Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp

Trang 1/6 - Mã đề thi 134
SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN QUANG DIÊU
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI THỬ LẦN 1
Năm học: 2019 - 2020
Môn: Toán Lớp 12
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ngày: 26/06/2020
(50 câu trắc nghiệm)
(Đề thi gồm 6 trang)
Mã đề thi 134
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Trong không gian Oxyz, điểm M(3;4;-2) thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau
A.
: 7 0
R x y
B.
: 5 0
S x y z
C.
: x 1 0.
Q

D.
: 2 0.
Pz

Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là nguyên hàm của hàm
A.
2
3
x
B.
4
4
x
y
C.
4
1
4
x
y

D.
4
1
4
x
y

Câu 3: Cho các hàm số
2 3 2
1
( ) : 3;( ) : 3 3 5;( ) : ;
2
I y x II y x x x III y x
x
7
( ) : 2 1 .
IV y x

Các hàm số không có cực trị là:
A. (II), (III), (IV). B. (I), (II), (III). C. (III), (IV), (I). D. (IV), (I), (II).
Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho A(-1;0;1) và B(1;-1;2). Tọa độ vecto
AB
là:
A. (2;-1;1) B. (0;-1;-1) C. (-2;1;-1) D. (0;-1;3)
Câu 5: Trong không gian Oxyz, khoảng cách từ A(-1;0;-2) đến mặt phẳng
: 2 2 9 0
P x y z
bằng
A.
2
3
B. 4 C.
10
3
D.
4
3
Câu 6: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với
mặt phẳng đáy và
2SA a
. Thể tích V của khối chóp S.ABCD là
A.
3
2
.
6
a
V
B.
3
2
.
4
a
V
C.
3
2.Va
D.
3
2
.
3
a
V
Câu 7: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng?
A.
2
n
un
B.
( 1) .
n
n
un
C.
2
n
un
D.
3
n
n
n
u
Câu 8: Giá trị lớn nhất M của hàm số
32
3y x x
trên đoạn [-1;1] là
A. M = 0. B. M = 2. C. M = 4. D. M = -2.
Câu 9: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng
: 3 2 0.
P x z
Vecto nào sau đây là một vecto pháp
tuyến của mặt phẳng (P)
A.
1;0; 3
w

B.
1; 3;2
n

C.
2; 6;4
v

D.
1; 3;0
u

Câu 10: Đạo hàm của hàm số
4
1
y
xx
A.
2
4
1
.y
xx
B.
5
4
1
.
4
y
x
C.
9
4
5
.
4
y
x

D.
4
5
.
4
yx
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề thi 134
Câu 11: Môđun số phức nghịch đảo của số phức
2
12zi
bằng
A.
1
.
5
B.
5.
C.
1
.
25
D.
1
.
5
Câu 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật,
AB a
,
2AD a
, SA vuông góc với
mặt phẳng
ABCD
,
3SA a
. Thể tích của khối chóp S.ABC
A.
3
23a
B.
3
3a
C.
3
23
3
a
D.
3
3
3
a
Câu 13: Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Nếu hàm số
fx
đồng biến trên
;ab
thì hàm số
2020fx
đồng biến trên
;ab
.
B. Nếu hàm số
fx
đồng biến trên
;ab
thì hàm số
1
fx
nghịch biến trên
;.ab
C. Nếu hàm số
fx
đồng biến trên
;ab
thì hàm số
2020fx
nghịch biến trên
;.ab
D. Nếu hàm số
fx
đồng biến trên
;ab
thì hàm số
fx
nghịch biến trên
;.ab
Câu 14: Bất phương trình
2
31
9
2log 4 3 log 2 3 2xx
có nghiệm là
A.
3
4
x
B.
3
3
4
x
C.
3
3
8
x
D.
3
3
8
x
Câu 15: Thể tích V của khối nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh bằng a
A.
3
3
8
a
V
B.
3
3
24
a
V
C.
3
3
12
a
V
D.
3
3
6
a
V
Câu 16: Biết
fx
là hàm số liên tục trên
9
0
9.f x dx
Khi đó giá trị tích phân
5
2
36I f x dx
A.
9.I
B.
6.I
C.
3.I
D.
27.I
Câu 17: Cho k Cho k N, n N. Trong các công thức về số các chỉnh hợp và số các tổ hợp sau, công
thức nào là công thức đúng?
A.
!
!( )!
k
n
n
A
k n k
(với
0 kn
). B.
1
1
k k k
n n n
C C C

(với
1 kn
).
C.
1
1
kk
nn
CC
(với
01kn
). D.
!
( )!
k
n
n
C
nk
(với
0 kn
).
Câu 18: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số
3
35
y x x
là điểm
A. M(1;3). B. Q(3;1). C. P(7;-1). D. N(-1;7).
Câu 19: Xét hàm số
43
yx

trên đoạn [-1;1]. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số có cực trị trên khoảng (-1;1).
B. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn [-1;1].
C. Hàm số đồng biến trên đoạn [-1;1].
D. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại x = 1 và giá trị lớn nhất tại x = -1.
Câu 20: Cho hàm số
()y f x
có đạo hàm
2
'( ) 2 ,f x x x x
. Hàm số
( ) 2 ( )g x f x
đồng
biến trên khoảng
A.
2;
B.
; 2 .
C. (0;2). D. (-2;0).
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề thi 134
Câu 21: Nguyên hàm của hàm số
2
( ) sin 2f x x
A.
11
sin 4
28
F x x x C
B.
11
sin4
28
F x x x
C.
11
sin 4
28
F x x x C
D.
11
cos4
28
F x x x C
Câu 22: Cho khối chóp S.ABCD có thể tích bằng
3
2a
và đáy ABCD là hình bình hành. Biết diện tích
tam giác SAB bằng
2
a
. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD là
A. a B. 6a C.
3
2
a
D. 3a
Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ
(1; 1; 2); 2;1; 1 .
ab
Tính
cos ; .
ab
A.
1
cos ;
6
ab
B.
5
cos ;
36
ab
C.
1
cos ;
2
ab
D.
1
cos ;
36
ab
Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh a, góc
60BAD 
,
3
2
a
SA SB SD
. Gọi α là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SBC). Giá trị
sin
bằng
A.
5
3
B.
2
3
C.
1
3
D.
22
3
Câu 25: Biết phương trình
9 2.12 16 0
x x x
có một nghiệm dạng
4
log
a
x b c
với a, b, c là các
số nguyên dương. Giá trị biểu thức
23a b c
bằng
A. 8. B. 11. C. 9. D. 2.
Câu 26: Cho điểm M (2;1;0) và đường thẳng
11
:
2 1 1
x y z
. Gọi d là đường thẳng đi qua M, cắt
và vuông góc với
.Vectơ chỉ phương của d
A.
3;0;2 .u 
B.
2; 1;2 .u 
C.
0;3;1 .u
D.
1; 4; 2 .u
Câu 27: Tập nghiệm S của bất phương trình
2
42
log 1 log 2 1xx
A.
2;S 
B.
1;S
C.
1;1 1;S   
D.
2;1 1;S 
Câu 28: Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số
4 2 2
12f x x m x
có một cực tiểu và không
có cực đại là
A.
11m 
B.
01m
C.
01m
D.
01m
Câu 29: Cho a là hằng số thực và hàm số
fx
liên tục trên thỏa mãn
2
1
2021f x a dx
. Giá trị
của tích phân
2
1
a
a
I f x dx
A. I = 2021. B. I = -2021. C. I = 2021 + a. D. I = 2021 - a.
Câu 30: Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn
24
zi
là đường tròn có tâm I và
bán kính R lần lượt là :
A. I(2;-1); R = 4 B. I(-2;-1); R = 2 C. I(-2;-1); R = 4 D. I(2;-1); R = 2
Câu 31: Gọi
1
z
2
z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
4 4 3 0zz
. Giá trị của biểu thức
12
zz
bằng
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm