Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

Trang 1/6 - Mã đề thi 101
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề có 06 trang )
THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2019-2020
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
101
Họ và tên:……………………………………..…………Số báo danh:……………
Câu 1. Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
(1;1; 1), (3; 1; 5).AB
Mặt cầu đường kính
AB
có phương
trình là
A.
2 2 2
( 2) ( 3) 6.x y z
B.
2 2 2
( 2) ( 3) 36.x y z
C.
2 2 2
( 2) ( 3) 6.x y z
D.
2 2 2
( 2) ( 3) 36.x y z
Câu 2. Cho cấp số cộng
()
n
u
có số hạng đầu
1
3u
và công sai
5.d
Tính
7
.u
A.
7
38.u
B.
7
35.u
C.
7
43.u
D.
7
33.u
Câu 3. Tìm tập xác định
D
của hàm số
2
log 3 4 .y x x
A.
1;4 .D 
B.
; 1 4; .D  
C.
4; .D
D.
; 1 .D  
Câu 4. Cho hàm số
()y f x
xác định trên
và có đồ thị như sau
Hỏi hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
( 1;0).
B.
( 1;1).
C.
( 2; 1).
D.
( 1; ). 
Câu 5. Đường cong hình bên đồ thị của một trong bốn hàm số
được cho dưới đây, hỏi đó là hàm số nào ?
A.
42
3 2.y x x
B.
32
3 2.y x x
C.
32
3 2.y x x
D.
32
3 2.y x x
Câu 6. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
2
cos 3 .f x x x
A.
( ) sin 6 .f x dx x x C
B.
3
( ) sin .f x dx x x C
C.
( ) sin 6 .f x dx x x C
D.
3
( ) sin .f x dx x x C
Câu 7. Tìm tập nghiệm
S
của phương trình
2
31
1
3.
3
xx
A.
{1}.S
B.
{0;1}.S
C.
{1; 2}.S 
D.
{1;2}.S
Câu 8. Cho
a
b
là các số thực dương khác
1.
Khi đó
23
log ( )
a
ab
bằng
A.
2 3.log .
a
b
B.
3 2.log .
a
b
C.
6.log .
a
b
D.
6(1 log ).
a
b
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề thi 101
Câu 9. Cho các số nguyên dương
,kn
thỏa mãn
.kn
Khẳng định nào dưới đây đúng ?
A.
!
.
!!
k
n
nk
C
kn
B.
!
.
!
k
n
n
C
nk
C.
!
.
!
k
n
n
A
nk
D.
!
.
!!
k
n
n
A
k n k
Câu 10. Cho hàm số
()y f x
đạo hàm
4
'( ) ( 1)( 2019)( 1) ( 1)
xx
f x e e x x
trên
.
Hỏi hàm số
()y f x
có bao nhiêu điểm cực trị ?
A.
2.
B.
3.
C.
4.
D.
1.
Câu 11. Thể tích của khối lập phương cạnh
3a
bằng
A.
3
27 .a
B.
3
9.a
C.
3
3.a
D.
3
.a
Câu 12. Cho hàm số
()y f x
có bảng biến thiên như sau
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A.
1.
B.
3.
C.
4.
D.
2.
Câu 13. Cho hàm số
()y f x
liên tục trên
đoạn
[ 1;3]
đồ thị hình bên. Hỏi phương
trình
7 ( ) 5 0fx
bao nhiêu nghiệm trên
đoạn
[ 1;3]
?
A.
2.
B.
1.
C.
3.
D.
0.
Câu 14. Thể tích
V
của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy
r
và đường cao
h
A.
2
1
.
3
V r h
B.
2
3.V r h
C.
2
.V r h
D.
2
2.V r h
Câu 15. Thể tích
V
của khối cầu có đường kính
4cm
A.
3
16
( ).
3
V cm
B.
3
32
( ).
3
V cm
C.
3
4
( ).
3
V cm
D.
3
256
( ).
3
V cm
Câu 16. Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
(1;1;3), (9;1;1).AB
Vectơ
AB
có tọa độ là

A.
12
1
( ) .
1
x
f x dx e x C
x
B.
2
( ) .
x
f x dx e x C
C.
( ) 2 .
x
f x dx e C
D.
2
( ) 2 .
x
f x dx e x C
Câu 18. Cho hình lăng trụ đều
.ABC AB C
cạnh đáy và cạnh bên cùng bằng
.a
Tính thể tích của khối
lăng trụ đó.
A.
3
.
3
4
a
B.
3
.
6
4
a
C.
3
3
12
a
. D.
3
6
.
12
a
Câu 19. Tính diện tích xung quanh
S
của hình nón có bán kính đáy
4r
và chiều cao
3.h
A.
12 .S
B.
20 .S
C.
10 .S
D.
40 .S
A.
(10;2;4).
B.
(10;2;4).
C.
(8;0;2).
D.
(8;0;2).
Câu 17. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
f
x
e
x
2.x
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu 20. Tính đạo hàm của hàm số
2
( ) log( 1).f x x x= + +
A.
2
(2 1)ln10
'( ) .
1
x
fx
xx
+
=
++
B.
2
21
'( ) .
1
x
fx
xx
+
=
++
C.
2
1
'( ) .
( 1)ln10
fx
xx
=
++
D.
2
21
'( ) .
( 1)ln10
x
fx
xx
+
=
++
Câu 21. Biết tập nghiệm của bất phương trình
2
2
log ( 3 ) 2xx
( ; ) ( ; ).a b c d
Tính
.T a b c d
A.
4.T
B.
5.T
C.
7.T
D.
6.T
Câu 22. Trong không gian
,Oxyz
cho hai vectơ
(1;2;1), ( 2; ;3).a b m

Biết rằng góc giữa hai vectơ đó
bằng
0
60
khi
,( , )
5
ab
m a b

. Tính
.ab
A.
138.
B.
183.
C.
197.
D.
179.
Câu 23. Cho khối chóp
.S ABC
( ), , , 2 , 3.SA ABC SA a AB a AC a BC a
Tính thể tích khối
chóp
..S ABC
A.
3
3.a
B.
3
3
.
6
a
C.
3
3
.
2
a
D.
3
3
.
3
a
Câu 24. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để hàm số
32
32y x x mx
có cực đại và cực tiểu ?
A.
3.m
B.
3.m
C.
3.m
D.
3.m
Câu 25. Tìm hệ số của
10
x
trong khai triển biểu thức
5
3
2
2
3.x
x



A.
810.
B.
240.
C.
810.
D.
240.
Câu 26. Cho hàm số
ax b
y
cx d
có đồ thị như hình vẽ
Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
0; 0.ab ac
B.
0; 0.bd bc
C.
0; 0.ad bd
D.
0; 0.ab ad
Câu 27. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
( ) .
1
x
x
e
fx
e
A.
3
2
( 1) .
3
x
eC
B.
2 1 .
x
eC
C.
1.
x
eC
D.
1
1.
2
x
eC
Câu 28. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
lny x x
tại điểm thuộc đồ thị hoành độ
0
.xe
A.
2.y x e
B.
2.y x e
C.
2.y x e
D.
2.y x e
Trang 3/6 - Mã đề thi 101
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Hạ Long

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới các bạn cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 201
Thư viện Đề thi Xem thêm