Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam

1 134
Trang 1/4 - Mã
đ
ề thi
301
Đ
Ề CHÍNH THỨC
S
Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QU
ẢNG NAM
ề thi có 4 trang)
K
Ỳ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12
NĂM H
ỌC 2017
-2018
Bài thi: KHOA H
ỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HOÁ HỌC
Th
ời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
đ
ề thi: 30
1
H
ọ v
à tên
:…………………………………………………………….
S
ố báo danh
:………………………………………………………….
Cho nguyên t
khối: H= 1; C= 12; N= 14; O= 16; S= 32; Cl= 35,5; Na=
23; Mg= 24; Al= 27;
K= 39; Ca= 40; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; Ag= 108; Ba= 137.
Câu 1: S
ố đồng phân amin có công thức phân tử C
3
H
9
N là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 2: Cho ba dung d
ịch riêng biệt: Ala
-Ala-Gly, Gly-Ala và h
ồ tinh bột. thể nhận biết được dung
d
ịch Ala
-Ala-Gly b
ằng thuốc thử Cu(OH)
2
trong dung d
ịch NaOH nhờ hiện t
ượng
A. xu
ất hiện kết tủa xanh.
B. t
ạo phức m
àu tím.
C. t
ạo phức màu xanh đm.
D. h
ỗn hợp tách lớp.
Câu 3: Phát bi
ểu nào sau đây đúng?
A. Kim lo
ại crom có tính khử mạnh hơn kim loại sắt
.
B. Crom là kim lo
ại n
ên chỉ tạo đưc oxit bazơ.
C. CrO và Cr(OH)
2
đ
ều có tính chất lưỡng tính.
D. Trong tự nhiên, crom tồn tại ở dạng đơn chất.
Câu 4: b
khuyến cáo là ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng nhưng trong thực tế
ngư
ời ta vẫn th
ư
ờng ủ trái cây với đất đ
èn để trái cây mau chín và chín đều. Thành phần hóa học chính
c
ủa đất đèn có
A. C
2
H
2
. B. CaCO
3
. C. CaC
2
. D. C
2
H
4
.
Câu 5: Crom có s
ố oxi hóa +6 trong hợp chất n
ào sau đây?
A. NaCrO
2
. B. Cr
2
O
3
. C. K
2
Cr
2
O
7
. D. CrSO
4
.
Câu 6: Cho các phát bi
ểu sau:
(a) Mu
ối NaHCO
3
đư
ợc dùng làm thuốc chữa đau dạ dày do thừa axit.
(b)
Ở nhiệt độ th
ường, tất cả các kim loại kiềm đều tác dụng được với nước.
(c) Công th
ức hóa học của thạch cao khan là CaSO
4
.
(d) Các ch
ất Al(OH)
3
, NaHCO
3
, Al
2
O
3
đ
ều lưỡng tín
h.
(e) Có th
ể dùng dung dịch NaOH để làm mềm nước cứng tạm thời.
S
ố phát biểu đúng l
à
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 7: Thí nghi
ệm nào sau đây thu được muối sắt (II) sau khi kết thúc phản ứng?
A. Fe tác d
ụng với dung dịch HNO
3
loãng d
ư.
B. Fe tác d
ụng với dun
g d
ịch FeCl
3
dư.
C. Fe, FeO tác d
ụng với dung dịch HNO
3
đ
ặc, nóng, d
ư.
D. Fe tác d
ụng với dung dịch AgNO
3
dư.
Câu 8: Dung dịch FeSO
4
và dung dịch CuSO
4
đều tác dụng được với kim loại nào sau đây?
A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Ag.
Câu 9: Đun nóng este CH
3
COOCH=CH
2
v
ới dung dịch KOH th
ì thu được
A. CH
3
COOK và CH
2
=CHOH. B. CH
2
=CHCOOK và CH
3
OH.
C. C
2
H
5
COOK và CH
3
OH. D. CH
3
COOK và CH
3
CHO.
Câu 10: Cho dung d
ịch natri hiđroxit loãng vào dung dịch bari clorua thì thấy
A. xu
ất hiện kết tủa nâu đỏ.
B. xu
ất hiện kết tủa v
àn
g.
C. không xu
ất hiện kết tủa.
D. xu
ất hiện kết tủa trắng.
Trang 2/4 - Mã
đ
ề thi
301
Câu 11: Công th
ức phân tử của glucoz
ơ là
A. C
6
H
10
O
5
. B. (C
6
H
10
O
5
)
n
. C. C
6
H
12
O
6
. D. C
12
H
22
O
11
.
Câu 12: Tơ nào sau đây là tơ nhân t
ạo?
A. Tơ t
ằm.
B. Tơ nilon-6,6. C. Tơ capron. D. Tơ visco.
Câu 13: Phát bi
ểu n
ào sau đây
sai?
A. Liên k
ết hóa học trong chất hữu cơ chyếu là liên kết cộng hóa trị.
B. Phân tử chất hữu cơ luôn chứa nguyên tố cacbon và hiđro.
C. Ch
ất hữu cơ thường kém bền nhiệt và dễ cháy.
D. Ph
ần lớn các hợp chất hữu c
ơ nhẹ hơn nước, ít t
an trong nư
ớc.
Câu 14: H
ợp chất X có công thức cấu tạo CH
3
CH
2
CHO. Tên thay th
ế của X là
A. anđehit propionic. B. propanol. C. anđehit axetic. D. propanal.
Câu 15: Qu
ặng n
ào sau đây được dùng để sản xuất nhôm trong công nghiệp?
A. Boxit. B. Pirit. C. Đolomit. D. Manhetit.
Câu 16: Cho a mol H
3
PO
4
ph
ản ứng với b mol NaOH, trường hợp nào sau đây
không thu đư
ợc một
mu
ối duy nhất?
A. b = 3a. B. a = b. C. a = b/2. D. 3a = 2b.
Câu 17: Cho các phát bi
ểu sau:
(a) Kim lo
ại Cu tan trong dung dịch FeCl
3
dư.
(b) H
ỗn hợp
g
ồm Cu và Fe
3
O
4
có s
ố mol bằng nhau tan hết trong dung dịch HCl dư.
(c) Dung dịch AgNO
3
không tác dụng với dung dịch Fe(NO
3
)
2
.
(d) Ion Ag
+
có tính oxi hóa mạnh hơn ion Fe
2+
.
S
ố phát biểu đúng l
à
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 18: Benzyl axetat có công th
ức cấ
u t
ạo là
A. CH
3
COOCH
2
C
6
H
5
. B. HCOOC
6
H
5
. C. C
6
H
5
CH
2
COOCH
3
. D. CH
3
COOC
6
H
5
.
Câu 19: Ch
ất nào sau đây điện li yếu?
A. HCl. B. HBr. C. HI. D. HF.
Câu 20: Cho C
2
H
5
OH ba h
ợp chất th
ơm sau: C
6
H
5
OH, CH
3
C
6
H
4
OH, C
6
H
5
CH
2
OH. bao nhiêu
ch
ất phản ứng đưc với dung
d
ịch NaOH?
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 21: T
ừ glyxin v
à alanin có thể tạo ra bao nhiêu loại đipeptit khác nhau?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 22: Este X được tạo thành tetylen glicol hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử X, số
nguyên t
cacbon nhi
ều h
ơn s
nguyên toxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch KOH
(dư) th
ì thu được 21,7 gam etylen glicol. Giá trị của m là
A. 92,4. B. 21,7. C. 46,2. D. 23,1.
Câu 23: Cho các phát bi
ểu:
(a) Oxi hóa b
ột đồng (II) oxit màu đen bởi khí NH
3
(t
0
) thì thu đư
ợc chất rắn màu đỏ đồng.
(b) Muối amoni phản ứng với dung dịch kiềm đặc, nóng giải phóng khí amoniac.
(c) Có thể dùng NaOH rắn để làm khô khí NH
3
ẩm.
(d) Mu
ối nitrat thể hiện tính oxi hóa mạnh trong môi tr
ường axit.
(e) H
ỗn hợp gồm NaNO
3
và Cu (t
ỉ lệ
mol 4: 1) tan h
ết trong dung dịch HCl loãng, dư.
(f) Ngư
ời ta khai thác và nhiệt phân các muối amoni để điều chế khí nitơ trong công nghiệp.
(g) Các mu
ối photphat đều tan tốt trong n
ước.
S
ố phát biểu đúng là
A. 6. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 24: Cho m gam h
ỗn h
ợp X gồm hai α-amino axit cùng s
mol, đều no, mch h, có một nm
-NH
2
và m
ột nhóm
-COOH tác d
ụng với dung dịch chứa 0,44 mol HCl được dung dịch Y. Y tác dụng
v
ừa hết với dung dịch chứa 0,84 mol KOH. Mặt khác, đốt hoàn toàn m gam X rồi hấp thụ sản phẩm
cháy b
ằng dung dịch KOH d
ư, sau phản ứng khối ợng bình chứa dung dịch KOH tăng thêm 78 gam.
Công th
ức cấu tạo của hai amino axit là
A. H
2
NCH
2
COOH và H
2
NCH(CH
3
)COOH. B. H
2
NCH(C
2
H
5
)COOH và H
2
NCH(CH
3
)COOH.
C. H
2
NCH
2
COOH và H
2
NCH(C
2
H
5
)COOH. D. H
2
NCH(C
2
H
5
)COOH và H
2
NCH
2
CH
2
COOH.
Trang 3/4 - Mã
đ
ề thi
301
Câu 25: Hn hp X gm propin, propen, propan hiđro. D
ẫn
16,8 t (đktc) h
ỗn hợp khí X
qua Ni
(nung nóng) đ
ến phản ứng ho
àn toàn, thu
được 10,08 lít (đktc) h
ỗn hợp
khí Y. Đ
ốt ho
àn toàn Y rồi sục
vào dung dịch Ca(OH)
2
thu được 75 gam kết tủa, đồng thời khối ợng bình chứa tăng thêm m
gam. Giá tr
ị của m l
à
A. 54,6. B. 96,6. C. 51,0. D. 21,6.
Câu 26: Ti
ến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp rắn X gồm Al, FeO và Fe
3
O
4
(trong đi
ều kiện không
có không khí) thu đư
ợc h
ỗn hợp chất rắn Y. Chia Y th
ành hai phần bằng nhau.
+ Cho ph
ần một v
ào dung dịch NaOH dư, thu được 0,225 mol H
2
và còn m gam ch
ất rắn không tan.
+ Cho phần hai vào dung dịch HNO
3
dư, thu được 0,35 mol NO (sản phẩm khử duy nhất).
Bi
ết các phản ứng xảy ra
hoàn toàn. Giá tr
ị của m l
à
A. 14,00. B. 9,80. C. 10,08. D. 11,20.
Câu 27: Cân h
ỗn hợp X gồm các chất: BaSO
4
, Na
2
SO
4
và Na
2
CO
3
đư
ợc 32,5 gam. Cho toàn blượng
X trên vào c
ốc thủy tinh thu đ
ược hệ Y, cân Y được 142,3 gam. Cân 122 gam dung dịch HCl rồi cho
t
từ đến hết vào hệ Y (thấy khi dùng đến 100 gam dung dịch HCl thì không còn khí thoát ra nữa) thu
đư
ợc hệ Z (bao gồm cốc v
à hỗn hợp rắn
- l
ỏng T) khối l
ượng 259,0 gam (bỏ qua sự bay hơi của
ớc). Lọc hỗn hợp T rồi sấy phần chất rắn trên giy lọc, câ
n đư
ợc 15,3 gam chất rắn khan. Phần trăm
kh
ối lượng của Na
2
SO
4
trong X g
ần nhất
v
ới giá trị nào sau đây?
A. 39,4. B. 27,7. C. 47,1. D. 13,5.
Câu 28: Đ
ốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm các este đơn chức, no, mạch hở. Hấp thụ toàn bsản
ph
ẩm cháy v
ào bình đ
ựng dung dịch Ca(OH)
2
dư, th
ấy khối l
ượng bình tăng thêm 24,8 gam thu
đư
ợc m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 40,0. B. 24,8. C. 20,0. D. 49,6.
Câu 29: Cho m gam h
ỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết trong dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO
3
0,04 mol CaCl
2
, sau ph
ản ứng thu được 7 gam kết tủa và 0,896 lít khí (đktc).
Giá tr
ị của m là
A. 1,56. B. 1,66. C. 1,20. D. 1,72.
Câu 30: Cho dung d
ch X cha a mol HCl, dung dịch Y cha b mol KHCO
3
c mol K
2
CO
3
(v
ới
b= 2c). Ti
ến hành hai thí nghiệm sau:
+ Cho t
ừ từ đến hết
dung d
ịch X v
ào dung dịch Y, thu được 2,24 lít khí CO
2
(đktc).
+ Cho t
ừ từ đến hết dung dịch Y vào dung dịch X, thu được 6,72 lít khí CO
2
(đktc).
T
ổng giá trị của (a+ b+ c) l
à
A. 1,30. B. 1,00. C. 0,90. D. 1,50.
Câu 31: Hòa tan h
ết 19,9 gam hỗn hợp bột ki
m lo
ại Mg, Al, Zn, Fe cần dùng 400ml dung dịch hỗn
h
ợp HCl 1M v
à H
2
SO
4
1M (v
ừa đủ), thu đ
ược dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 77,5. B. 72,5. C. 62,5. D. 70,0.
Câu 32: Ti
ến h
ành các thí nghim sau:
(a) Cho Na kim lo
ại vào dung dịch CuSO
4
dư.
(b) Cho dung d
ịch NaOH
đ
ến
dư vào dung d
ịch Ca(HCO
3
)
2
.
(c) Cho dung d
ịch HCl
đ
ến
dư vào dung d
ịch NaAlO
2
.
(d) S
ục khí CO
2
đ
ến dư vào dung dch NaAlO
2
.
(e) S
ục khí NH
3
đ
ến d
ư vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
.
Sau khi các ph
ản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm
thu đư
ợc kết tủa?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 33: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic v
ới hiệu suất 80%. To
àn bkhí CO
2
sinh ra đư
ợc
h
ấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 112,5. B. 72,0. C. 144,0. D. 225,0.
Câu 34: Cho 11,1 gam este no, đơn ch
ức, mạch hở X tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được
mu
ối và 6,9 gam ancol etylic. Tên của X là
A. metyl axetat. B. etyl axetat. C. etyl fomat. D. etyl propionat.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học một cách đơn giản hơn.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 134
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm