Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Thái Phúc, Thái Bình lần 3

S GD&ĐT THÁI BÌNH
TRƯNG THPT THÁI PHÚC
ĐỀ THI TH ĐẠI HC LN 3 M 2020
Môn: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút
Câu 1. Lp 11A có
20
hc sinh nam và
25
hc sinh n. Có bao nhiêu cách chn một đôi song ca gồm
1
nam và
1
n?
A.
45
. B.
2
45
C
. C.
2
45
A
. D.
500
.
Câu 2. Cho cp s cộng
( )
n
u
vi
10
21u =
. Tính giá trị
4
u
?
A.
9
. B.
3
. C.
18
. D.
10
.
Câu 3. Th tích khối tr có chiu cao
h
và bán kính đáy
r
bằng
A.
2 rh
π
.3C B.
1
3
rh
π
. C.
2
rh
π
. D.
2
1
3
rh
π
.
Câu 4. Cho hàm s
( )
y fx=
có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.Hàm s nghịch biến trên khoảng
( )
1; 2
. B.Hàm s đồng biến trên khoảng
( )
2; 1−−
.
C.Hàm s đồng biến trên khoảng
( )
1; 0
. D. Hàm s nghịch biến trên khoảng
( )
1; 3
.
Câu 5. Cho lăng trụ tam giác đều có độ dài tt c các cnh bằng
3
. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng:
A.
93
4
. B.
27 3
4
. C.
27 3
2
. D.
93
2
.
Câu 6. Nghiệm của phương trình
A. . B. . C. . D. hoc .
Câu 7. Nếu
( )
2
1
d5fx x=
( )
( )
2
1
2 d7
f x gx x+=


thì
( )
2
1
dgx x
bằng
A.
3
. B.
1
. C.
1
. D.
3
.
Câu 8. Cho hàm s
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau
Đồ th hàm s
( )
y fx=
có điểm cc tiu là.
A.
. B.
3
CT
x =
. C.
4
CT
y =
. D.
( )
3; 4
.
Câu 9. Đồ th ca hàm s nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
A.
3
1
21
3
yxx= −+
. B.
42
41yx x=−+
.
C.
42
41yx x=−+ +
. D.
3
1
21
3
y xx= ++
.
( )
( )
22
log 5 log 2 3xx−+ +=
3x 
6x
3x
3x 
6x =
MÃ Đ : 301
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 10. Vi
a
là s thực dương khác
1
. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
A.
2
log 1
a
a >
. B.
2
log 0
a
a <
. C.
2
0 log 1
a
a<<
. D.
2
1
log
2
a
a
<
.
Câu 11. Hàm s
3
()
3
x
x
fx e= +
là một nguyên hàm của hàm s nào sau đây?
A.
( )
4
12
x
x
gx e= +
. B.
(
)
4
3
x
x
gx e
= +
. C.
( )
2
3
x
gx x e= +
. D.
( )
2
x
gx x e= +
.
Câu 12. Cho s phc
z
tha mãn:
(
)
1 31zii
++=
. Tính mô đun của s phc
z
.
A.
5z =
. B.
5z =
. C.
5
2
z =
. D.
5
2
z
=
.
Câu 13. Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
( )
1; 3; 2A
. Ta đ điểm
A
đối xứng với
A
qua mt phẳng
( )
Oxz
là.
A.
( )
1; 3; 2 .A
−−
B.
( )
1; 3; 2 .A
C.
(
)
1; 3; 2 .A
−−
D.
( )
0; 3; 2 .A
Câu 14. Trong không gian
Oxyz
, cho
( )
1; 2; 3I
. Phương trình mặt cu
( )
S
tâm
I
, tiếp xúc với
( )
Oxz
là.
A.
( ) ( )
( )
2 22
1 2 3 3.xy z+−+−=
B.
( ) ( ) (
)
2 22
1 2 3 9.xy z+++++=
C.
( ) ( ) ( )
2 22
1 2 3 9.xy z+−+−=
D.
( )
( )
( )
2 22
1 2 3 4.
xy z
+−+−=
Câu 15. Trong không gian
Oxyz
, cho mt phẳng
( )
α
:
2 3 10xy+ −=
. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp
tuyến ca
(
)
α
?
A.
( )
2;3; 1
n =
. B.
( )
2; 3;0n =−−
. C.
( )
2;0; 3n =−−
. D.
( )
2;0; 3n =
.
Câu 16. Trong không gian
,Oxyz
điểm nào dưới đây không thuộc đường thẳng
111
:
234
xyz
+++
∆==
?
A.
( 1; 1; 1)P −−
. B.
(1; 2;3)Q
. C.
( 0; 1; 2 )M
. D.
(3; 5; 7)N
.
Câu 17. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy hình hình thoi tâm
O
,
ABD
đều cnh
a
,
SA
vuông góc với mt phẳng đáy
3
2
a
SA =
(minh họa như hình bên).Góc giữa đường thẳng
SO
và mt phẳng
( )
ABCD
bằng
A.
45°
. B.
30°
. C.
60°
. D.
90°
.
O
B
S
A
D
C
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 18. Cho hàm s
( )
y fx
=
xác đnh và liên tc trên
, bảng xét dấu ca
( )
fx
như sau:
S điểm cc tr ca hàm s đã cho là
A.0. B.1. C.2. D.3.
Câu 19. Gọi
M
m
lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
32yx x=−+
trên đoạn
[ ]
0; 2
.
Khi đó tổng
Mm+
bằng.
A.
4
. B.
16
. C.
2
. D.
6
.
Câu 20. Xét tt c các s thực dương
a
b
tha mãn
31
27
log log
a
a
b

=


. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
2
ab=
. B.
2
1ab=
. C.
43
ab=
. D.
4
ab
=
.
Câu 21. Tổng tất c các nghiệm của phương trình
22
21 2
2 .3 18
xx xx−−
=
bằng
A.
1
. B.
1
. C.
2
. D.
2
.
Câu 22. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 5. Biết rằng khi cắt hình nón cho bởi mt phảng qua trục, thiết
diện thu được là một tam giác đều. Diện tích toàn phần ca hình nón đã cho bằng
A.
50
. B.
25
. C.
75
. D.
5
.
Câu 23. Cho hàm s
có bảng biến thiên như sau:
S nghiệm thc của phương trình
( )
2 10fx+=
A.
2
. B.
0
. C.
3
. D.
1
.
Câu 24. Họ nguyên hàm của hàm số
2
1
cos
x
x
e
ye
x

=


A.
tan
x
e xC
++
. B.
tan
x
e xC−+
. C.
1
cos
x
eC
x
−+
. D.
1
cos
x
eC
x
++
.
Câu 25. Một người gi 6 triu đồng vào ngân hàng theo thể thc lãi kép k hn 1 năm vi lãi suất 7,56%/năm.
Hỏi sau ti thiu bao nhiêu năm, người gửi s có ít nhất 12 triệu đồng từ s tiền gửi ban đầu (giả s
lãi suất không thay đổi).
A.5 năm. B.10 năm. C.12 năm. D.8 năm
Câu 26. Cho hình lập phương
.' ' ' 'ABCD A B C D
cnh
a
. Gi
M
,
N
,
P
lần lượt là trung điểm
CD
,
''AB
,
''AD
. Thể tích khối t diện
'A MNP
bằng
A.
3
16
a
. B.
3
32
a
. C.
3
12
a
. D.
3
24
a
.
Câu 27. Tổng số tim cận đứng và ngang của đ th hàm s
( )
2
2
32
2
xx
y
x
−+
=
là:
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
4
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Thái Phúc, Thái Bình lần 3

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Thái Phúc, Thái Bình lần 3 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Thái Phúc, Thái Bình lần 3 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Thái Phúc, Thái Bình lần 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 110
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm