Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Tin học - Đề 2 Sở GD&ĐT Long An

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LONG AN

(Đề thi thử) - Đề 2

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
Môn thi: TIN HỌC

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)

Bài 1:

Viết chương trình nhập vào số nguyên n. Tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn n

Ví dụ: Nhập vào số nguyên 4 (các số nguyên tố nhỏ hơn 4 là 2,3 ) xuất ra S = 5

Bài 2:

Cho trước 2 dãy số nguyên A, B có giá trị các phần tử tăng dần và có cùng số phần tử n (n nhập không quá 50). Cho trước giá trị của phần tử lớn nhất trong cả 2 dãy không quá 1000. Hãy tạo ra 1 dãy C có kết quả là hòa hai dãy A và B sao cho các phần tử trong C cũng có giá trị tăng dần ? In kết quả từng dãy ra màn hình.

Ví dụ: ta có
A = [2 4 6 9 24 30]
B = [1 4 7 10 15 21]
Kết quả C = [1 2 4 4 6 7 9 10 15 21 24 30]

Bài 3:

Viết chương trình nhập vào chuỗi bất kì S sau đó in ra màn hình 2 kết quả: chuỗi con gồm các ký tự trong chuỗi S và tổng các giá trị của các ký tự là số trong chuỗi S

Ví dụ:
S = ’A312BC24DE’
S1= ABCDE
Tổng = 3+1+2+2+4=12

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Tin học - Đề 2 để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Lớp 9