Đề thi nâng hạng giáo viên THCS hạng 2

21 15.491
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi nâng hạng giáo viên THCS hạng 2
Đề thi nâng hạng giáo viên THCS hạng 2 là bộ đề thi nâng hạng giáo viên kèm theo
đáp án sẽ giúp bạn ôn luyện đạt kết quả tốt trong k thi nâng hạng chức danh
nghề nghiệp.
CHUYÊN ĐỀ 1
Câu hỏi 1
Phân loại chính sách theo phạm vi quan hệ các loại
a. chính sách ngắn hạn và dài hạn
b. chính sách chủ động chính sách thụ động
c. chính sách đối nội, chính sách đối ngoại
d. chính sách phát triển và chính sách kìm hãm
Câu hỏi 2
Phân loại theo thời gian tồn tại của chính sách công gồm
a. chính sách dài hạn, trung hạn ngắn hạn
b. chính sách toàn thể và chính sách bộ phận
c. chính sách về kinh tế và chính sách về chính trị
d. chính sách nhàn ớc và chính sách địa phương
Câu hỏi 3
Chu trình chính sách công của Việt Nam Bao gồm các bước
a. Hoạch định chính sách, thực hiện chính sách, đánh giá chính sách
b. Thiết lập, hình thành, ra quyết định, thực thi, đánh giá.
c. Thu thập, đ xuất, ra quyết định, thực hiện
d. Hình tnh, ra quyết định, thực hiện, đánh giá.
Câu hỏi 4
Theo pháp luật của nhà nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam, quản địa phương
được phân tnh mấy cấp?
a. 2
b. 5
c. 4
d. 3
Câu hỏi 5
Đánh giá chính sách công thường được tiến hành bởi các quan nhà nước tập trung
vào một số nội dung:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. Đánh giá đầu vào; Đánh giá đầu ra; Đánh giá hiệu lực; Đánh giá hiệu quả;
Đánh giá quá trình.
b. Đánh giá đầu vào; Đánh giá đầu ra; Đánh giá hiện trạng; Đánh giá hiệu quả; Đánh
giá quá trình.
c. Đánh giá đầu vào; Đánh giá đầu ra; Đánh giá hiệu lực; Đánh giá tiến đ; Đánh giá
quá trình.
d. Đánh giá q trình phân tích; Đánh giá đầu ra; Đánh giá hiệu lực; Đánh giá hiệu quả;
Đánh giá q trình.
Câu hỏi 6
Trong tổ chức bộ máy nhà ớc Việt Nam, cơ quan duy nhất nào quyền lập hiến
quyền lập pháp?
a. Chính phủ
b. Quốc hội
c. Tòa án
d. Viện kiểm sát
Câu hỏi 7
Nguyên tắc pháp trị trong hành chính nhà nước
a. xác lập vai trò tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam
b. xác lập vai trò tối cao của pháp luật
c. xác lập vai trò tối cao của Chính phủ
d. xác lập vai trò tối cao của Quốc hội
Câu hỏi 8
quan nào có quyền lực cao nhất trong bộ máy quản nhà ớc Việt Nam?
a. Tòa án nhân n tối cao
b. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
c. Chính phủ
d. Quốc Hội
Câu hỏi 9
Phân loại chính sách công theo mục tiêu tác động bao gồm:
a. Chính sách chủ động Chính sách thụ động
b. Chính sách thúc đẩy hay kìm m, chính sách điều tiết hay tạo lập môi trường, chính
sách tiết kiệm hay tiêu dùng
c. Chính sách đối nội, Chính sách đối ngoại
d. Chính sách phát triển con người, chính sách đối nội, chính sách đối ngoại
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu hỏi 10
Nguyên tắc quản lý nhà ớc hiện nay
a. quản theo ngành
b. quản lý theo nh thổ
c. Quản ngành kết hợp lãnh th
d. quản lý ngành phải tách biệt lãnh thổ
CHUYÊN ĐỀ 2
Câu hỏi 1
Quá trình “Toàn cầu hóa” hiện nay là hiện tương:
a. Liên quan đến lĩnh vực văn hóa hội
b. Liên quan đến tất cả các hiện tượng hội đương đại
c. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo
d. Liên quan đến lĩnh vực kinh tế
Câu hỏi 2
Những hội o đặt ra đối với giáo dục Việt Nam khi hội nhập quốc tế:
a. Tất cả các đáp án
b. Tăng hội học tập đối với người dân, chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên, tăng
hội tìm kiếm việc làm
c. Tăng thu nhập cho giáo viên, nguồn đầu tài chính ,tăng hội tìm kiếm việc làm
d. Tăng thu nhập cho giáo viên, chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên ,tăng hội tìm
kiếm việc làm
Câu hỏi 3
"Giáo dục thường xuyên phải nét chủ đạo của mọi chính sách giáo dục” là:
a. Chủ trương đẩy mạnh phát triển giáo dục theo Chiến lược các nước châu Âu
b. Chủ trương đẩy mạnh phát triển giáo dục theo Chiến lược các nước ASEAN
c. Chủ trương đẩy mạnh phát triển giáo dục theo Chiến lược của Việt Nam
d. Chủ trương đẩy mạnh phát triển giáo dục theo Chiến lược của UNESCO
Câu hỏi 4
Giáo dục thế giới mang tính đại chúng mạnh mẽ, hướng vào “xã hội học tập” :
a. Xu thế phát triển giáo dục của việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
b. Xu thế phát triển giáo dục của các nước đang phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa
c. Xu thế phát triển giáo dục của các nước phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa
d. Xu thế phát triển giáo dục thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa

Đề thi thăng hạng giáo viên THCS hạng 2

Đề thi nâng hạng giáo viên THCS hạng 2 là bộ đề thi nâng hạng giáo viên kèm theo đáp án sẽ giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả tốt trong kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp.

Câu hỏi thi nâng hạng giáo viên THCS hạng 2

Đánh giá bài viết
21 15.491
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm