Đề thi học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH

Dành cho học sinh lớp 8

VnDoc.com cập nhật đề thi thử học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 8 giúp bạn học Tiếng Anh tốt hơn, chủ động và sáng tạo hơn trong việc thực hành Tiếng Anh. Đề thi có kèm đáp án để bạn tra cứu sau khi làm bài, như vậy bạn sẽ biết được kết quả nhanh chóng, thuận tiện.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Phương Trung, Hà Nội năm 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 8 Thí điểm huyện An Biên, Kiên Giang năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 8 trường THCS Phường Bình Định, An Nhơn năm học 2015 - 2016

ĐỀ 1:

Khoanh tròn câu trả lời em cho là đúng nhất (4đ)

1. My bag is not big …………….. to carry everything.
A. as B. like C. enough D. too

2. My grandma hurt..................when she was gardening.
A. herself B. itself C. himself D. myself

3. I know you worked really............. this semester.
A. good B. bad C. hard D. hardly

4. My father … cigarettes.
A. uses smoke B. use to smoke C. used smoke D. used to smoke

5. We have learned English …………….. 2 years.
A. on B. in C. since D. for

6. Mary didn’t have time for breakfast ...............she woke up late.
A. so B. because C. but D. and

7. My teacher asked me ......................you this dictionary.
A. to give B. giving C. give D. gave

8. Alexander Graham Bell was born ………..March 1847.
A. at B. on C. in D. before

II. HOÀN THÀNH ĐOẠN HỘI THOẠI SAU: (2đ).

Nga: Can I …………to Hoa, please?

Hoa: I’m speaking. Who is that?

Nga: I am Nga. Are you free ……Saturday?

Hoa Yes.

Nga: …………you like to come to my house and have dinner with me?

Hoa: I am afraid I can’t. I have to………my homework.

Đánh giá bài viết
47 14.120
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 8 Xem thêm