Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí năm học 2017 - 2018 liên trường THPT - Nghệ An (Lần 1)

1 242
Trang 1/4 - Mã đề thi 301
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: ĐỊA
(Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
H và tên thí sinh:.................................................... SBD:...............................
Mã đề thi
301
Câu 41: Dựa vào Atslats Địa lý Việt Nam cho biết dãy núi nào sau đây không thuộc vùng núi Tây Bắc?
A. Dãy núi Pu Sam Sao. B. Hoàng Liên Sơn
C. Pu Đen Đinh D. Dãy Trưòng sơn
Câu 42: Đặc điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Đông Bắc ( Gió mùa mùa đông)?
A. Luôn có tính chất lạnh khô khi hoạt động ở nước ta.
B. Di chuyển theo hướng Đông bắc.
C. Chủ yếu hoạt động ở phía Bắc dãy Bạch mã.
D. Hoạt động theo từng đợt trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.
Câu 43: Lượng mưa trung bình năm có thể đạt 3500- 4000mm/năm là ở
A. vùng ven biển.
B. những sườn núi đón gió biển và các khối núi cao.
C. Nam Bộ và Tây Nguyên.
D. ở vùng vịnh Bắc Bộ.
Câu 44: Vùng chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió phơn Tây nam là
A. Bắc trung Bộ B. Đồng bằng sông Cửu Long
C. Miền núi và Trung du Bắc Bộ D. Duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 45: Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của biển Đông không thể hiện ở
A. sự phong phú đa dạng của tài nguyên sinh vật biển.
B. giàu dầu mỏ và khí đốt.
C. có các dòng biển thay đổi theo mùa.
D. nhiệt độ nước biển quanh năm cao trên 20
0
C.
Câu 46: Đây không phải là hạn chế của vùng đồi núi nước ta?
A. Xói mòn, rửa trôi. B. Địa hình hiểm trở, chia cắt mạnh.
C. Ngập lụt. D. Lở đất, lũ quét..
Câu 47: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên ở vùng đồng bằng của Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là:
A. xói mòn rửa trôi đất ở miền núi..
B. ngập lụt trên diện rộng ở đồng bằng và hạ lưu các sông lớn..
C. thiếu nước trong mùa khô...
D. lũ quét
Câu 48: ASEAN được thành lập vào năm
A. 1999. B. 1995. C. 1967. D. 1957.
Câu 49: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại của nhân loại diễn ra vào thời gian nào?
A. Cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI. B. Cuối thế kỷ XX.
C. Thế kỷ XX. D. Thế kỷ XXI.
Câu 50: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta có biểu hiện là
A. cân bằng ẩm luôn dương. B. lượng mưa trung bình năm lớn.
C. mỗi năm có 2 lần Mặt trời lên thiên đỉnh. D. nhiệt độ trung bình năm trên 20
0
C.
Câu 51: APEC là tên gọi viết tắt của tổ chức
A. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái bình Dương.
B. Liên Minh Châu Âu.
C. Hiệp ước thuơng mại tự do Bắc Mỹ.
D. Thị trường chung Nam Mỹ.
Trang 2/4 - Mã đề thi 301
Câu 52: Đây không phải là dạng địa hình do biển tạo nên?
A. Tam giác châu. B. Các khe rãnh xói mòn
C. Vịnh cửa sông. D. Bãi cát phẳng
Câu 53: Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức liên kết khu vực?
A. EU. B. MERCOSUR. C. WTO. D. ASEAN.
Câu 54: Cao nguyên nào sau đây không thuộc vùng núi Trường Sơn Nam?
A. Đắc Lắc B. Mơ Nông Di linh C. Plâycu D. Mộc Châu
Câu 55: Khí hậu quanh năm mát mẻ, không tháng nào nhiệt độ trên 25
0
C, mưa nhiều, độ ẩm tăng...là
đặc điểm khí hậu của đai
A. cận nhiệt đới gió mùa trên núi B. nhiệt đới gió mùa.
C. ôn đới trên núi. C. đai có độ cao dưới 1000m
Câu 56: Cho biểu đồ:
BIỂU ĐỒ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
NĂM 2005 VÀ 2015
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với cấu lao động đang làm việc phân theo
thành phần kinh tế nước ta năm 2015 so với năm 2005?
A. Khu vực Nhà nước tăng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm
B. Khu vực ngoài Nhà nước giảm, khu vực Nhà nước tăng.
C. Khu vực Nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.
D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng, khu vực ngoài Nhà nước giảm.
Câu 57: Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là
A. rừng gió mùa nửa rụng lá. B. rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.
C. rừng nhiệt đới thường xanh. D. rừng cận xích đạo gió mùa.
Câu 58: Đây không phải là ý nghĩa kinh tế - xã hội của vị trí địa lý nước ta?
A. Thảm thực vật bốn mùa xanh tốt, giàu sức sống.
B. Tạo điều kiện thuận lợi để nước ta chung sống hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng..
C. Tạo thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển.
D. Giao lưu thuận lợi với các nước trong khu vực và trên TG.
Câu 59: Cho bảng số liệu:DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN (Đơn vị: triệu người)
Năm
2000
2005
2009
2014
Tổng số
77,6
82,4
86,0
90,7
Thành thị
18,7
22,3
25,6
30,0
Nông thôn
58,9
60,1
60,4
60,7
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)
Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị, nông thôn giai đoạn 2000 2014, biểu đồ
nào sau đây thích hợp nhất?
A. Biểu đồ tròn. B. Biểu kết hợp. C. Biểu đồ cột D. Biểu đồ miền.
Trang 3/4 - Mã đề thi 301
Câu 60: Cho biểu đồ:
Hãy cho biết biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta.
B. Sự chuyển biến giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động.
C. Quy mô giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động.
D. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động.
Câu 61: Điểm cực Đông của nước ta thuộc tỉnh (TP) nào sau đây?
A. Vũng Tàu. B. Cà Mau. C. Khánh Hòa. D. Phú Yên.
Câu 62: Cho bng s liu sau
SN LƯNG VÀ GIÁ TR SN XUT THY SN CA NƯC TA (2005-2010)
2005
2007
2009
2010
3 467
4 200
4 870
5 128
1 988
2 075
2 280
2 421
1 479
2 125
2 590
2 707
38784
47 014
53 654
56 966
Nhận t nào sau đây đúng khi nói v sản lượng và giá tr sn xut thy sản nước ta giai đon 2005-
2010?
A. Sản lượng khai thác luôn lớn hơn sản lượng nuôi trng
B. Sản lượng khai thác tăng chậm hơn sản lượng nuôi trng
C. Sn lượng nuôi trồng tăng chậm hơn sản lượng khai thác
D. Sản lượng và giá tr sn xut thy sản qua các năm đều gim
Câu 63: Tính chất nhiệt đới ẩm của sông ngòi nước ta không có biểu hiện nào sau đây?
A. Chế độ nước sông phân hóa theo mùa B. Giàu phù sau.
C. Lưu lượng nước sông lớn khoảng 839 tỷ m3 D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
Câu 64: Cao nhất cả nước với địa hình hiểm trở,các dãy núi có hướng TB- ĐN là đặc điểm của vùng núi
A. Trường Sơn Nam. B. Tây bắc. C. Trường Sơn Bắc. D. Đông Bắc.
Câu 65: Bão lũ, trượt l đất đá,hạn hán là những thiên tai thường xảy ra ở miền
A. Miền Bắc và Đông Bắc bắc Bộ. B. Nam Trung bộ và Nam bộ.
C. Tây bắc và Bắc Trung Bộ. D. Nam Bộ.
Câu 66: Theo quy hoạch để đảm bảo vai trò của rừng đối với môi trường,độ che phủ rừng nước ta phải
đạt
A. 40% B. 45-50% C. 70-80% D. 100%
Câu 67: Da vào Atslat Đa lý Vit Nam, cho biết tnh ( TP ) nào sau đây ca nưc ta không giáp với
Trung Quốc?
A. Lai Châu. B. Lào Cai. C. Điên Biên D. Yên Bái.
Câu 68: Biển Đông nước ta có diện tích là
A. khoảng 1 triệu km2 B. 3,744 triệu km2 C. 3,477 triệu km
2
D. 3,447 triệu km
2
Câu 69: Sự phân hóa thiên nhiên nước ta theo độ cao thể hiện rõ ở sự phân hóa của
A. nhiệt độ, sinh vật. B. khí hậu, đất đai, sinh vật.
C. sinh vật, lượng mưa. D. đất đai.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí năm học 2017 - 2018 liên trường THPT - Nghệ An (Lần 1), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề, đề thi thử Địa lí có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí năm học 2017 - 2018 liên trường THPT - Nghệ An (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 242
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm