Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường Quốc học Quy Nhơn, Bình Định

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG QUỐC HỌC QUY NHƠN
ĐỀ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC
TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ THI: 209
Câu 1: Tìm hai s thc
x
y
tha mãn
( ) ( )
2 2 1 3 0x yi i i+ + =
vi
i
là đơn vị o.
A.
3; 2xy==
. B.
1; 3xy==
. C.
1; 2xy= =
. D.
1; 1xy= =
.
Câu 2: Cho hình chóp
SA
vuông góc vi mt phng
( )
ABC
,
2SA a=
, tam giác
ABC
vuông
cân ti
B
2AC a=
. Góc gia
SC
( )
SAB
bng
A.
0
90
B.
0
60
C.
0
45
D.
0
30
Câu 3: Trong không gian
Oxyz
, cho mt cu
( )
2 2 2
: 2 2 4 2 0S x y z x y z+ + + =
. Din tích mt cu
( )
S
bng
A.
8
. B.
64
. C.
16
. D.
32
.
Câu 4: Bất phương trình
1
4 10.2 6 0
xx+
+
có bao nhiêu nghim nguyên thuc
2020;2020
?
A.
2018
. B.
2020
. C.
2021
. D.
2019
.
Câu 5: H nguyên hàm ca hàm s
2
1
25y x x
x
= +
A.
32
25
ln
32
xx
xC + +
. B.
32
25
ln
32
xx
xC + +
.
C.
32
25
ln
32
xx
xC +
. D.
32
2
2 5 1
32
xx
C
x
+
.
Câu 6: Tp hp tt c các giá tr ca tham s
m
để hàm s
4mx
y
xm
=
đồng biến trên khong
( )
1; +
A.
(
2; 1−−
. B.
(
2;1
. C.
( )
2;4
. D.
( )
2; 1−−
.
Câu 7: Có bao nhiêu cách chn hai hc sinh t mt nhóm gm
20
hc sinh?
A.
20
2
. B.
2
20
C
. C.
2
20
A
. D.
2
20
.
Câu 8: Gi
S
din tích hình phng gii hn bởi đồ th hàm s
1
1
x
y
x
=
+
( )
H
các trc tọa độ.
Khi đó giá trị ca
S
bng
A.
2ln2 1S =−
. B.
ln2 1S =+
. C.
ln2 1S =−
. D.
1 2ln2S =−
.
Câu 9: Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy là
R
, chiu cao
h
và đường sinh
l
. Tính din tích
xung quanh của hình nón đã cho
A.
2
4.
xq
SR
=
B.
2.
xq
S Rh
=
C.
.
xq
S Rl
=
D.
2
1
.
3
xq
S R h
=
Câu 10: Cho hàm s
( )
y f x=
đạo hàm liên tục trên đoạn
0;1
tha mãn
( )
10f =
( )
1
2019
0
.2x f x dx =
. Tính giá tr ca
( )
1
2020
0
..x f x dx
A.
4040.
B.
4040.
C.
4038.
D.
1
.
1010
Câu 11: Cho
2
log =ma
( )
log 8=
m
Am
vi
01m
. Đẳng thức nào sau đây là đúng?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
A.
( )
3=−A a a
. B.
( )
3=+A a a
. C.
3
=
a
A
a
. D.
3+
=
a
A
a
.
Câu 12: Xét
4
cos2
0
sin2 .
x
x e dx
, nếu đặt
cos2=ux
thì
4
cos2
0
sin2 .
x
x e dx
bng
A.
1
0
.
u
u e du
. B.
1
0
2
u
e du
. C.
1
0
1
2
u
e du
. D.
0
1
1
2
u
e du
.
Câu 13: Trong không gian
oxyz
cho điểm
M(2 ; 1 ; 0)
đường thng
3 1 1
:
1 4 2
x y z +
= =
. Viết
phương trình mặt phng
()
đi qua điểm M và chứa đường thng
A.
4 x-y-4 z-7=0
. B.
4 x+y+4 z-9=0
. C.
4 x-y+4 z-7=0
. D.
4 x+y+4 z+9=0
.
Câu 14: Đồ th ca hàm s nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
A.
42
4y x x=
. B.
42
4y x x= +
.
C.
3
2y x x= +
. D.
3
2y x x=−
.
Câu 15: Cho hàm s
( )
y f x=
xác định và liên tc trên
( )
;0−
( )
0;+
có bng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm s có giá tr cc tiu bng
2
. B. Hàm s đạt cc tiu ti
1x =
.
C. Hàm s đồng biến trên khong
( )
2;+
. D. Hàm s đạt cc tiu ti
0x =
.
Câu 16: Trong không gian
,Oxyz
cho đường thng
21
:.
3 4 1
x y z
d
−+
==
Điểm nào dưới đây thuộc
?d
A.
( )
8;8; 1Q
. B.
( )
1;; 4;2M −−
. C.
( )
5;4; 2N
. D.
( )
2;4; 1P
.
Câu 17: Cho hình chóp
.S ABC
, đáy là tam giác
ABC
din tích bng
2
2a
. Đường cao
3aSA =
. Th
tích khi chóp
.S ABC
A.
3
2aV =
. B.
3
Va=
C.
3
3aV =
. D.
3
6aV =
.
Câu 18: Cho hàm s
( )
y f x=
liên tc trên và có bng xét dấu đạo hàm như hình vẽ
S điểm cc tr ca hàm s đã cho là
A.
3
B.
2
. C.
4
D.
1
.
Câu 19: Tìm tập xác định ca hàm s
2
1
.
log ( 1)
y
x
=
A.
(1;2).
B.
(2; ).+
C.
(1; ) \{2}.+
D.
(1; ).+
Câu 20: Gi
M
m
lần lượt là các giá tr ln nht, nh nht ca hàm s
lny x x=
trên đoạn
2
1
;.e
e



Khi đó
Mm+
bng bao nhiêu?
A.
B.
2
2
2
.
e
e
C.
1
.
e
e
D.
2
1
.
e
e
+
Câu 21: Tim cn ngang của đồ thm s
2
1
x
y
x
+
=
A.
2y =
. B.
1x =−
. C.
1x =
. D.
1y =−
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 22: Trong không gian
Oxyz
, hình chiếu vuông góc của điểm
( )
2;1; 1M
trên mt phng
( )
Oyz
tọa độ
A.
( )
0;1; 1
. B.
( )
2;1;0
. C.
( )
2;0;0
. D.
( )
2;0; 1
.
Câu 23: Cho khi cu có th tích
288V
=
. Tính bán kính ca khi cu.
A.
6
. B.
3
2. 9
. C.
62
. D.
3
.
Câu 24: Trên tp hp s phức, phương trình
2
2 5 0zz+ + =
2 nghim
12
,zz
trong đó
2
z
s phc
có phn ảo dương. Tính mô đun của s phc
1 2 1 2
w z iz z z= + +
.
A.
13
. B.
5
. C.
15
. D.
22
.
Câu 25: Nghim của phương trình
21
5 125
x+
=
A.
4x =
. B.
3x =
. C.
2x =
. D.
1x =
.
Câu 26: Th tích ca khi lập phương cạnh
2a
bng
A.
6a
. B.
3
6a
. C.
3
2a
. D.
3
8a
.
Câu 27: Cho cp s cng
( )
n
u
1
3u =−
3
1u =
. S hng tng quát
n
u
ca cp s cng là
A.
23
n
un= +
. B.
25
n
un=−
. C.
32
n
un= +
. D.
35
n
un=−
.
Câu 28: Cho hai s phc
1
2zi=+
2
13zi=+
. Phn o ca s phc
bng
A.
2
. B.
2
. C.
4
. D.
4i
.
Câu 29: Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng đi qua điểm
( )
1; 2;3M
vuông góc vi mt phng
( )
: 3 5 0P x y =
có phương trình tham số
A.
1
23
3
xt
yt
z
=+
=
=
. B.
1
32
3
xt
yt
zt
=+
=
=
. C.
1
23
3 5
xt
yt
zt
=+
=
=−
. D.
1
32
5 3
xt
yt
zt
=+
=
= +
.
Câu 30: Cho hàm s
( )
y f x=
có bng biến thiên như sau :
Hi hàm s đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
. B.
( )
1;2
. C.
( )
;1−
. D.
( )
1;0
.
Câu 31: Nếu
( )
3
2
d5f x x =
( )
3
2
d1g x x =−
thì
( ) ( )
3
2
2df x g x x x−+


bng kết qu nào sau đây?
A.
6
. B.
8
. C.
4
. D.
11
.
Câu 32: Cho hình nón chiu cao
3h =
. Cắt hình nón đã cho bằng mt mt phẳng đi qua đỉnh
cách tâm của đáy một khong bằng 1, ta được thiết din có din tích bng
3
2
. Tính th tích ca
hình nón?
A.
2
3
. B.
3
. C.
23
. D.
.
Câu 33: Tp nghim ca bất phương trình
( ) ( )
2
11
33
log 1 3log 1 2 0xx +
A.
11
;
93



. B.
10 4
1; ;
93
+


.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán trường Quốc học Quy Nhơn, Bình Định

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường Quốc học Quy Nhơn, Bình Định vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường Quốc học Quy Nhơn, Bình Định để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường Quốc học Quy Nhơn, Bình Định, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 250
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm