Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Cao Nguyên - Tây Nguyên (Lần 1)

1 111
Trang 1/6 - 169
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2017 -2018
Môn: HÓA HỌC Lớp 12 NC
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
(Từ câu 41 đến 80)
Mã đề thi 169
Học sinh không được sử dụng tài liệu và bảng HTTH. Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K= 39;
Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
u 41: Cho c
2
O
3
, Al
2
(SO
4
)
3
, Zn(OH)
2
, NaHS, K
2
SO
3
, (NH
4
)
2
CO
3


A. 4. B. 5. C. 7. D. 6.
Câu 42: 
A.  B.  C.  D. phenol 
Câu 43: 
3


A. NO
2
. B. N
2
O. C. NH
3
. D. N
2
.
Câu 44: 
3
CH
2
CHO (1) ; CH
2

2
=CHCH
2
OH (4)
;(CH
3
)
2

2
(Ni, t
o

A. (2), (3), (4), (5). B. (1), (2), (4), (5). C. (1), (2), (3). D. (1), (2), (3), (4).
Câu 45: 
A. .
B. 
C. 
D. 
Câu 46:
A. Cr, Cu, Pb, Zn. B. Pb, Fe, Ag, Cu. C. Cu, Ag, Hg, Au. D. Au, Sn, Pb, Hg.
Câu 47: 
2
SO
4

2
CrO
4

A.  B. 
C.  D. 
Câu 48: 
A. propan-2-amin. B. propan-1-amin. C. . D. phenylamin.
Câu 49: không 
A. 2Cu(NO
3
)
2
o
t
2CuO + 4NO
2
+ O
2
. B. 2KNO
3
o
t
2KNO
2
+ O
2
.
C. 4Fe(NO
3
)
3
o
t
2Fe
2
O
3
+ 8NO
2
+ O
2
. D. 4AgNO
3
o
t
2Ag
2
O + 4NO
2
+ O
2
.
Câu 50: biu đúng? 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 51: 
2


3
O
4


A. 0,448. B. 0,224. C. 0,560. D. 0,112.
Câu 52: 

A.  B.  C.  D. amilopectin.
Câu 53: 
4
H
6
O
2


A. Axit axetic B. Axit acrylic. C. Axit oxalic. D. Axit propionic.
Trang 2/6 - 169
Câu 54: 
2
2s
2
2p
6
A. Na
+
, Mg
2+
, Al
3+
, Ne. B. Mg
2+
, Al
3+
, Cl
-
, Ne. C. Na
+
, Mg
2+
, Cl
-
, Ne. D. K
+
, Ca
2+
, Al
3+
, Ne.
Câu 55: 

A. LiCl. B. NaCl. C. KCl. D. RbCl.
Câu 56: 
A. cocain, seduxen, Cafein. B. penixilin, paradol, coCain.
C. ampixilin, erythromixin, Cafein. D. heroin, seduxen, erythromixin
Câu 57: 


A. Polistiren. B.  C. Polietilen. D. Poliisopren.
Câu 58: 
3

3

A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 59: Este 

A. CH
3
COOC
2
H
5
. B. HCOOC
3
H
5
. C. C
2
H
3
COOCH
3
. D. CH
3
COOC
2
H
3
.
Câu 60: 
A. KNO
3
, S , C. B. KClO
3
 C. KNO
2
, S , P. D. KClO
3
, P, C.
Câu 61: 

2



A. 17,8. B. 18,8. C. 15,8. D. 21,8.
Câu 62: 


2


2

A. 2 B. 6 C. 3 D. 4
Câu 63: 
2
O
3


3
 
2


A. 11,20. B. 10,08. C. 3,36. D. 6,72.
Câu 64: 

2
;





4



A. 6 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 65: 
3
trong
NH
3

mol CO
2

A. C
2
H
5

3
CHO. B. C
2
H
3

C. C
2
H
5
 D. CH
3

Trang 3/6 - 169
Câu 66: 
0


A. 3194,4ml B. 2875,0ml C. 2785,0ml D. 2300,0ml
Câu 67:          
3
 

2

2


A. 27,45 gam B. 13,13 gam C. 55,7 gam D. 16,3 gam
Câu 68:  

2


2

2

A. 90 ml. B. 120 ml. C. 180 ml. D. 60 ml.
Câu 69:     
H
2
SO
4

3


2

2
 

A. NO
2
. B. NO. C. N
2
. D. N
2
O.
Câu 70: 

A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 71: 


X

Y

Z

3
/NH
3
T
Cu(OH)
2

A. Natri stearat, anilin, saccarozo, mantozo B. Anilin, natri stearat, mantozo, saccarozo
C. Anilin, natri stearat, saccarozo, mantozo D. Natri stearat, anilin, mantozo, saccarozo
Câu 72: Tih
 FeCl
3
.

3
 Fe(NO
3
)
2.
(3) Cho Fe
3
O
4

2
SO
4

(4) Cho NaHCO
3
v
2
.
(5) Cho KHCO
3
  KHSO
4
.
(6) Cho Fe
2
O
3
v d HI.
 
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 73: 
 
0,1875b
0
0,68
sè mol Al(OH)
3
sè mol NaOH

3

2


A. 9,864. B. 12,896. C. 11,776. D. 10,874.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Cao Nguyên - Tây Nguyên (Lần 1), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Cao Nguyên - Tây Nguyên (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 111
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm