Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nội lần 3

Ó• ¬¸·æ ÅïîðïòéèçìïÃóÅðððïíÃ Í ½—« ¸ ·æ ëð Ý—« ¸ ·
ï
ݸ± ¸˜³ ½‰ ¬¸ ²¸ ¸²¸ ª ¾² ¼ ·ò
ؘ³  • ½¸± ²¹¸ ½¸ ¾· ² ¬®² µ¸± ²¹ ²˜± ¼ · —§á
ã ø ÷
ßò
ø å ï÷ ò
Þò
å ò
î
î
ï
î
Ýò
ø ïå ð÷ ò
Üò
å ò
ï
í
î
î
î
ݸ± µ¸ · ²‰² ½‰ ¼˜· ²¹ ·²¸ ¾ ²¹ ô ¹‰½ ¹· ¿ ²¹ ·²¸ ª˜ ™§ ¾ ²¹ ò ̸ ¬Ž½¸ ½ ¿
µ¸ · ²‰² • ½¸± ´˜
î êð
±
ßò
ò
í
í
í
Þò
í ò
í
í
P
Ýò
ò
í
í
í
Üò
ò
í
î
í
í
ݸ±  °¸ ½ Í °¸ ½ ´·² ¸ ° ½ ¿  °¸ ½ ¦ ´˜
ã í î ò
ßò
ã í î ò
(((
Þò
ã î õ í ò
(((
Ýò
ã í õ î ò
(((
Üò
ã í õ î ò
(((
ì
Ì®±²¹ µ¸‡²¹ ¹·¿² ½¸± ¸¿· · ³ ̱ ¬®«²¹ · ³ Ó ½ ¿ ± ²
¬¸ ²¹ ßÞ ´˜
ô øïå ïå î÷ ô øíå ïå ð÷ ò
ßò
øîå îå î÷ ò
Þò
øìå ðå î÷ ò
Ýò
øïå ïå ï÷ ò
Üò
øîå ðå ï÷ ò
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
ë
Ì®±²¹ µ¸‡²¹ ¹·¿² ½¸± ³ ¬ °¸ ²¹ ³ ¬ °¸ ²¹ Ê»½¬ °¸™° ¬«§ ² ½ ¿
³ ¬ °¸ ²¹ ½‰ ¬± ´˜
ô ø ÷ æ î õ í ã ðò
ø ÷
ßò
ã øîå ïå ð÷ ò
Þò
ã øîå ïå í÷ ò
Ýò
ã øîå ïå í÷ ò
Üò
ã øîå ïå ð÷ ò
ê
ؘ³  ½‰ ¾¿± ²¸·« · ³ ½ ½ ¬® á
ã
î ï
õï
ßò
ðò
Þò
íò
Ýò
ïò
Üò
îò
é
̸ ¬Ž½¸ ½ ¿ µ¸ · ½ « ²¹± · ¬· ° µ¸ · ´ ° °¸ ²¹ ½‰ ¼˜· ½ ²¸ ¾ ²¹ ´˜æ
í
P
ßò
í ò
í
Þò
ò
í
í
Ýò
ò
ì
í
í
Üò
ò
ç
í
î
è
ؘ³  ²˜± ¼ · —§ ½‰ ¬¸ ²¸ ¸²¸ ª ¬®²
ßò
ã õ í ïò
í
Þò
ã í ïò
í
Ýò
ã í õ ïò
í
Üò
ã õ î õ ïò
ì î
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
ç
Ø ²¹«§² ¸˜³ ½ ¿ ¸˜³  ´˜
ø ÷ ã
ßò
õ ò
î
î
Þò
õ ò
î õï
Ýò
ï õ ò
Üò
õ ò
î
î
õï
õï
ïð
Ì®±²¹ µ¸‡²¹ ¹·¿² ½¸± · ³ Ó ¬ ½ « ½‰ ¬—³ × ª˜ ¬· ° ¨„½ ª · ³ ¬ °¸ ²¹
½‰ °¸ ²¹ ¬®²¸ ´˜
ô ø ïå îå í÷ ò ø ÷
ø ÷
ßò
õ õ ã çòø õ ï÷
î
ø î÷
î
ø í÷
î
Þò
õ õ ã ïòø õ ï÷
î
ø î÷
î
ø í÷
î
Ýò
õ õ ã ïìòø õ ï÷
î
ø î÷
î
ø í÷
î
Üò
õ õ ã ìòø õ ï÷
î
ø î÷
î
ø í÷
î
ïï
ؘ³  ½‰ ± ¸˜³ ´˜
ã
î
ßò
ã ´² ò
î
Þò
ã ´² ò
î
î
P
Ýò
ã ò ò
î
P
ï
î
Üò
ã ò
õïî
õï
î
ïî
ݸ± ¸˜³ ò Õ¸ ²¹ ²¸ ²˜± ¿« —§ ´˜ „²¹á
ã í õ î
í î
ßò
ؘ³  ¬ ½ ½ · ¬ · ª˜ ¬ ½ ½
¬· « ¬ · ò
ã î
ã ð
Þò
ؘ³  ¬ ½ ½ · ¬ · ª˜ ¬ ½ ½
¬· « ¬ · ò
ã ð
ã î
Ýò
ؘ³  ¬ ½ ½ · ¬ · ª˜ ¬ ½ ½
¬· « ¬ · ò
ã î
ã ð
Üò
ؘ³  ¬ ½ ½ ¬· « ¬ · ª˜ ¬ ½ ½
· ¬ · ò
ã î
ã ð
ïí
Ê ·  ¬¸ ½ ¼ ²¹ ½¸± ¬® ½ô °¸ ²¹ ¬®²¸ ½‰ ¬ ° ²¹¸· ³ ´˜
ã î´±¹
í
î
´±¹
í
ßò
¥ £ ò
Þò
ò
î
Ýò
¥ å £ ò
Üò
å ò
î î
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nội lần 3

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nội lần 3 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nội lần 3 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nội lần 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 891
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm