Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Sử trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh có đáp án

H và tên thí sinh:…………………………………….……S báo danh:……………………………………..
Câu 1. Nguyên tc cơ bn nht ca nước ta trong các hip định Sơ b 1946, Hip định Giơnevơ 1954, Hip
định Pari 1973 Vit Nam là
A. Các nước đế quc cam kết tôn trng độc lp, ch quyn, thng nht và toàn vn lãn th ca Vit Nam.
B. qui định thi gian rút quân c th.
C. ta điu kin để đi đến thng li trn vn ca cuc kháng chiến.
D. qui định v trí đóng quân ca mi bên.
Câu 2. Sau thi đấu tranh bo v chính quyn cách mng t tháng 9/1945 đến 12/1946, đất nước ta bước
vào thi kì nào?
A. Hàn gn vết thương chiến tranh, xây dng, phát trin kinh tế,
B. Kháng chiến toàn quc chng thc dân Pháp xâm lược.
C. Tiếp tc đấu tranh chng Pháp và Trung Hoa Dân quc.
D. Đấu tranh chng các thế lc thù địch, phn động trong nước.
Câu 3. Nhng bài ging ca Nguyn Ái Quc các lp hun luyn, đào to cán b cách mng ti Qung
Châu - Trung Quc đã được xut bn thành tác phm
A. Con Rng tre. B. Vi hành.
C. Đưng Kách mnh. D. Bn án chế độ thc dân Pháp.
Câu 4. Nhn xét nào sau đây không đúng v Cương lĩnh chính tr đầu tiên ca Đảng Cng sn Vit Nam?
A. Đây là mt cương lĩnh cách mng gii phóng dân tc có nhiu hn chế.
B. Đây là mt cương lĩnh cách mng gii phóng dân tc sáng to.
C. Đây là mt cương lĩnh cách mng gii phóng dân tc đúng đắn.
D. Tư tưởng ct lõi trong cương lĩnh này là độc lp và t do.
Câu 5. Chiến thng Cu giy ln th hai (19/5/1883) đã giết chết tên ch huy ca quân Pháp là
A. Na-va. B. Gác-ni-ê. C. Ri-vi-e. D. Rơ-ve.
Câu 6. Chiến thng Vn Tường (18-8-1965) đã m đầu cao trào
A. "Tìm Mđánh, lùng ngy mà dit". B. phá "p chiến lược".
C. đấu tranh chính tr. D. "Thi đua p Bc giết gic lp công".
Câu 7. Các nước tham d Hôi ngh cam kết tôn trng các quyn dân tc cơ bn độc lp, ch quyn, thng
nht và toàn vn lãnh th ca ba nước Vit Nam, Lào, Campuchia. Đó là mt trong nhng ni dung ca
A. Tm ước 14/9/1946. B. Hip định Pari 1973.
C. Hip định Sơ b 6/3/1946. D. Hip định Giơnevơ 1954.
Câu 8. Đặc đim ln nht ca phong trào cách mng Vit Nam trong nhng năm 1919 - 1930 là
A. xut hin phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sn.
B. phong trào đấu tranh ca công nhân chuyn t trình độ t phát sang t giác.
C. phong trào dân tc dân ch phát trin mnh m, rng khp.
D. cuc đu tranh giành quyn lãnh đạo cách mng Vit Nam gia hai khuynh hướng: dân ch tư sn và
vô sn.
Câu 9. Đặc đim ca phong trào công nhân Vit nam t 1919-1925 là
A. n ra liên tc, rng khp, s phi hp khá cht ch, t chc, đòi c kinh tế chính tr, mang
tính t giác.
B. n ra l t, thiếu thng nht, nng v yếu t chính tr.
C. n ra l t, thiếu thng nht, nng v yếu t kinh tế, mang tính t phát.
D. mang tính t giác cao.
TRƯỜNG THPT HNG LĨNH
KÌ THI TH THPT QUC GIA NĂM HC 2017 – 2018
MÔN LCH S
Thi gian làm bài: 50 phút (không k thi gian giao đề)
(Đề gm 40 câu, 4 trang)
đề: 136
K VnDoc.com - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí đề: 272
Câu 10. T chc cách mng nào là tin thân ca Đảng cng sn Vit Nam?
A. Vit Nam Quc Dân Đảng. B. Hi Phc Vit.
C. Hi Vit Nam Cách mng thanh niên. D. Tân Vit Cách mng Đảng.
Câu 11. Ý nào sau đây phn ánh không đúng ý nghĩa ca Cách mng tháng Mười Nga năm 1917?
A. Hình thành hai phe: TBCN và XHCN
B. Làm thay đổi hoàn toàn tình hình nước Nga và s phn hàng triu con người Nga.
C. Làm thay đổi cc din thế gii.
D. M ra k nguyên mi trong lch s nước Nga.
Câu 12. Thng li quân s nào buc M phi tuyên b "Mĩ hóa" tr li chiến tranh xâm lược Min Nam -
Vit Nam?
A. Cuc tiến công chiến lược năm 1972. B. Cuc Tng tiến công và ni dy Xuân 1968.
C. Phong trào " Đồng khi". D. Thng li p Bc (Mĩ Tho), Bình giã (Bà Ra).
Câu 13. S xác lp cc din hai cc, hai phe: TBCN và XHCN được đánh đấu bng s kin nào sau đây?
A. S ra đời ca Hi đồng tương tr kinh tế SEV và Hip ước Vácsava.
B. S ra đời ca khi NATO và t chc Hip ước Vácsava.
C. S ra đời ca Kế hoch Mác-san và Hi đồng tương tr kinh tế SEV.
D. Thông đip ca Tng thng Truman và ra đời khi NATO.
Câu 14. "dân quân gm tt c nhng ai không đau m không tàn tt". Đó s tha nhn ca Thc dân
Pháp khi chúng đánh
A. Hà Ni. B. Vĩnh Long. C. Gia Định. D. Đà Nng.
Câu 15. Tình hình Vit Nam gia thế k XIX trước khi thc dân Pháp xâm lược là mt quc gia
A. đã l thuc nhiu vào Pháp.
B. độc lp, có ch quyn nhưng có biu hin khng hong, suy yếu nghiêm trng.
C. có ch quyn, kinh tế phát trin.
D. độc lp có ch quyn.
Câu 16. Đim ging nhau cơ bn trong các chiến lược "Chiến tranh đặc bit", "Chiến tranh cc b", "Vit
nam hóa chiến tranh" ca M Vit Nam là gì?
A. Đều thc hin chiến tranh tng lc.
B. Đều là loi hình chiến tranh xâm lược thc dân.
C. Đều là loi hình chiến tranh xâm lược thc dân kiu mi ca Mĩ nhm chng li lc lưng cách mng
và nhân dân ta.
D. Đều chng li cách mng nước ta.
Câu 17. S kin nào đánh du Nguyn Ái Quc bước đu tìm thy con đường cu nước đúng đắn cho dân
tc Vit Nam?
A. Nguyn Ái Quc tham gia sáng lp Đảng cng sn Pháp.
B. Nguyn Ái Quc tham gia sáng lp Hi liên hip thuc địa Pa-ri.
C. Nguyn Ái Quc đọc Lun cương ca Lênin v vn đề dân tc và thuc địa.
D. Đưa yêu sách đến hi ngh Vec-xai.
Câu 18. S kin nào sau đây phn ánh mt xu thế khách quan ca cuc vn động gii phóng dân tc Vit
Nam theo con đường cách mng vô sn?
A. S ra đời ca ba t chc cng sn năm 1929.
B. S ra đời ca Đảng Cng sn Vit Nam năm 1930.
C. S ra đời ca t chc Hi Vit Nam Cách Mng Thanh niên năm 1925.
D. S ra đời ca tác phm Đường Kách mnh năm 1927.
Câu 19. Mt tích cc ca phong trào do tư sn dân tc lãnh đạo Vit Nam sau Chiến tranh thế gii th nht
là?
A. Đòi quyn li cho mi giai cp.
B. Đã có lý lun đấu tranh rõ ràng.
C. Thc tnh lòng yêu nước, truyn bá tư tưởng t do, cách mng mi trong nhân dân.
D. Chng li s cnh tranh chèn ép ca tư sn nước ngoài.
Câu 20. Cho 3 s kin sau:
K VnDoc.com - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí đề: 272
(1) Liên xô phóng thành công v tinh nhân to.
(2) M chế to thành công bom nguyên t.
(3) Liên minh EU thành lp.
Sp xếp đúng các s kin theo trình t thi gian s kin xy ra trước đến s kin xy ra sau là
A. (2), (1), (3). B. (1), (2), (3). C. (3), (1), (2). D. (2), (3), (1).
Câu 21. Thng li quân s nào đã to điu kin thun li cho cuc đu tranh ngoi giao ca chúng ta giành
thng li trong cuc kháng chiến chng Pháp (1945-1954)?
A. Chiến dch Thượng Lào xuân- hè 1952.
B. Chiến dch Biên gii thu đông 1950.
C. Chiến dch lch s Đin Biên Ph 1954.
D. Cuc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 và chiến dch Đin Biên Ph.
Câu 22. Sau Cách mng tháng Tám 1945, Ch trương ca Đng Chính ph ta đi vi quân Trung Hoa
Dân quc là gì?
A. Kiên quyết đánh. B. Thc hin sách lược hòa hoãn tránh xung đột trc tiếp.
C. Va đánh va hòa. D. Kí hip định sơ b
Câu 23. Sau Chiến tranh thế gii th hai, trong chính sách đối ngoi ca Nht Bn qua các giai đon có đim
chung là gì?
A. Hưng v Châu Á. B. Gây chiến tranh xâm lược để bành trướng lãnh th.
C. Liên minh cht ch vi M. D. M rng quan h toàn cu.
Câu 24. Âm mưu "đánh nhanh thng nhanh" ca Thc dân Pháp b tht bi hoàn toàn bi chiến thng nào
sau đây?
A. Biên gii thu- đông 1950. B. Vit Bc thu- đông 1947.
C. Cuc chiến đấu trong các đô th ln. D. Chiến dch lch s Đin Biên Ph.
Câu 25. Nguyên nhân quyết định s bùng n phong trào cách mng 1930- 1931 là do?
A. Thc dân Pháp tiến hành khng b trng sau tht bi ca khi nghĩa Yên Bái (2/1930).
B. Đảng cng sn Vit Nam ra đời, kp thi lãnh đạo công nhân nông dân đứng lên chng đế quc
phong kiến.
C. Tác động ca cuc khng hong kinh tế thế gii 1929-1933.
D. Nhân dân ta quá kh.
Câu 26. Ý nào phn ánh đúng mc tiêu Đưng li ci cách -m ca ca Trung Quc t năm 1978?
A. Biến Trung Quc thành quc gia XHCN mnh nht Châu Á.
B. Biến Trung Quc thành quc gia giàu mnh, dân ch.
C. Biến Trung Quc thành quc gia giàu mnh, dân ch, văn minh.
D. Biến Trung Quc thành quc gia công bng, dân ch.
Câu 27. Trong Hi ngh Trung ương Đảng cng sn Đông Dương (5/1941) đã xác định hình thái khi nghĩa
vũ trang là
A. Tng khi nghĩa giành chính quyn trong toàn quc.
B. đi t khi nghĩa tng phn tiến lên Tng khi nghĩa.
C. khi nghĩa tng phn giành chính quyn b phn.
D. đi t khi nghĩa tng phn tiến lên Chiến tranh cách mng.
Câu 28. Sau Chiến tranh thế gii th hai, yếu t nào quyết đnh s phát trin ca phong trào gii phóng dân
tc Châu Phi?
A. nh hưởng ca các nước đế ca phong trào gii phong dân tc Châu Á.
B. S trưởng thành vượt bc ca các lc lượng cách mng Châu Phi.
C. Tht bi ca ch nghĩa phát xít.
D. S suy yếu quc Anh, Pháp.
Câu 29. S kin nào đánh du s khi sc ca Hip hi các quc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong quá trình
hot động?
A. Vit Nam gia nhp ASEAN (1995).
K VnDoc.com - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí đề: 272

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Sử có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Sử trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Bộ đề thi gồm 4 đề, mỗi đề có 40 câu hỏi trắc nghiệm.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Văn trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hoá trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh có đáp án

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Đánh giá bài viết
1 229
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm