Đề thi thử giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 chương trình mới

Đề thi môn tiếng Anh 5 kỳ thi giữa học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Exercise 1: Odd one out

1. A. morning B. afternoon C. running D. evening
2. A. dance B. activity C. watch cartoon D. have nice food
3. A. watch B. came C. go D. have
4. A. did B. went C. played D. had
5. A. surfed B. played C. prepared D. got
6. A. morning B. day C. evening D. afternoon
7. A. New York B. Sydney C. Thailand D. Tokyo

Đáp án: 1 - C; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - D; 6 - B; 7 - C

Exercise 2: Arrange the sentences

1. you / What / do / morning / do / in / the / ?

…………………………………………………………………………………………………

2. play / in / often / I / the / afternoon / badminton

…………………………………………………………………………………………………

3. do / How/ you / talk / your / to / friend / online / often / ?

…………………………………………………………………………………………………

4. the / always / plays / She / sports / in / gym.

…………………………………………………………………………………………………

5. usually / He / homework / does / classmates / with / his

…………………………………………………………………………………………………

6. English for Kids / She / once / a / watches / week

…………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. What do you do in the morning?

2. I often play badminton in the afternoon.

3. How often do you talk online to your friend?

4. She always plays sports in the gym.

5. He usually does homework with his classmates.

6. She watches English for Kids once a week.

Exercise 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. mirror B. turn C. T-shirt D. first
2. A. moon B. soon C. good D. school
3. A. cook B. cool C. put D. book
4. A. foot B. food C. afternoon D. soon
5. A. will B. build C windmill D. small
6. A. wanted B. visited C. played D. attended
7. A. worked B. helped C. lived D. danced
8. A. listened B. watched C. prepared D. traveled

Đáp án: 1. B; 2. C; 3. B; 4. A; 5. D; 6. C; 7. C; 8. B

Exercise 4: Complete the sentences

1. She usually ……….her homework in the evening.

2. Nam often………morning exercise.

3. After school, he does his homework ………his classmates

4. What……….of information are you looking for?

5. She often………….badminton in the afternoon.

6. She always comb her…………before going to school.

7. How……………does she go to the library? - twice a week

Đáp án:

1. Does

2. Does

3. With

4. Kind

5. Plays

6. Hair

7. often

Trên đây là Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 867
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm