Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Địa lý

Đề thi thử đại học môn Địa Lý

ĐỀ LẺ
Dành cho thí sinh có số báo danh lẻ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013
MÔN: ĐỊA LÍ (Thời gian: 90 phút)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm)

Câu I (3 điểm) Cho bảng số liệu sau :

Nhiệt độ trung bình của một số địa điểm ở nước ta
Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Địa lý

1. Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ nước ta từ Bắc vào Nam và nêu nguyên nhân của sự thay đổi đó.

2. Phân tích những mặt mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta?

Câu II (2 điểm)

Cho bảng số liệu: Dân số và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta giai đoạn 1960 – 2009

Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Địa lý

1. Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện sự thay đổi số dân và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta giai đoạn 1960 -2009

2. Qua biểu đồ hãy nhận xét và giải thích về sự biến động dân số và tỉ lệ gia tăng dân số nước ta.

Câu III (3 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học em hãy:

1. Kể tên 5 thành phố trực thuộc trung ương, các đô thị có quy mô dân số từ 100 000 đến 200 000 người trở lên.

2. Hãy cho biết Trung du và miền núi Bắc Bộ có các loại khoáng sản chủ yếu nào, phân bố ở đâu?

II. PHẦN RIÊNG (2 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b)

Câu IV.a: Theo chương trình chuẩn (2.0 điểm)

Phân tích ý nghĩa của việc tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đối với phát triển kinh tế của Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu IV.b: Theo chương trình nâng cao (2.0 điểm)

Cho bảng số liệu dưới đây:

Cơ cấu sử dụng đất của nước ta vào thời điểm 01/01 hàng năm (đơn vị:%)
Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Địa lý

Nêu nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất ở nước ta.

Đánh giá bài viết
1 2.545
Luyện thi đại học khối C Xem thêm