Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán năm 2020 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh

Trang 1/6 - Mã đề thi 615
SỞ GD-ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1
---------------
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 - NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN 12
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề gồm có 6 trang, 50 câu
đề: 615
Họ tên thí sinh:
............................................................
....................................
SBD:
...........................
Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho
( )
2; 3;3a =−
,
( )
0;2; 1b =−
,
( )
3; 1;5 .c =−
Tìm
tọa độ của vectơ
2 3 2u a b c= +
A.
( )
10; 2;13
B.
C.
( )
1;1; 2
D.
( )
2;2; 7−−
Câu 2: Khối đa diện loại
3;5
là khối
A. tám mặt đều B. hai mươi mặt đều C. tứ diện đều D. lập phương
Câu 3: Giá trị của
1 2 2020
ln ln ... ln
2 3 2021
M = + + +
bằng
A.
ln2021M =−
B.
ln2020M =
C.
ln2021M =
D.
1
ln
2020
M =
Câu 4: Trong không gian
,Oxyz
mặt phẳng
( ): 3 0P x y z+ + =
,
()P
đi qua điểm nào dưới đây?
A.
( )
1;1; 1M
B.
( )
1;1;1P
C.
( )
1; 1;1N −−
D.
( )
1;1;1Q
Câu 5: Hàm s
( )
3
3
e
y x x=−
có bao nhiêu điểm cc tr?
A.
3
B.
1
C.
2
D.
0
Câu 6: Họ các nguyên hàm của hàm số
1
()
1
fx
x
=
+
là:
A.
ln 2 2xC++
B.
( )
2
1
ln 1
2
xC + +
C.
( )
2
1
1
C
x
−+
+
D.
ln 1xC + +
Câu 7: Với mọi số thực dương
, , ,a b x y
,1ab
, mệnh đề nào sau đây sai?
A.
log log log
a a a
x
xy
y
=−
B.
log log log
b a b
a x x=
C.
( )
log log log
a a a
xy x y=+
D.
11
log
log
a
a
xx
=
Câu 8: Cho hàm số
( )
fx
có đạo hàm
( )
( )
( )
( )
( )
2020 2019
22
1 1 9 1 , .f x x x x x x
= +
Số điểm cực
tiểu của hàm số đã cho là:
A.
3
B.
5
C. 2 D.
4
Câu 9: Tập xác định của hàm số
( )
1
2
3
3 4 2y x x x= − + + +
A.
( )
1;2
B.
(
1;2
C.
(
;2−
D.
1;2
Câu 10: Tính
sin5 cos dI x x x=
ta được
A.
1
cos5
5
I x C=+
B.
1
cos5
5
I x C= +
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề thi 615
C.
11
cos4 cos6
8 12
I x x C= +
D.
11
cos4 cos6
8 12
I x x C= + +
Câu 11: Tính số giá trị nguyên của tham số
m
trên khoảng
( )
2020;2020
để hàm số
42
2 3 1y x mx m= +
đồng biến trên khoảng
( )
1;2
A.
1
B.
2021
C.
2020
D.
2019
Câu 12: Cho hàm số
( )
=y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây
Số đưng tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A.
1
B.
3
C.
0
D.
2
Câu 13: Phương trình
1
sin 2
2
x
=
có số nghiệm thuộc khoảng
( )
0;
là:
A.
2
B.
4
C.
1
D.
3
Câu 14: Nếu
( )
1
d lnf x x x C
x
= + +
thì
( )
fx
A.
( )
2
1
lnf x x
x
= +
B.
( )
lnf x x x=+
C.
( )
2
11
fx
xx
=−
D.
( )
1
f x x
x
= +
Câu 15: Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
( )
1; 2;3 .A
Hình chiếu vuông góc của điểm
A
trên mặt
phẳng
( )
Oyz
là điểm
.M
Tọa độ điểm
M
A.
( )
0; 2;3M
B.
( )
1;0;3M
C.
( )
1;0;0M
D.
( )
1; 2;0M
Câu 16: Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
( ) ( )
3;1; 1 , 2; 1;4 .AB−−
Phương trình mặt phẳng
( )
OAB
với
O
là gốc tọa độ là
A.
3 14 5 0x y z =
B.
3 14 5 0x y z+ =
C.
3 14 5 0x y z+ + =
D.
3 14 5 0x y z + =
Câu 17: Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình
21xy+
?
A.
( )
2;1
B.
( )
0;1
C.
( )
3; 7
D.
( )
0;0
Câu 18: Trong không gian
,Oxyz
đưng thẳng
1 2 2
:
2 3 1
x y z
= =
có một vectơ chỉ phương là
A.
3
( 1;2;2)u =−
B.
1
(1; 2; 2)u =
C.
2
(2;3;1)u =
D.
4
(2; 3; 1)u =
Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho
( 1;3)v =−
và điểm
(2;3).A
Tìm tọa độ điểm B, biết A là ảnh
của B qua phép tịnh tiến theo vectơ
?v
A.
(3;6)B
B.
(3;0)B
C.
(1;0)B
D.
(1;6)B
Câu 20: Tìm số nghiệm của phương trình
( )
ln ln 2 1 0xx+ =
A. 4 B. 2 C. 0 D. 1
Câu 21: Thể tích của khối nón có chiều cao bằng
3
2
a
và bán kính đưng tròn đáy bằng
2
a
là:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề thi 615
A.
3
3
8
a
B.
3
3
24
a
C.
3
3
6
a
D.
3
3
8
a
Câu 22: Ngưi ta chế tạo một thiết bị hình trụ như hình vẽ bên. Biết hình trụ
nhỏ phía trong hình trụ lớn phía ngoài chiều cao bằng nhau có bán
kính lần lượt là
1
r
,
2
r
thỏa mãn
21
5.rr=
Tỉ số thể tích của phần nằm giữa hai
hình trụ và khối trụ nhỏ là
A. 8 B. 15 C. 3 D. 24
Câu 23: Gọi
( )
Fx
là một nguyên hàm của hàm số
( )
2
6
,
x
x
e
fx
e
=
biết
( )
0 7.F =
Tính tổng các nghiệm
của phương trình
( )
5Fx=
A.
ln6
B.
0
C.
5
D.
ln5
Câu 24: Cho cấp số cộng
( )
n
u
, biết
2
3u =
4
7.u =
Giá trị của
15
u
bằng
A.
31
B.
27
C.
29
D.
35
Câu 25: Họ nguyên hàm của hàm số
( )
e
x
f x x=+
A.
2
1
e
2
x
xC++
B.
11
ee
12
xx
C
x
++
+
C.
2
e
x
xC++
D.
e1
x
C++
Câu 26: Trong khai triển
( )
5
2ab
, hệ số của số hạng thứ
3
bằng:
A.
80
B.
10
C.
80
D.
10
Câu 27: Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
( )
1;2;3A
,
( )
1;4;1 .B
Phương trình mặt cầu có đưng
kính
AB
A.
( ) ( )
22
2
3 2 12x y z+ + =
B.
( ) ( ) ( )
2 2 2
1 4 1 12x y z+ + + =
C.
( ) ( )
22
2
3 2 3x y z+ + =
D.
( ) ( ) ( )
2 2 2
1 2 3 12x y z + + =
Câu 28: Hàm số
42
2y x x=−
đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
A.
( )
;1−
B.
( )
1;0
C.
( )
0;+
D.
( )
0;1
Câu 29: Cho hàm số
a x b
y
xc
+
=
+
đồ thị như hình vẽ sau. Giá trị
23a b c++
bằng
A.
2
B.
8
C.
6
D.
0
Câu 30: Cho hàm số
( )
y f x=
liên tục trên đoạn
1; 2
đồ thị như hình vẽ bên. Gọi
M
,
m
lần
lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn
1; 2 .
Ta có
23Mm
bằng
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán năm 2020 trường THPT Quế Võ 1

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán năm 2020 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh là đề thi vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với cấu trúc để thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán năm 2020 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 6 trang với 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 90 phút. Tổng hợp lại toàn bộ kiến thức môn Toán lớp 12. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán năm 2020 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh. Mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Toán kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12...

Đánh giá bài viết
1 314
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm