Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 1

Trang 1/6 - Mã đề thi 789
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
(Đề thi có 6 trang)
ĐỀ KSCL CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA - LẦN 1
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(Không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi 789
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
5
1
y
x
=
là đường thẳng có phương trình
A.
5y =
. B.
0y
=
. C.
1x =
. D.
0x =
.
Câu 2: Đường cong dưới đây là đồ thị một hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D.
Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
42
241
yx x=−+
. B.
42
24y xx=−+
. C.
. D.
32
31yx x=−+
.
Câu 3: Cho khối chóp đáy tam giác đều cạnh . Hai mặt
bên cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp biết .
A. . B. . C. . D. .
Câu 4: Cho hàm số Tọa độ của điểm cực đại của đồ thị hàm số là
A. B. C. D.
Câu 5: Tìm các giá trị của tham số
m
để
bất phương trình
3mx >
vô nghiệm.
A.
0.m <
B.
0.m >
C.
0.m =
D.
0m
Câu 6: Giá trị cực tiểu của hàm số
32
3 92yx x x= −+
A.
3
. B.
20
. C.
7
. D.
25
.
Câu 7: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng
B
và chiều cao bằng
h
A.
1
3
V Bh=
. B.
1
2
V Bh=
. C.
V Bh=
. D.
4
3
V Bh=
.
Câu 8: Hàm số
4
2yx=
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1
;
2
+∞


. B.
( )
0; .+∞
C.
( )
;0−∞
. D.
1
;
2
−∞


.
Câu 9: Giá trị của bằng
O
1
1
1
1
x
y
Trang 2/6 - Mã đề thi 789
A.
4
.
9
B.
4
.
3
C.
0.
D.
4.
Câu 10: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
35
yx x
=−+
trên đoạn
[ ]
2;4
A.
[
]
2; 4
min 0.
y =
B.
[ ]
2; 4
min 5.y =
C.
[
]
2;4
min 7
y =
. D.
[
]
2;4
min 3
y =
.
Câu 11: Cho hàm số . Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Hàm số luôn nghịch biến trên R
B. Hàm số không xác định khi
C.
D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm
Câu 12: Hình mười hai mặt đều thuộc loại khối đa diện nào sau đây ?
A. {3;5}. B. {3;3}. C. {5;3}. D. {4;3}.
Câu 13: Cho tứ diện đều
ABCD
có cạnh bằng
a
. Tính khoảng cách từ
A
đến mặt phẳng
( )
.BCD
A.
6
2
a
. B.
6
3
a
. C.
3
2
a
. D.
2a
.
Câu 14: Phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài trục nhỏ bằng 6 là:
A.
22
1.
9 16
xy
+=
B.
22
1
64 36
xy
+=
C.
22
1.
86
xy
+=
D.
22
1.
16 9
xy
+=
Câu 15: Cho hàm số
1
1
x
y
x
=
+
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên
{ }
\1
.
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng
( )
;1−∞
( )
1; +∞
.
C. Hàm số đồng biến trên
( ) ( )
; 1 1;−∞ ∪ − +
.
D. Hàm số đồng biến trên
{ }
\1
.
Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
cho
: 10
xy
∆ − +=
hai điểm
( ) ( )
2; 1 , 9; 6 .
AB
Điểm
( )
;Mab
nằm trên đường
sao cho
MA MB+
nhỏ nhất. Tính
.ab+
A.
9.
B.
9.
C.
7.
D.
7.
Câu 17: Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số cực tiểu không
có cực đại.
A. B. C. D.
0.m
Câu 18: Gọi là hai đim cc tr ca đ th hàm s . Tọa độ trung điểm của
A. B. C. D.
Câu 19: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
sin 4sin 5yxx=−−
.
A.
20
. B.
8
. C.
9
. D.
0
.
Câu 20: Hình dưới đây là đồ thị của hàm số
( )
y fx
=
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 789
Hỏi hàm số
( )
y fx=
đồng biến trên khoảngnào trong các khoảng dưới đây?
A.
( )
2;
+∞
. B.
( )
0;1
. C.
( )
1; 2
. D.
( )
;1 .−∞
Câu 21: Cho lăng trụ đều . Biết rằng góc giữa , tam
giác có diện tích bằng 8. Tính thể tích khối lăng trụ .
A. B. 8. C. D.
Câu 22: Gọi
S
tập hợp các giá trị của tham s
m
sao cho phương trình
(
)
3
3
1 3 33x m xm
+ +− = +
có đúng hai nghiệm thực. Tính tổng tất cả phần tử của tập hợp
S
.
A.
4.
B.
2.
C.
6.
D.
5.
Câu 23: Cho hàm số
()y fx=
. Hàm số
()y fx
=
có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
x
y
3
2
0
1
Tìm
m
để hàm số
2
()y fx m
= +
3
điểm cực trị.
A.
( )
3;m
+∞
B.
[ ]
0;3m
C.
[
)
0;3m
D.
( )
;0m −∞
u 24: 30 tấm thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm . Tính xác suất
để lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong có có đúng một tấm thẻ mang số chia
hết cho 10.
A. B. C. D.
Câu 25: Gọi
[ ]
;S ab=
là tập tất cả các giá trị của tham số
m
để với mọi số thực
x
ta có
2
2
4
2.
4
xx
x mx
++
−+
Tính tổng
.ab+
A.
0.
B.
1.
C.
1.
D.
4.
Câu 26: Cho hàm số
32
y ax bx cx d= + ++
đồ thị nhận hai điểm
( )
0;3A
( )
2; 1B
làm hai
điểm cực trị. Số điểm cực trị của đồ thị hàm số
22
y ax x bx c x d= +++
A.
7.
B.
5.
C.
9.
D.
11.
Câu 27: Cho hình chóp có
20
cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó.
O
x
y
1
2

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 1, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

--------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 520
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm