Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT thị xã Quảng Trị lần 2

Trang 1/7-Mã đề thi 001.
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN II NĂM 2020
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Môn: Toán
(Đề thi có 07 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Họ, tên thí sinh:…………….……………………………………..Số báo danh:……………….
Câu 1: Hình hp ch nhật có 3 kích thước khác nhau có bao nhiêu mt phẳng đối xng?
A.
3.
B.
6.
C.
5.
D.
9.
Câu 2: H các nguyên hàm ca hàm s
3sin 2f x x x
A.
2
3cos .x x C
B.
2
3cos .x x C
C.
2
3cos .
2
x
xC
D.
Câu 3: Tập xác định ca hàm s
3
log 1yx
A.
1; 
. B.
1;

. C.
3; 
. D.
;1
.
Câu 4: Cho khi tr bán kính hình tròn đáy
2r
, đường cao
3h
. Th tích khi tr bng
A.
6
. B.
16
. C.
4
. D.
12
.
Câu 5: Cho cp s nhân
n
u
vi
1
3u
4
24u
. Công bi ca cp s nhân đã cho bằng
A.
4
. B.
2 2.
C.
2.
D.
2 2.
Câu 6: T 1 ca lp 12A có 10 học sinh trong đó 6 học sinh nam và 4 hc sinh n. Giáo viên cn chn
ra 3 hc sinh ca t gm 2 hc sinh nam và 1 hc sinh n để đi làm tình nguyện viên. Hi giáo viên có bao
nhiêu cách chn?
A.
60.
B.
720.
C.
120.
D.
36.
Câu 7: Trong không gian, cho tam giác
ABC
vuông ti
B
6AB a
10AC a
. Tính độ dài bán
kính đáy
R
ca hình nón nhận được khi quay tam giác
ABC
xung quanh trc
AB
.
A.
3Ra
. B.
2Ra
. C.
2Ra
. D.
4Ra
.
Câu 8: Th tích khối chóp có đường cao bng
a
và diện tích đáy bằng
2
2a
A.
3
.a
B.
3
2
3
a
. C.
3
3
a
. D.
3
2a
.
Câu 9: Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như hình vẽ bên dưới
0
1
x
y'
y
0
0
1
Hàm s
y f x
nghch biến trên khong nào trong các khoảng sau đây?
A.
1; 0
. B.
0; 
. C.
1; 1
. D.
;1
.
Câu 10: Nghim thc của phương trình
9.9 8.3 1 0
xx
thuc khoảng nào sau đây?
A.
3; 1
. B.
1;0
. C.
1;3
. D.
2;4
.
Mã đề thi: 001
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/7-Mã đề thi 001.
Câu 11: Đạo hàm ca hàm s
2
2
x
y
trên
A.
2
1
2 .2 .ln2
x
yx
. B.
2
2 .ln2
x
y
. C.
2
1
.2 ln2
x
yx
. D.
2
1
2 ln2
x
y
.
Câu 12: Đưng cong trong hình v bên là đồ th ca hàm s nào dưới đây?
A.
3
3 1.y x x
B.
3
31y x x
.
C.
32
31y x x
. D.
32
31y x x
.
Câu 13: Cho s phc
z
tha mãn
22zi
. Điểm biu din s phc
z
có tọa độ
A.
2;2
. B.
2; 2
. C.
2;2
. D.
2; 2
.
Câu 14: Cho hai s phc
1
42zi
,
2
2zi
. Phn o ca s phc
12
zz
bng
A.
.i
B.
.i
C.
1.
D.
1.
Câu 15: Tim cn ngang của đồ th hàm s
21
3
x
y
x

A.
1x
. B.
1y
. C.
2x 
. D.
2y 
.
Câu 16: Cho hàm s
y f x
liên tục trên đoạn
1;3
và có đồ th
như hình vẽ bên. Gi
,Mm
lần lượt là giá tr ln nht và nh nht
ca hàm s trên đoạn
1;3
. Khi đó, tổng
Mm
bng
A.
6
. B.
2
.
C.
5
. D.
2
.
Câu 17: Cho hàm s
y f x
đạo hàm liên tc trên
2;3
tha mãn
3
2
d2

f x x
;
22f 
.
Khi đó,
3f
bng:
A.
6
. B.
1
. C.
4
. D.
4
.
Câu 18: Trong không gian
Oxyz
, cho mt cu
 
