Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2
(ĐỀ CHÍNH THỨC)
(Đề thi gồm 50 câu -
06 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
THEO ĐỊNH HƯỚNG THI THPT QUỐC GIA – LẦN 1
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN - LỚP 12
Thời gian làm bài
: 90 phút (Không k
ể thời gian giao đề)
Mã đề thi
132
Họ và tên
: ……………………………………………………
SBD
: ……………
Phòng thi
:
……
……
Câu 1: Cho
a
b
thuộc khoảng
2
(0; )
e
;
,
những số thực tùy ý. Khẳng định nào sau đây khẳng
định sai?
A.
( )
a b ab
B.
a a a
C.
a a
. D.
( ) ( )
a a
.
Câu 2: Đồ thị trong hình bên dưới là đthị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn phương
án
, , ,
A B C D
dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
A.
3 2
3 3 1
y x x x
B.
3 2
3 1
y x x
C.
3
3 1
y x x
D.
3 2
3 1
y x x
Câu 3: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số
3 2
1
2 2017
y x x mx
luôn đồng
biến trên tập xác định.
A.
4
m
B.
4
m
C.
4
m
D.
4
m
Câu 4: Đồ thị trong hình bên dưới là đthị của hàm số
4 2
4
y x x
. Hãy tìm tất ccác giá trị thực của
tham số m sao cho phương trình
4 2
4 0
x x m
có hai nghiệm phân biệt
A.
4
m
B.
0, 4
m m
C.
0
m
D.
4
m
Câu 5: Tính đạo hàm của hàm số
(1 ln 2 )
y x x
.
A.
1
' 1y
x
. B.
1
'
y
x
. C.
1
' 1 ln 2
2
y x
x
. D.
2
' ln 2
y e x
.
Câu 6: Bất phương trình
12 3
log log 1
x x
có tập nghiệm là
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
A.
3
3
log 12
1 log 12
3 ;

B.
(2,1; )

C.
(0; )

D.
3
3
1 log 4
2 log 4
3 ;

Câu 7:
Phương trình
2 2
log ( 3) log ( 1) 3
x x
có nghiệm là
A. 4 B. 6 C. 7 D. 5
Câu 8: Cho hàm số
( )
y f x
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên
Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Tất cả các giá trị của tham số
m
để phương trình
( ) 1
f x m
có nghiệm là
2 5
m
B. Đồ thị hàm đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng
2
y
6
y
.
C. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất bằng
6
và giá trị nhỏ nhất bằng
1
.
D. Hàm số đã cho có đúng hai cực trị.
Câu 9: Hình tứ diện có bao nhiêu cạnh?
A. 6 cạnh B. 4 cạnh C. 3 cạnh D. 5 cạnh
Câu 10: Cho hàm số
3 2
1
4 8 5
3
y x x x
có hai điểm cực trị là
1 2
,
x x
. Hỏi tổng
1 2
x x
là bao nhiêu ?
A.
1 2
5
x x
B.
1 2
5
x x
C.
1 2
8
x x
D.
1 2
8
x x
Câu 11: Cho
n
u
là cấp số cộng có
3 13
80
u u
. Tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng
A. 630 B. 800 C. 600 D. 570
Câu 12: Có thể chia khối lập phương thành bao nhiêu khối tứ diện bằng nhau các đỉnh đỉnh của
hình lập phương?
A. 2 B. Vô số C. 4 D. 6
Câu 13: Hàm số
5 9
1
x
y
x
khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên
;1 (1; )
 
B. Hàm số nghịch biến trên
\ 1
C. Hàm số đồng biến trên
;1 (1; )
 
D. Hàm số nghịch biến trên
;1

(1; )

Câu 14: Cho khối trụ bán kính hình tròn đáy bằng
r
chiều cao bằng
h
. Hỏi nếu tăng chiều cao n
2 lần và tăng bán kính đáy lên 3 lần thì thể tích của khối trụ mới sẽ tăng lên bao nhiêu lần?
A. 36 lần B. 6 lần C. 12 lần D. 18 lần
Câu 15: Số nghiệm của phương trình: 4
x
+ 10
x
= 2.25
x
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu 16: Cho hàm số
3 1
2 1
x
y
x
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận tiệm cận ngang là
3
2
y
và tiệm cận đứng
1
2
x
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là
3
2
x
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 1
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là
1
2
y
Câu 17: Số tiệm cận của đồ thị hàm số
2
2
1
2
x
y
x x
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
A. 3. B. 1. C. 2. D.
4
.
Câu 18: Hàm số
4 2
2 2016
y x x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 0 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 19: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
4 2
2
y x x
trên khoảng (- 2; 2) là
A.
2;2
max 0
y
;
2;2
min 1
y
B.
2;2
min 1
y
; không có giá trị lớn nhất
C.
2;2
max 0
y
; không có giá trị nhỏ nhất D.
2;2
max 8
y
;
2;2
min 1
y
Câu 20: Đồ thị hàm số
4 2
15 3 2018
y x x
cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?
A. 2 điểm. B. 4 điểm. C. 3 điểm. D. 1 điểm.
Câu 21: Tìm khoảng đồng biến của hàm số
3 2
3 9
y x x x
A.
( ;1)
B.
( ; 3) (1; )
 
C.
( ; 3)

(1; )

D.
( 3;1)
Câu 22: Tập xác định của hàm số
3
(1 )
y x
A.
( ;1)

B.
(0; )

C.
D.
\ 1
Câu 23:
Phương trình
4 6 25 2
x x
x
có tập nghiệm là
A.
0
B.
2
C.
0,2
D.
0,1,2
Câu 24: Cho hình nón thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân cạnh huyền
2
a
. Thể tích của
khối nón bằng
A.
3
2
3
a
B.
3
a
C.
3
2
a
D.
3
3
a
Câu 25: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng
S
và chiều cao bằng
h
A.
V Sh
B.
1
3
V Sh
C.
3
V Sh
D.
1
2
V Sh
Câu 26: Cho hình hộp
.
ABCD A B C D
. Tỉ số thể tích của khối t diện
ACB D
khối
hộp
.
ABCD A B C D
bằng
A.
1
3
B.
1
6
C.
1
4
D.
1
2
Câu 27: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
4 2
y x mx
đạt cực tiểu tại
0
x
.
A.
0
m
B.
0
m
C.
0
m
D.
0
m
Câu 28: Cho hình chóp .
S ABC
đáy
ABC
tam giác đều cạnh
a
, cạnh bên
SA
vuông góc với
đáy, đường thẳng
SC
tạo với đáy một góc
60
. Thể tích của khối chóp .
S ABC
bằng
A.
3
8
a
B.
3
4
a
C.
3
3
4
a
D.
3
2
a
Câu 29: Tập nghiệm của bất phương trình
2
2 3
3 4
4 3
x x
A.
1
;1
2
B.
1
; 1;
2
 
C.
1
;1
2
D.
1
; 1;
2
 
Câu 30: Cho các số
, , ,
a b c d
thỏa mãn 0 1
a b c d
. Số lớn nhất trong các số
log ,log ,log ,log
a b c d
b c d a
A.
log
d
a
B.
log
b
c
C.
log
a
b
D.
log
c
d
Câu 31: Cho tứ diện đều
ABCD
có
,
M N
lần lượt trung điểm của các cạnh
AB
CD
. Góc giữa
MN
AB
bằng
A.
0
30
B.
0
90
C.
0
60
D.
0
45
Câu 32: Một người gửi 130 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi kép liên tục trong vòng 2 m 9
tháng. Hỏi người này gửi theo hình thức nào tlợi nhuận cao nhất? Biết rằng nếu rút trước hạn thì
hưởng lãi suất không kì hạn là 3%/năm (đơn vị lấy chẵn 1000 đồng).
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Triệu Sơn 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được xây dựng theo cấu trúc của đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa là đề thi tổng hợp toàn bộ kiến thức môn Toán lớp 12. Cấu trúc đề thi được xây dựng gồm 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 90 phút. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa, mong rằng qua đây bạn đọc có thể ôn tập tốt hơn cho môn Toán trong kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12...

Đánh giá bài viết
1 183
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm