Đề thi Olympic tiếng Anh (2013 - 2014)

1 228

Đề thi Olympic tiếng Anh (2013 - 2014) là một trong số những đề thi dành cho các bạn học sinh phổ thông. VnDoc đăng tải tài liệu này nhằm giúp các bạn có thêm bài tập thực hành nâng cao kỹ năng đọc hiểu.

Đề thi Olympic tiếng Anh

PAPER I: READING COMPREHENSION  (10 p)

Section A: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (2 p)

Câu 1. A. student                            B. university        C. umbrella         D. human

Câu 2. A. proud                              B. about            C. around                  D. would

Câu 3. A. market                             B. depart                   C. card            D. scare

Câu 4: A. cell                                  B. centre                   C. city             D. cube

Câu 5: A. passed                             B. watched         C. played                  D. washed

Section B: In this section you must choose the word or phase which best completes each sentense. (4 p)

Câu 6.  My house_________in 1986.

     A. is built                        B. was building        C. was built              D. has been built

Câu 7.  Thomas apologized for…………………. my crystal vase yesterday.

     A.  to break                     B. breaking        C. broke                   D.  break

Câu 8.   Tomorrow we'll go to Noi Bai airport to meet Maryam, _________comes from Malaysia.

     A. who                             B. whom          C. whose          D. that

Câu 9.  Tom: "Would you like something to drink?”

              Hoa: “……………..….”

     A. Yes, I like.                  B. Sorry, thanks.      C. Yes, please.        D. I’d like

Câu 10. If you get up early, you_________late.

     A. weren't                       B. wouldn’t be         C. aren't                   D. won't be

Câu 11. It's very hot today. I wish I_________on the beach now.

    A. am                B. was           C. were           D. had be

Các bạn có thể tải đáp án link dưới đây:

Answer key

Đánh giá bài viết
1 228
Tiếng anh phổ thông lớp 12 Xem thêm