Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Hồng Quang, Hải Dương lần 4

Trang 1/6 - Mã đề 501
TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG
NĂM HỌC 2020 - 2021
(Đề có 6 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN IV
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Cho khối chóp có diện tích mặt đáy là
2
3a
và chiều cao bằng
2a
. Thể tích của khối chóp
bằng
A.
3
a
. B.
. C.
3
3a
. D.
3
6a
.
Câu 2: Trên giá sách có 24 quyn sách khác nhau bao gm
10
quyn sách tiếng Vit,
8
quyn
tiếng Anh và
6
quyn tiếng Pháp. Hi có bao nhiêu cách chn mt quyn sách?
A.
14
. B.
480
. C.
24
. D.
18
.
Câu 3: Cho hàm số
()y f x
có đồ thị như hình bên
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( 1;1)
. B.
( ; 1)
C.
(1; )
. D.
( ;0)
.
Câu 4: Thể tích của khối nón có chiều cao
h
và bán kính đáy
r
bằng
A.
2
1
3
rh
. B.
2
4 rh
. C.
2
2 rh
. D.
2
rh
.
Câu 5: Nguyên hàm của hàm số
2
x
f x x
A.
2
2
2
x
x
C
. B.
2
2
ln2
x
xC
. C.
2
2
ln2 2
x
x
C
. D.
2
2 ln2
2
x
x
C
.
Câu 6: Với
a
là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
2020
ln 2020lnaa
B.
1
ln 2020 ln
2020
aa
C.
ln 2020 2020lnaa
D.
2020
1
ln ln
2020
aa
Câu 7: Cho cấp số cộng
n
u
1
2u 
và công sai
3d
. Số hạng
3
u
là:
A.
3
5u 
. B.
3
4u
. C.
3
7u
. D.
3
1u
.
Câu 8: Cho khối trụ có chiều cao bằng
3
, chu vi đáy bằng
4
. Tính thể tích của khối trụ đó.
A.
40
. B.
12
. C.
10
. D.
18
.
Câu 9: Cho
1
0
3f x dx 
1
0
2g x dx
, khi đó
1
0
2f x g x dx


bằng
A.
5
. B.
1
. C.
7
. D.
1
.
Câu 10: Phương trình mặt cầu tâm
1; 2; 3I
, bán kính
3R
A.
2 2 2
1 2 3 9x y z
. B.
2 2 2
1 2 3 9x y z
.
C.
2 2 2
1 2 3 3x y z
. D.
2 2 2
2 4 6 5 0x y z x y z
.
Câu 11: Môđun của s phc
1zi  
bng
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
2
.
Mã đề 501
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề 501
Câu 12: Trong không gian vi h trc tọa độ
Oxyz
( các vectơ đơn vị trên các trc
,,Ox Oy Oz
ln
t là
i
,
j
,
k
), cho điểm
2; 1; 1M
. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
2OM k j i
. B.
2OM k j i
. C.
2OM i j k
. D.
2OM i j k
.
Câu 13: Cho hình lập phương có cạnh bằng 1. Diện tích của mặt cầu đi qua các đỉnh của hình lập
phương bằng
A.
3
. B.
6
. C.
. D.
2
.
Câu 14: Phương trình
3
4 16
x
có nghiệm là
A.
4
3
x
. B.
3x
. C.
2
3
x
. D.
3
2
x
.
Câu 15: Tập xác đnh ca hàm s
3
logyx
A.
0;
. B.
\0
. C. . D.
0;
.
Câu 16: Hình nào sau đây không phải là hình đa diện?
A. Hình tr. B. Hình chóp.
C. Hình t din. D. Hình lập phương.
Câu 17: Cho hàm số
()y f x
có bảng xét dấu của
()fx
như sau:
Số điểm cực trị của hàm số bằng
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D.
4
.
Câu 18: Phần ảo của số phức
12zi  
A.
1
. B.
2i
. C.
2
. D.
2
.
Câu 19: Số nghiệm nguyên của bất phương trình
3
log 2 2x
A.
1
. B.
8
. C.
6
. D.
3
.
Câu 20: Số phức liên hợp của
43zi
A.
34zi
. B.
34zi
. C.
34zi
. D.
43zi
.
Câu 21: Cho hàm số
()y f x
có đồ thị như hình bên. Số nghiệm của phương trình
( ) 1fx
A.
4
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 22: Đồ thị của hàm số
2
1
x
y
x
có tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là
A.
2
. B.
1
. C.
3
. D.
4
.
Câu 23: Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức
z
thỏa mãn
22z i z i
là đường thẳng có
phương trình là:
A.
4 2 1 0 xy
. B.
4 2 1 0 xy
. C.
4 2 1 0 xy
. D.
4 6 1 0 xy
.
Câu 24: Cho phương trình
21
1
2 2 0
2
xx
có hai nghiệm
12
x ,x
. Tính
12
T x x
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề 501
A.
1T 
. B.
2T
. C.
1T
. D.
2T 
.
Câu 25: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
3
32y x x
trên đoạn
0;2
lần lượt là
,mM
. Tổng
mM
bằng
A.
3
. B.
6
. C.
4
. D.
2
.
Câu 26: Hàm số
53
1
23
5
y x x
có điểm cực đại là
A.
6x 
. B.
0x
. C.
6x
. D.
6x
.
Câu 27: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
32
2 3 12 1y x x x
song song với đường thẳng
: 12d y x
có phương trình dạng
y ax b
. Giá trị của biểu thức
2ab
bằng
A.
10
. B.
12
. C.
14
. D.
14
.
Câu 28: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật
ABCD
cạnh
AB
và cạnh
CD
nằm trên hai đáy của khối trụ. Biết
2AC a
,
30DCA
. Tính thể tích khối
trụ.
A.
3
36
16
a
. B.
3
32
16
a
. C.
3
2
48
a
. D.
3
2
16
a
.
Câu 29: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để phương trình
f x m
có ba nghiệm thực phân
biệt?
A.
1
. B.
3
. C.
2
. D.
4
.
Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, viết phương trình mặt phẳng
P
đi qua điểm
2;1; 1M 
và vuông góc với đường thẳng
d
:
11
3 2 1
x y z

.
A.
2 6 0x y z
. B.
3 2 5 0x y z
. C.
3 2 7 0x y z
D.
3 2 7 0x y z
.
Câu 31: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình chữ nhật,
AB a
,
3AD a
, cạnh bên
SA
vuông góc với mặt phẳng
ABCD
23SA a
. Góc giữa đường thẳng
SC
và mặt phẳng
()ABCD
bằng
A.
0
50
. B.
0
45
. C.
0
30
. D.
0
60
.
Câu 32: Đạo hàm ca hàm s
2
8
log 1y x x
A.
2
21
'
1 ln8
x
y
xx

. B.
2
2 1 ln8
'
1
x
y
xx

. C.
2
21
'
1
x
y
xx

. D.
2
1
'
1 ln8
y
xx

.
Câu 33: Gọi
1
z
,
2
z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
3 2 0zz
. Tính giá trị biểu thức
22
12
zT z
.
A.
8
3
T
. B.
2
3
T
. C.
11
9
T
. D.
4
3
T
.
Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
d
có vectơ chỉ phương là
5; 7;3u 
. Biết
d
đi qua hai điểm
;2;3Aa
1; ;6Bb
. Tính giá trị của biểu thức
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Hồng Quang, Hải Dương lần 4

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Hồng Quang, Hải Dương lần 4 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Hồng Quang, Hải Dương lần 4 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Hồng Quang, Hải Dương lần 4, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 122
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm