Đề thi Olympic Toán tuổi thơ cấp trường lớp 4 năm 2019 - 2020

9 1.230

Đề thi Olympic Toán tuổi thơ cấp trường lớp 4

Đề thi Olympic Toán tuổi thơ cấp trường lớp 4 năm 2019 - 2020 Có đáp án là tài liệu tham khảo hay dành cho các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài Toán tuổi thơ, đồng thời cũng là tư liệu giảng dạy tham khảo hay dành cho các thầy cô giáo bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đề thi Toán tuổi thơ cấp trường lớp 4

1. Phần trắc nghiệm

Bài số

Nội dung

Kết quả

Điểm

1

Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

123476 < 1234…5 < 123495

 

 

2

Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

 

 

3

Tìm hiệu giữa số lớn nhất có bảy chữ số và số bé nhất có bảy chữ số.

 

 

4

Trung bình cộng của hai số là 135. Biết một trong hai số là 246. Tìm số kia.

 

 

5

Tìm x biết :

X x 35 + X x 40 + X x 25 = 424 200

 

 

 

6

Tính bằng cách thuận tiện nhất :

125 + 49 + 75

 

 

7

Giá trị của chữ số 7 trong số 237 892 là :

 

 

 

 

8

Tìm x, biết :

X x 7 = 30 + 12

 

 

9

Mỗi tiết học kéo dài trong ½ giờ. Hỏi 5 tiết học kéo dài trong bao nhiêu phút ?

 

 

 

10

Một hình vuông có chu vi 28cm. Tính diện tích hình vuông đó.

 

 

2. Phần tự luận (thí sinh trình bày đầy đủ các bước giải):

Có 3 ô tô lớn, một xe chở được 32 tạ gạo; 5 ô tô nhỏ mỗi xe chở được 24 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ gạo ?.

Đáp án Đề thi Toán lớp 4 tuổi thơ cấp trường

1. Phần trắc nghiệm:

- Câu 1 đến câu 4 đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

- Câu 5 đến câu 10 đúng mỗi câu được 1, 0 điểm.

- Câu tự luận: 2 điểm.

Bài

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐS

8

5

8999999

24

4242

249

7000

6

150

49

2. Phần tự luận:

Bài giải:

Số gạo 3 ô tô lớn chở được là:

32 x 3 = 96 (tạ)

Số gạo 5 ô tô nhỏ chở được là:

24 x 5 = 120 (tạ)

Trung bình mỗi xe chở được số gạo là:

(96 + 120) : 8 = 27 (tạ)

Đáp số: 27 tạ thóc

Đề thi Olympic Toán tuổi thơ cấp trường lớp 4 năm 2019 - 2020 bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với các câu hỏi có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo luyện tập, củng cố các dạng Toán lớp 4, chuẩn bị cho các kì thi học kì trong năm học.

Đánh giá bài viết
9 1.230
Toán lớp 4 Xem thêm