Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT chuyên Thái Nguyên (Lần 2)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi thử THPT QG trường THPT Chuyên Thái Nguyên - Lần 2
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N =14; O =16; Na = 23; Mg =
24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Một loại phân supephotphat p chứa 55,9% muối canxi đihidrophotphat, còn lại
gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân này
A. 33,92% B. 39,76% C. 42,25% D. 45,75%
Câu 2: Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào lượng nước dư, thu được dung
dịch X a mol khí H2. Sục khí CO2 đến vào dung dịch X, phản ứng được biểu diễn theo
đồ thị sau:
A. 24,1 gam B. 22,9 gam C. 21,4 gam D. 24,2 gam
Câu 3: Cho các cặp chất sau tác dụng với nhau:
(1) CH
3
COOH C
2
H
5
ONa;
(2) C
2
H
5
NH
2
C
6
H
5
NH
3
Cl;
(3) C
6
H
5
OH C
2
H
5
ONa;
(4) CH
3
NH
2
ClH
3
NCH
2
COOH;
Các cặp xảy ra phản ng là:
A. (1), (2), (3), (4) B. (1), (3) C. (1), (2), (4) D. (1), (2), (3)
Câu 4: Hợp chất o sau đây không làm đổi màu giấy quỳ tím m?
A. CH
3
NH
2
B. H
2
N-CH
2
-COOH C. NH
3
D. CH
3
COOH
Câu 5: Hỗn hợp M gồm Lys-Gly-Ala, Lys-Ala-Lys-Lys-Lys-Gly Ala-Gly trong đó oxi
chiếm 21,3018% về khối lượng. Cho 40,56 gam M c dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu
được m gam muối. Giá trị của m
A. 90,48 B. 67,86 C. 93,26 D. 62,46
Câu 6: Tiến nh điện phân dung dịch chứa NaCl 0,15 mol Cu(NO
3
)
2
bằng điện cực trơ,
màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 6176 giây thì dừng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 14,93 gam. Dung dịch sau điện phân hòa tan tối
đa m gam bột Fe, phản ứng tạo khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N
+5
). Giá trị m là
A. 3,08 gam B. 4,20 gam C. 3,36 gam D. 4,62 gam
Câu 7: Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H
2
SO
4
10%
thu được dung dịch Y 3,36 lít khí H
2
(đktc). Khối lượng dung dịch Y
A. 146,7 gam B. 152,0 gam C. 151,9 gam D. 175,2 gam
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam este X đơn chức thu được 5,28 gam CO
2
1,08 gam
H
2
O. Công thức phân tử của X
A. C4H8O2 B. C8H8O2 C. C6H10O2 D. C6H8O2
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O
2
, sau phản ứng thu
được CO
2
y mol H
2
O. Biết m=78x-103y. Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch nước
Br
2
thì lượng Br
2
phản ứng tối đa 0,15 mol. Giá trị của a
A. 0,20 B. 0,15 C. 0,08 D. 0,05
Câu 10: Cho 13 gam C
2
H
2
phản ứng với nước xúc tác thích hợp, hiệu suất phản ứng
60%. Cho toàn bộ hỗn hợp X thu được tác dụng với lượng AgNO
3
trong NH
3
được m gam
kết tủa. Giá trị m
A. 59,4 B. 64,8 C. 112,8 D. 124,2
Câu 11: Este E được tạo thành từ axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở (X) ancol không
no, đơn chức, mạch hở một nối đôi C=C (Y). Đốt cháy hoàn toàn a mol mỗi chất E, X, Y
lần lượt thu được b mol CO
2
, c mol CO
2
0,5b mol H
2
O. Quan hệ giữa b c
A. b=c B. c=2b C. b=2c D. b=3c
Câu 12: Cấu hình electron của nguyên tử Cu (Z=29) trạng thái bản
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
9
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
9
4s
2
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
3d
10
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
1
Câu 13: Tổng hợp 120 kg polimetylmetacrylat từ axit ancol thích hợp, hiệu suất của phản
ứng este hóa 30% phản ứng trùng hợp 80%. Khối lượng của axit cần dùng là
A. 430 kg B. 160 kg C. 113,52 kg D. 103,2 kg
Câu 14: Cho các phản ứng sau:
(1) FeS + X
1
X
2
+ X
3
(2) X
2
+ CuSO
4
X
4
(đen) + X
5
(3) X
2
+ X
6
X
7
(vàng) + X
8
(4) X
3
+ X
9
X
10
(5) X
10
+ HI X
3
+ X
1
+ X
11
(6) X
1
+ X
12
X
9
+ X
8
+ MnCl
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Các chất X
4
, X
7
, X
10
X
12
lần lượt
A. CuO, CdS, FeCl
2
, MnO
2
B. CuS, S, FeCl
2
, KMnO
4
C. CuS, CdS, FeCl
3
, MnO
2
D. CuS, S, FeCl
3
, MnO
2
Câu 15: Cho a mol sắt tác dụng với dung dịch chứa a mol HNO
3
(NO sản phẩm khử duy nhất
của N
+5
). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem trộn dung dịch thu được với dung dịch nào
sau đây sẽ không xảy ra phản ứng hóa học?
A. AgNO
3
B. NaOH C. HCl D. KI
Câu 16: Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe 4,8 gam Fe
2
O
3
cần dùng tối
thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO
3
vào Y thu
được m gam kết tủa. Giá trị của V m lần lượt
A. 290 83,23 B. 260 102,70 C. 290 104,83 D. 260 74,62
Câu 17: Người hút thuốc nhiều thường mắc các bệnh nguy hiểm về đường hấp. Chất
gây hại chủ yếu có trong thuốc là
A. Mophin B. Cafein C. Nicotin D. Heroin
Câu 18: Chọn định nghĩa đúng nhất về đồng phân:
A. những hợp chất khác nhau nhưng cùng công thức phân tử.
B. những chất cùng công thức phân tử nhưng tính chất hóa học khác nhau.
C. hiện tượng các chất cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất khác
nhau.
D. những hợp chất cùng phân tử khối nhưng cấu tạo hóa học khác nhau.
Câu 19: Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, số mol bằng
nhau M
X
<M
Y
) một amino axit Z (phân tử một nhóm –NH
2
). Đốt cháy hoàn toàn 0,4
mol hỗn hợp M thu được khí N
2
; 14,56 lít CO
2
(đktc) 12,6 gam H
2
O. Cho 0,3 mol M phản
ứng vừa đủ với x mol dung dịch HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Phần trăm khối lượng của Z trong M là 32,05%
B. Phần trăm khối lượng của Y trong M 40%
C. X phản ứng tráng bạc
D. Giá trị của x 0,075
Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng sau:
X + NaOH trong sản phẩm hữu có một chất Y CH
3
COONa;
Y + O
2
Y
1
;
Y
1
+ NaOH CH
3
COONa + H
2
O
Số chất X thỏa mãn đồ trên
A. 2 B. 1 C. 4 D. 3

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

Để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT chuyên Thái Nguyên (Lần 2), nội dung tài liệu kèm theo đáp án và lời giải chi tiết. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT chuyên Thái Nguyên (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm