Đề thi phỏng vấn viên chức tiểu học có đáp án - Phần 2

1 886

Bộ đề thi vấn đáp giáo viên tiểu học

VnDoc xin được tiếp tục chia sẻ phần 2 của bộ đề thi phỏng vấn viên chức tiểu học có đáp án. Với những câu hỏi phỏng vấn thi viên chức tiểu học bao gồm đáp án và thang điểm chi tiết đây sẽ là tài liệu ôn tập thi công chức, viên chức giáo dục hiệu quả cho các thầy cô.

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu 1: Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ban hành ngày 15/11/2010 như sau:

1. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp. (5,5 điểm)

2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. (5,5 điểm)

3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc. (5,5 điểm)

4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao. (5,5 điểm)

5. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao. (06 điểm)

6. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật. (06 điểm) 7. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. (06 điểm)

Câu 2: Nhiệm vụ của người giáo viên Tiểu học ở khoản 1 được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDDT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học như sau:

1. Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; (30 điểm)

Câu 3: Lĩnh vực kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học được ban hành tại Quyết định số 14/2007/TT-BGDĐT ngày 05/4/2007 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm những tiêu chí sau:

a) Hiểu biết về đặc điểm tâm lý, sinh lý của học sinh tiểu học, kể cả học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận dụng được các hiểu biết đó vào hoạt động giáo dục và giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh; (08 điểm)

b) Nắm được kiến thức về tâm lý học lứa tuổi, sử dụng các kiến thức đó để lựa chọn phương pháp giảng dạy, cách ứng xử sư phạm trong giáo dục phù hợp với học sinh tiểu học; (08 điểm)

c) Có kiến thức về giáo dục học, vận dụng có hiệu quả các phương pháp giáo dục đạo đức, tri thức, thẩm mỹ, thể chất và hình thức tổ chức dạy học trên lớp; (08 điểm)

d) Thực hiện phương pháp giáo dục học sinh cá biệt có kết quả. (06 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu 1: Các quyền khác của viên chức được quy định tại Luật viên chức ban hành ngày 15/11/2010 như sau:

1. Viên chức được khen thưởng, tôn vinh. (10 điểm)

2. Viên chức được tham gia hoạt động kinh tế xã hội. (10 điểm)

3. Viên chức được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở; được tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. (10 điểm)

4. Trường hợp bị thương hoặc chết do thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao thì được xét hưởng chính sách như thương binh hoặc được xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật. (10 điểm)

Câu 2: Các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học như sau:

1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và đồng nghiệp. (05 điểm)

2. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức; dạy không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam. (05 điểm)

3. Cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. (05 điểm)

4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. (05 điểm)

5. Uống rượu, bia, hút thuốc lá khi tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường, sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp. (05 điểm)

6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục. (05 điểm)

Câu 3: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm - Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Quyết định số 14/2007/TT-BGDĐT ngày 05/4/2007 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

a) Xây dựng được kế hoạch giảng dạy cả năm học thể hiện các hoạt động dạy học nhằm cụ thể hoá chương trình của Bộ phù hợp với đặc điểm của nhà trường và lớp được phân công dạy; (7,5 điểm)

b) Lập được kế hoạch tháng dựa trên kế hoạch năm học bao gồm hoạt động chính khoá và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; (7,5 điểm)

c) Có kế hoạch dạy học từng tuần thể hiện lịch dạy các tiết học và các hoạt động giáo dục học sinh; (7,5 điểm)

d) Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động dạy học tích cực của thầy và trò (soạn giáo án đầy đủ với môn học dạy lần đầu, sử dụng giáo án có điều chỉnh theo kinh nghiệm sau một năm giảng dạy. (7,5 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung của viên chức được quy định như sau:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cộng sản Việt nam và pháp luật của Nhà nước. (08 điểm)

2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08 điểm)

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. (08 điểm)

4. Bảo vệ bí mật Nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản được giao. (08 điểm)

5. Tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức. (08 điểm)

Câu 2: Theo quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học, giáo viên có hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục như sau:

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải chuẩn mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. (15 điểm)

2. Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm. (15 điểm)

Câu 3: Chuẩn giáo viên Tiểu học tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD-ĐT được quy định tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học như sau:

1. Loại Xuất sắc: là những Giáo viên đạt loại tốt ở lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm; (05 điểm)

2. Loại Khá: là những Giáo viên đạt loại khá trở lên ở lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm. (05 điểm)

3. Loại Trung bình: là những Giáo viên đạt từ loại trung bình trở lên ở lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm. (05 điểm)

4. Loại Kém: là những giáo viên có một trong ba lĩnh vực xếp loại kém hoặc vi phạm một trong các trường hợp:

a. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác; (02 điểm)

b. Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. (02 điểm)

c. Xuyên tạc nội dung giáo dục. (02 điểm)

d. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. (02 điểm)

e. Nghiện ma túy hoặc tham gia đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác; (02 điểm)

g. Vắng mặt không có lý do trên 60% tổng số thời lượng học tập bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hoặc trên 60% các cuộc sinh hoạt chuyên môn định kỳ. (02 điểm)

h. Cả 3 tiết dự giờ do nhà trường tổ chức bao gồm: một tiết Tiếng việt, một tiết toán, một tiết chọn trong các môn học còn lại không đạt yêu cầu. (03 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 nội dung đánh giá viên chức được quy định như sau:

