.
B.
12.
C.
8.
D.
1.
Câu 7. Thể tích của khối cầu bán kính
a
bằng
A.
3
4
.
3
a
B.
3
4 .a
C.
3
.
3
a
D.
3
2 .a
Câu 8. Tập nghiệm của phương trình
2
2
log 2 1x x
A.
0 .
B.
0;1 .
C.
1;0 .
D.
1 .
Câu 9. Trong không gian
,Oxyz
mặt phẳng
Oxz
có phương trình
A.
0.z
B.
0.x y z
C.
0.y
D.
0.x
Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số
x
f x e x
A.
2
.
x
e x C
B.
2
1
.
2
x
e x C
C.
2
1 1
.
1 2
x
e x C
x
D.
1 .
x
e C
Câu 11. Trong không gian
,Oxyz
đường thẳng
1 2 3
:
2 1 2
x y z
d
đi qua điểm nào dưới đây ?
A.
(2; 1;2).Q
B.
( 1; 2; 3).M
C.
(1;2;3).P
D.
( 2;1; 2).N
Câu 4. Cho hàm số
y f x
đồ thị như hình vẽ bên.
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
0;1 .
B.
; 1 .
C.
1;1 .
D.
1;0 .
Mã đề thi 001
Trang 2/6 – Mã đề thi 001
Câu 12. Với
k
n
là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
,k n
mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
!
.
!( )!
k
n
n
C
k n k
B.
!
.
!
k
n
n
C
k
C.
!
.
( )!
k
n
n
C
n k
D.
!( )!
.
!
k
n
k n k
C
n
Câu 13. Cho cấp số cộng
n
u
có số hạng đầu
1
2u và công sai
5.d
Giá trị của
4
u bằng
A.
22.
B.
17.
C.
12.
D.
250.
Câu 14. Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu
diễn số phức
1 2 ?z i
A.
.N
B.
.P
C.
.M
D.
.Q
Câu
15
.
Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của hàm
số nào dưới đây ?
A.
2 1
.
1
x
y
x
B.
1
.
1
x
y
x
C.
4 2
1.y x x D.
3
3 1.y x x
Câu 16. Cho m số
y f x
liên tục trên đoạn
1;3
đồ thị như nh vẽ n. Gọi
M
m
lần lượt giá trlớn
nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn
1;3 .
Giá trị
của
M m
bằng
A.
0.
B.
1.
C.
4.
D.
5.
Câu 17. Cho hàm số
f x
có đạo hàm
3
1 2 , .f x x x x x
Số điểm cực trị của hàm số đã
cho là
A.
3.
B.
2.
C.
5.
D.
1.
Câu 18. Tìm các số thực
a
b
thỏa mãn
2 1 2a b i i i
với
i
là đơn vị ảo.
A.
0, 2.a b
B.
1
, 1.
2
a b
C.
0, 1.a b
D.
1, 2.a b
Câu 19. Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
1;1;1I
1;2;3 .A
Phương trình của mặt cầu có tâm
I
và đi qua
A
A.
2 2 2
1 1 1 29.x y z
B.
2 2 2
1 1 1 5.x y z
C.
2 2 2
1 1 1 25.x y z
D.
2 2 2
1 1 1 5.x y z
Câu 20. Đặt
3
log 2 ,a khi đó
16
log 27 bằng
A.
3
.
4
a
B.
3
.
4a
C.
4
.
3a
D.
4
.
3
a
Câu 21. Kí hiệu
1 2
,z z là hai nghiệm phức của phương trình
2
3 5 0.z z
Giá trị của
1 2
z z
bằng
A. 2 5. B. 5. C.
3.
D.
10.
Trang 3/6 – Mã đề thi 001
Câu 22. Trong không gian
,Oxyz
khoảng ch giữa hai mặt phẳng
: 2 2 10 0P x y z
: 2 2 3 0Q x y z
bằng
A.
8
.
3
B.
7
.
3
C.
3.
D.
4
.
3
Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình
2
2
3 27
x x
là
A.
; 1 .
B.
3; .
C.
1;3 .
D.
; 1 3; .
 
Câu 24.
Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình
vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây ?
A.
2
2
1
2 2 4 d .x x x
B.
2
1
2 2 d .x x
C.
2
1
2 2 d .x x
D.
2
2
1
2 2 4 d .
x x x
Câu 25. Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng
2a
và bán kính đáy bằng
.a
Thể tích của khối nón đã
cho bằng
A.
3
3
.
3
a
B.
3
3
.
2
a
C.
3
2
.
3
a
D.
3
.
3
a
Câu 26. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A.
4.
B.
1.
C.
3.
D.
2.
Câu 27. Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng
2 .a
Thể tích của khối chóp đã cho bằng
A.
3
4 2
.
3
a
B.
3
8
.
3
a
C.
3
8 2
.
3
a
D.
3
2 2
.
3
a
Câu 28. Hàm số
2
2
log 2f x x x
có đạo hàm
A.
2
ln 2
.
2
f x
x x
B.
2
1
.
2 ln 2
f x
x x
C.
2
2 2 ln 2
.
2
x
f x
x x
D.
2
2 2
.
2 ln 2
x
f x
x x
Câu 29. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Số nghiệm thực của phương trình
2 3 0f x
A.
4.
B.
3.
C.
2.
D.
1.

Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2019 môn Ngữ văn

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2019 môn Tiếng Anh

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa Lí năm 2019

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2019

Đáp án Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia môn Toán

1. A

11. C

21. A

31. A

41. A

2. D

12. A

22. B

32. C

42. B

3. A

13. B

23. C

33. B

43. D

4. D

14. D

24. D

34. A

44. A

5. B

15. B

25. A

35. C

45. C

6. C

16. D

26. C

36. C

46. A

7. A

17. A

27. A

37. D

47. C

8. B

18. D

28. D

38. B

48. C

9. C

19. B

29. A

39. B

49.

10. B

20. B

30. D

40. A

50. B

Đánh giá bài viết
11 11.753
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm