Đề thi thử Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An

10 4.147

Đề thi thử quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An là đề thi Quốc gia môn Hóa để các bạn ôn luyện, học tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đại học sắp tới.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1
ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT – LẦN 1 NĂM 2015
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút

Mã đề 130

Họ và tên:…………………………………………………………..Số TT………………

Câu 1: Phương trình điện phân nào sau đây viết sai?

A. 2NaOH→ 2Na+O2+ H2                    B. Al2O3→2Al+3/2O2
C. CaBr2→Ca + Br2                             D. 2NaCl→2Na+Cl2

Câu 2: Cho 2,7 gam một miếng nhôm để ngoài không khí một thời gian, thấy khối lượng tăng thêm 1,44 gam. Phần trăm miếng nhôm đã bị oxi hóa bởi oxi của không khí là:

A. 40%            B. 80%              C. 50%          D. 60%

Câu 3: Lấy m gam Na cho tác dụng với 500ml HNO3 thu được dung dịch M và thoát ra 0,672 (l) hỗn hợp N (đktc) gồm 2 khí X và Y. Cho thêm vào M dung dịch NaOH dư thì thoát ra 0,336 (l) khí Y. Biết rằng quá trình khử HNO3 chỉ tạo ra sản phẩm khử duy nhất. Xác định m (g):

A. 9,2 gam       B. 5,75 gam        C. 6,9 gam    D. 8,05 gam

Câu 4: Đốt cháy este 2 chức mạch hở (X được tạo từ axit cacboxylic no, đa chức, phân tử X không có quá 5 liên kết Π) thu được tổng thể tích CO2 và H2O gấp 5/3 lần thể tích O2 cần dùng. Lấy 21,6 gam X tác dụng hoàn toàn với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị lớn nhất của m là?

A. 28,0            B. 26,2            C. 24,8               D. 24,1

Câu 5: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2, cho 10 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y, cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 3.                 B. 4.               C. 2.                 D. 1.

Câu 6: Nguyên nhân gây nên tính chất vật lí chung của kim loại là:

A. Các electron lớp ngoài cùng                         B. Các electron hóa trị.
C. Các electron hóa trị và các electron tự do      D. Các electron tự do

Đánh giá bài viết
10 4.147
Luyện thi đại học khối A Xem thêm