1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

a. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; (05 điểm)

b. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; (05 điểm)

c. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; (05 điểm)

d. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức. (05 điểm)

2. Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau:

a. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; (05 điểm)

b. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách. (05 điểm)

3. Việc đánh giá viên chức được thực hiện hàng năm; khi kết thúc thời gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. (10 điểm)

Câu 2: Tại Điều lệ trường Tiểu học kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quyền của Giáo viên tiểu học như sau:

1. Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. (06 điểm)

2. Được đào tạo để nâng cao trình độ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng nguyên lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định khi được cử đi học. (06 điểm)

3. Được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của chính phủ. Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo chế độ, chính sách đối với nhà giáo. (06 điểm)

4. Được bảo vệ nhân phẩm danh dự. (06 điểm) 5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. (06 điểm)

Câu 3: Theo quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, các tiêu chí về kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học (yêu cầu 2) lĩnh vực kiến thức được quy định như sau:

a. Hiểu biết về đặc điểm tâm lý, sinh lý của học sinh tiểu học, kể cả học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận dụng được các hiểu biết đó vào hoạt động giáo dục và giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh; (7,5 điểm)

b. Nắm được kiến thức về tâm lý học lứa tuổi, sử dụng các kiến thức đó để lựa chọn phương pháp giảng dạy, cách ứng xử sư phạm trong giáo dục phù hợp với học sinh tiểu học; (7,5 điểm)

c. Có kiến thức về giáo dục học, vận dụng có hiệu quả các phương pháp giáo dục đạo đức, tri thức, thẩm mỹ, thể chất và hình thức tổ chức dạy học trên lớp; (7,5 điểm)

d. Thực hiện phương pháp giáo dục học sinh cá biệt có kết quả. (7,5 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên chức quản lý được quy định như sau: Viên chức quản lý thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 16, Điều 17 của Luật này và các nghĩa vụ sau: (05 điểm)

1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách, thẩm quyền được giao; (07 điểm)

2. Thực hiện dân chủ, giữ gìn đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách; (07 điểm)

3. Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách; (07 điểm)

4. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách; (07 điểm)

5. Tổ chức, thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách. (07 điểm)

Câu 2: Theo quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học các hành vi học sinh không được làm là:

1. Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm,danh dự,xâm phạm thân thể người khác. (10 điểm)

2. Gian dối trong học tập, kiểm tra. (10 điểm)

3. Gây rối an ninh, trật tự trong nhà trường và nơi công cộng. (10 điểm)

Câu 3: Trong Điều lệ trường Tiểu học kèm theo thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giáo viên tiểu học có những nhiệm vụ sau:

1. Giảng dạy giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, soạn bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục. (05 điểm)

2. Trau dồi đạo đức nêu cao tinh thần trách nhiêm, giữ gìn phẩm chất danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp. (05 điểm)

3. Học tập , rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. (05 điểm)

4. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương. (05 điểm)

5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục. (05 điểm)

6. Phối hợp với đội Thiếu niên tiền phong hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục. (05 điểm)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16

CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 những việc viên chức không được làm là:

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. (6,5 điểm)

2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật. (6,5 điểm)

3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức. (6,5 điểm)

4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội. (07 điểm)

5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (6,5 điểm)

6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phívà các quy định khác của pháp luật có liên quan. (07 điểm)

Câu 2: Theo quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học, các hoạt động giáo dục bao gồm:

1. Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học. (10 điểm)

2. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. (10 điểm)

3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; hoạt động bảo vệ môi trường; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác. (10 điểm)

Câu 3: Theo quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, các tiêu chí trong yêu cầu

1- Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới thuộc lĩnh vực Kỹ năng sư phạm được quy định như sau:

a. Xây dựng được kế hoạch giảng dạy cả năm học thể hiện các hoạt động dạy học nhằm cụ thể hoá chương trình của Bộ phù hợp với đặc điểm của nhà trường và lớp được phân công dạy; (7,5 điểm)

b. Lập được kế hoạch tháng dựa trên kế hoạch năm học bao gồm hoạt động chính khoá và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; (7,5 điểm)

c. Có kế hoạch dạy học từng tuần thể hiện lịch dạy các tiết học và các hoạt động giáo dục học sinh; (7,5 điểm)

d. Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động dạy học tích cực của thầy và trò (soạn giáo án đầy đủ với môn học dạy lần đầu, sử dụng giáo án có điều chỉnh theo kinh nghiệm sau một năm giảng dạy). (7,5 điểm)

Đánh giá bài viết
1 886
Thi công chức - viên chức Xem thêm