2 2 2
: 1 2 3 9S x y z
. Khi đó, tọa độ tâm
I
và bán kính
R
ca mt cu
S
A.
1;2; 3 ; 3IR
. B.
1;2; 3 ; 3IR
. C.
1;2;3 ; 3IR
. D.
1; 2;3 ; 3IR
.
Câu 19: Cho hàm s
4 3 2
, 0 ,f x ax bx cx dx e a
có đồ th
của đạo hàm
'fx
như hình vẽ bên. Hi hàm s
fx
có tt c bao
nhiêu điểm cc tr?
A.
2
. B.
3
.
C.
5
. D.
4
.
Câu 20: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
2;1; 3 , 4;2;1AB
. Vectơ nào dưới đây một vectơ
ch phương của đường thẳng đi qua hai điểm
A
?B
A.
3
2; 1;4u  
. B.
4
2;1;4u
.
C.
2
2;1; 4u  
. D.
1
2;1;4u 
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/7-Mã đề thi 001.
Câu 21: Cho hàm s
()fx
có tập xác định là và có bng biến thiên như sau:
bao nhiêu giá tr nguyên ca tham s
m
để phương trình
0f x m
đúng
5
nghim thc phân
bit?
A.
2
. B.
3
. C.
5
. D.
4
.
Câu 22: Tp hp nghim ca bất phương trình
2
6
22
xx
A.
3;2 .
B.
2;
. C.
2;3
. D.
;3
.
Câu 23: Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau:
Tng s đường tim cận ngang và đường tim cận đứng của đồ th hàm
fx
A.
2.
B.
3.
C.
4.
D.
1.
Câu 24: Biết đường thng
:2d y x
cắt đồ th hàm s
21
1
x
y
x
tại hai điểm phân bit
A
B
hoành độ lần lượt là
A
x
B
x
. Giá tr ca biu thc
AB
xx
bng
A.
5
. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
Câu 25: Cho hình nón có thiết din qua trc mt tam giác vuông cân cnh huyn bng
2a
. Tính din
tích xung quanh
xq
S
ca hình nón.
A.
2
xq
Sa
. B.
2
2
xq
Sa
. C.
2
2
xq
Sa
. D.
2
22
xq
Sa
.
Câu 26: Phương trình tiếp tuyến của đồ th hàm s
.lny x x
tại điểm có hoành độ bng
e
A.
2y x e
. B.
23y x e
. C.
y x e
. D.
2y ex e
.
Câu 27: Cho hình chóp
.S ABC
đáy tam giác đu cnh bng
2a
,
SA
vuông góc mt phẳng đáy
SA a
. Góc gia hai mt phng
SBC
ABC
bng
A.
0
30
. B.
0
60
. C.
0
90
. D.
0
45
.
Câu 28: Gi
S
tp hp tt c các nghim nguyên ca bất phương trình
2
22
log 2 5log 5 0xx
. S
phn t ca tp hp
S
A.
16.
B.
17
. C.
15
. D.
14
.
Câu 29: Trong không gian
,Oxyz
cho mt cu
 
2 2 2
: 1 2 3 4S x y z
mt phng
: 2 2 0P x y z m
. bao nhiêu giá tr nguyên ca
m
để mt cu
S
mt phng
P
đim
chung?
A.
12.
B.
13.
C.
15.
D.
14.
Câu 30: Cho
a
b
là hai s thực dương, biết rng
2 32
log log
b
ab
a



. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
64
.1ab
. B.
46
ab
. C.
64
ab
. D.
46
.1ab
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT thị xã Quảng Trị lần 2

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT thị xã Quảng Trị lần 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT thị xã Quảng Trị lần 2 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT thị xã Quảng Trị lần 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 208
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm