Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam lần 2

Trang 1-Mã đề 101
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM ĐỀ THI TH TT NGHIỆP THPTQG NĂM 2019-2020
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIÊN HÒA MÔN: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút
thi gm 08 trang) Mã đề 101
Câu 1. Với năm chữ s 1, 2, 3, 4, 5 có th lp thành bao nhiêu s t nhiên có ba ch s khác nhau ?
A.
5
3.
B.
3
5.
C.
3
5
.C
D.
3
5
.A
Câu 2. Cho s phc
( , )z a bi a b= +
. Để điểm biu din hình hc ca
z
nằm trong hình tròn như hình vẽ (không tính biên), điều kin ca
a
b
là:
A.
B.
22
4ab+
.
C.
22
4.ab+
D.
22
4.ab+
.
Câu 3. Hình phng
()H
có din tích bng
S
, gp
2
ln din tích hình phng được gii hn bởi đồ th các
hàm s
2
4yx=-
,
2 4.yx=-
Tính din tích
?S
A.
8.S =
B.
2.S =
C.
.
3
8
S =
D.
.
3
4
S =
Câu 4. Đặt
6
2
32
9
dx
I
xx
=
3
.
cos
x
t
=
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
2
3sin
cos
t
dx dt
t
=
. B.
2
sin
.
cos .tan
9
dx t
dt
tt
xx
=
C.
3
4
sin
.
3cos .tan
t
I dt
tt
=
D.
3
4
1
.
3
I dx
=
Câu 5. Cho hình nón có bán kính đáy
3r =
, độ dài đường sinh
4.l =
Tính din tích xung quanh ca hình
nón đó?
A.
39 .
B.
4 3 .
C.
12 .
D.
8 3 .
Câu 6. Trong không gian vi h tọa độ ,
Oxyz
cho vecto
( )
AO 3 i 4j 2k 5j= + +
. Tọa độ của điểm
A
A.
( )
3,17, 2 .
B.
( )
3, 17,2 .−−
C.
( )
3, 2,5 .
D.
( )
3,5, 2 .
Câu 7. Xếp 1 hc sinh lp A, 2 hc sinh lp B,
5
hc sinh lp C thành mt hàng ngang. Tính xác sut sao
cho hc sinh lp A ch đứng cnh hc sinh lp B ?
A.
2
5
B.
9
28
C.
1
5
. D.
3
28
Câu 8. Biết
5
1
2 2 1
4 ln2 ln5
x
I dx a b
x
−+
= = + +
vi
,ab
là các s nguyên. Tính
?S a b=−
-2
2
x
y
O
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2-Mã đề 101
A.
9.S =
B.
3S =−
. C.
11.S =
D.
5.S =
.
Câu 9. Tìm tt c các giá tr thc ca tham s
m
sao cho hàm s
= + +
32
11
2 3 4
32
y x mx mx m
nghch
biến trên một đoạn có độ dài là 3?
A.
1; 9mm= =
. B.
1; 9mm= =
. C.
1m =−
. D.
9m =
.
Câu 10. Ct hình tr bi mt phng
()
vuông góc vi mặt đáy, ta được thiết din là hình vuông có din tích
bng 16. Khong cách t tâm đường tròn đáy của hình tr đến mt phng
()
bng 3. Th tích khi tr bng:
A.
2 3 .
B.
52 .
C.
52
.
3
D.
13 .
Câu 11. Bng biến thiên trong hình dưới là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm s được lit kê bn
phương án dưới đây. Hỏi hàm s đó là hàm số nào?
A.
3
1
x
y
x
−−
=
. B.
3
1
x
y
x
+
=
. C.
3
1
x
y
x
−+
=
. D.
2
1
x
y
x
−−
=
.
Câu 12. Trên mt phng tọa độ
Oxy
, gi
M
là điểm biu din hình hc ca s phc
12zi= +
là góc
ợng giác có tia đầu
Ox
, tia cui
OM
. Tính
tan2 .
A.
3
.
4
B.
1.
C.
4
.
3
D.
4
.
3
Câu 13. Tìm nguyên hàm
( )
Fx
ca hàm s
( )
2
1
2
sin
f x x
x
=+
tha mãn
1
4
F

=−


là:
A.
2
2
cot
16
xx
−+
. B.
2
2
cot
16
xx
+
. C.
2
2
cot
16
xx
−−
. D.
2
cot xx−+
.
Câu 14. Tập xác định ca hàm s
( )
1
5
1yx=−
là:
A.
( )
0;+
. B.
R
. C.
( )
1; +
. D.
)
1; +
.
Câu 15. Cho hàm s bc 3 có dng:
32
()= = + + +y f x ax bx cx d
.
(I) (II)
x
y
1
-2
2
O
-1
x
y
-1
O
2
-2
1
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3-Mã đề 101
(III) (IV)
Hãy chọn đáp án đúng?
A. Đồ th
(IV)
xy ra khi
0a
( ) 0
=fx
có nghim kép.
B. Đồ th
(I)
xy ra khi
0a
( ) 0
=fx
có hai nghim phân bit.
C. Đồ th
(III)
xy ra khi
0a
( ) 0
=fx
vô nghim.
D. Đồ th
(II)
xy ra khi
0a
( ) 0
=fx
có hai nghim phân bit.
Câu 16. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình chữ nht,
SA
vuông góc đáy,
, 2AB a AD a==
. Góc gia
SB
đáy bằng
0
45
. Th tích khi chóp
.S ABC
bng:
A.
3
2
3
a
B.
3
2
3
a
C.
3
2
6
a
D.
3
2
6
a
Câu 17. Cho các s thc
0ab
. Mệnh đề nào sau đây là sai?
A.
ln ln ln
a
ab
b

=−


. B.
( )
1
ln ln ln
2
ab a b=+
.
C.
( )
( ) ( )
2
22
ln ln lnab a b=+
. D.
( ) ( )
2
22
ln ln ln
a
ab
b

=−


.
Câu 18. Cho s phc
z
tha mãn
( )
( )
3
5
22
4 422 1088
1
iz
z i i
i
+ + + = +
+
. Khẳng định nào sau đây là khẳng
định đúng?
A.
5.z =
B.
2
5.z =
C. Phn o ca
z
bng 0. D. Không tn ti s phc
z
.
Câu 19. Cho cp s cng
( )
n
u
12
4; 1uu==
. Giá tr ca
10
u
bng
A.
10
31u =
. B.
10
20u =−
. C.
10
23u =−
. D.
10
15u =
.
Câu 20. Tìm nghim của phương trình
( )
2
log 5 4x−=
.
A.
13x =
. B.
21x =
. C.
3x =
. D.
11x =
.
Câu 21. Tìm tp nghim ca bất phương trình
2 4 1
33
.
44
xx−+
A.
( )
;5S = −
. B.
)
5;S = +
. C.
( )
1;2S =−
. D.
( )
;1−
.
Câu 22. Cho hàm s
31
42
x
y
x
=
−+
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
x
y
O
1
x
y
-1
O
2
1
1
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam lần 2

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam lần 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam lần 2 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam lần 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 674
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm