Đề thi môn Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 trường Tiểu học Quảng Thành

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 N TIẾNG ANH LỚP 5
M HỌC 2018 - 2019
Part 1 Listening (10 phút 4 điểm) ……
Question 1 Nghe viết số. (1 điểm)
Question 2 Nghe nối. (1 điểm)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 3 Nghe đánh dấu (1 điểm)
Question 4 Nghe điền từ vào chỗ trống. (1 điểm)
People all over the world are (1) ………….. Some people are friendly, some people are
(2)………….. Some people are (3)…………….., and others are old. Some things we
cannot change, for example if we are tall or short. Some things we can change, for
example if our (4) ……………. is short or long. But the most important thing is to be
happy with the person we are. Being different makes us (5)……………….
Part 2 Reading and writing (30 phút 4 điểm) ……..
Question 5 Dựa vào tranh để điền từ thích hợp vào chỗ trống (2 tranh không dùng)
(1 điểm)
different
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1 People sit in here and watch movies. …………………….
2 You can buy clothes, books and toys here. ………………………
3 You can play outside on swings and on slides. …………………..
4 You can see paintings and objects from many years in the past here. …………………..
5 You can read books here. You must be quiet. ………………….
Question 6 Đọc hoàn tất các câu sau với “was, wasn’t, were or weren’t”. (1điểm)
My name is Nga. Last Saturday my family went to the park. It was windy and hot. My
sister played next to the flowers. She picked the flowers. My dad wasn’t happy because
my sister picked the flowers. My mum wasn’t hungry. She talked with dad. After long
time she was very thirsty so she had a drink. My brother and I played on the swings. We
had a good time at the park together.
1 Nga and her family weren’t at the beach.
2 The weather ………windy.
3 Dad ………. happy
4 The children ..……….sad.
5 Nga and her brother……….on the swing.
Question 7 Sắp xếp ch thành từ đúng trong các câu sau. ( 1điểm)
movie theater

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 2 lớp 5 có file nghe và đáp án trường TH Quảng Thành năm 2018 - 2019 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 5 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình Family and Friends 5 giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 trường Tiểu học Quảng Thành. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 998
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh Xem thêm