Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định năm 2013 (Lần 1)

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định năm 2013 (Lần 1) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh phần trắc nghiệm hiệu quả. Đề thi có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định năm 2014 (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Lý Tự Trọng, Bình Định (Lần 2)

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh năm 2014 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị (Lần 2)

SỞ GD - ĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013

Môn thi: TIẾNG ANH, khối A1, D1 (Lần 1)

Thời gian làm bài: 90 phút.

Mã đề: 123

I/. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from pronunciation in each of the following Questions

1. A. home B. honest C. honor D. hour

2. A. cook B. hook C. foot D. food

3. A. arranged B. naked C. cleaned D. repaired

II/. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following Questions

4. A. aviation B. particular C. considerable D. environment

5. A. preferential B. international C. invaluable D. unidentified

III/. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

6. There's no point in persuading him to do this.

A. He is able to do this although he does not want to.
B. It would be useful to persuade him.
C. It is useless to persuade him to do this.
D. I enjoy persuading him to do this.

7. He was such a bright student that he could solve all the math problems.

A. He was not bright enough to solve all the math problems.
B. He was so intelligent that he could solve all the math problems.
C. The math problems were too difficult for him to solve.
D. All the math problems were so bright that he could solve them.

8. It would be a waste of time if you ask Jack to lend money.

A. It is not worth asking Jack to lend money.
B. There is no point in asking Jack to lend money.
C. It is no good asking Jack to lend money.
D. It is not good when asking Jack to lend money.

9. he/ not/ rich/ means/ never/ turn/ anyone/ need/ help.

A. He is not rich means he never turns away anyone needing help.
B. He wasn't rich by any means, but he never turned away anyone who needed help.
C. He wasn't rich by no means, but he never turned away anyone who needed help.
D. He was not rich by means of turning off anyone who needed help.

10. regard/ your application/ regret/ inform/ vacancy/ already/ fill.

A. As regards your application, I regret to inform you that the vacancy has already been filled.
B. As regards your application, I regret informing you that the vacancy has already been filled.
C. As regards your application, I regret to inform you that the vacancy has already filled.
D. As regards to your application, I regret to inform you that the vacancy has already been filled.

Đáp án đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh

1. A

2. D

3. B

4. A

5. C

6. C

7. B

8. A

9. B

10. A

11. C

12. B

13. A

14. B

15. D

16. D

17. C

18. A

19. B

20. B

21. C

22. B

23. D

24. A

25. B

26. B

27. D

28. D

29. A

30. A

31. C

32. C

33. D

34. D

35. D

36. C

37. C

38. B

39. B

40. C

41. B

42. C

43. A

44. D

45. C

46. A

47. B

48 B

49. D

50. B

51. A

52. A

53. B

54. C

55. D

56. A

57. C

58. D

59. B

60. B

61. B

62. A

63. D

64. C

65. A

66. C

67. D

68. B

69. B

70. C

71. A

72. B

73. D

74. D

75. C

76. C

77. D

78. D

79. C

80. C

Đánh giá bài viết
1 567
Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm