Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương (Lần 3)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3, NĂM 2018
Môn: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 40 câu Số trang: 04 trang
- H tên thí sinh: .................................................... Số báo danh : ........................
Cho nguyên tử khối cuả một số nguyên tố: H =1; He =4; C =12; N =14; O =16; S =32; Cl =35,5; Na
=23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Al =27; Fe =56; Cu =64; Zn =65; Ag =108.
Câu 41: Nung crôm trong bình kín chứa I
2
tạo ra sản phẩm muối
A. CrI
3
. B. CrI
2
. C. Cr
3
I
8
. D. CrI
6
.
Câu 42: Khi nhỏ từ từ đến dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl
b mol
AlCl
3
, kết
quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ th sau:
Tỉ lệ a : b
A.
4 : 3.
B.
2 : 1.
C.
1 : 1.
D.
2 : 3.
Câu 43: Cho các phát biểu sau:
(a) hai dung dịch làm quì tím hóa xanh trong các dung dịch: Glyxin, alanin, valin, axit glutamic,
lysin, anilin.
(b) hai chất tráng gương trong các chất: Glucozơ, saccarozơ, amilozơ, xenlulozơ, fructozơ.
(c) hai polime được điều chế từ trùng ngưng trong số các polime: tơ olon, capron, PPF, tơ nilon-
6,6.
(d) Butan-2-ol tách nước thu được tối đa 2 anken (tính cả đồng phân nh học).
Số phát biểu đúng
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 44: Kim loại nào sau đây kim loại kiềm?
A. Ca. B. Al. C. Cs. D. Mg.
Câu 45: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Anilin tác dụng với dung dịch brom tạo ra kết tủa màu trắng.
B. Trong phân tử đipeptit mạch hở hai nhóm peptit.
C. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc
α
-amino axit.
D. Trùng ngưng axit ε-amino caproic thu được nilon-6
Câu 46: Cho các hỗn hợp rắn (tỉ lệ mol tương ng) thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Al Na (1 : 2) vào nước dư.
(b) Fe
2
(SO
4
)
3
Cu (1 : 1) vào nước dư.
(c) Cu Fe
2
O
3
(1: 1) vào dung dịch HCl dư.
(d) CaO Na
2
CO
3
(1 : 1) vào nước dư.
(e) Al
4
C
3
CaC
2
(1 : 2) vào nước dư.
ĐỀ THI: 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(f) BaCl
2
NaHCO
3
(1 : 1) vào nước đun nóng nhẹ
Số hỗn hợp tan hoàn toàn tạo thành dung dịch trong suốt
A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.
Câu 47: Cho các phát biểu sau:
(a) điều kiện thường metyl amin chất khí, tan tốt trong nước.
(b) nhiệt độ thường, glucozơ oxi hóa được brom trong nước.
(c) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức mạch hở luôn thu được số mol CO
2
bằng số mol H
2
O.
(d) Tất cả các aminoaxit đều tính lưỡng tính nên dung dịch của đều môi trường trung tính .
Số phát biểu không đúng
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 48: Chất X công thức phân tử C
4
H
8
O
2
. Cho X vào dung dịch NaOH đun nóng thu được CH
3
OH.
Tên của X
A. Metyl axetat. B. Propyl fomat. C. Etyl axetat. D. Metyl propionat.
Câu 49: Cho từ từ đến hết 1,644 gam Ba vào 100 t dung dịch CuSO
4
0,12 M. Sau khi các phản ứng xảy
ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được
A. 3,972 gam. B. 2,796 gam. C. 2,052 gam. D. 1,176 gam.
Câu 50: Công thức chung của amin no, đơn chức, mạch hở
A. C
n
H
2n+1
N (n
1). B. C
n
H
2n+3
N (n
0). C. C
n
H
2n+1
N (n
2). D. C
n
H
2n+3
N (n
1).
Câu 51: Cho các chất: phenol, stiren, alanin, toluen, glucozơ, triolein, glixerol. Số chất tác dụng được với
nước brom điều kiện thường
A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.
Câu 52: Cho hình vẽ thu khí bằng cách dời chỗ không khí như sau:
Khí nào trong số các khí N
2
, NH
3
, Cl
2
, SO
2
thể thu được theo cách trên?
A. N
2
. B. NH
3
. C. Cl
2
. D. SO
2
.
Câu 53: Amilopectin, xenlulozơ, saccarozơ đều khả năng tham gia phản ứng
A. tráng gương. B. thủy phân trong môi trường axit.
C. hoà tan Cu(OH)
2.
D. thủy phân trong môi trường kiềm.
Câu 54: Cho 7,5 gam H
2
NCH
2
COOH tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam
muối. Giá trị của m
A. 14,80. B. 11,05. C. 10,57. D. 11,15.
Câu 55: Tại Điều 8 Luật Giao thông đường bộ quy định về nhóm các hành vi bị nghiêm cấm đối với
người điều khiển phương tiện xe cơ giới, trong đó có hành vi điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên
dùng trên đường trong máu hoặc hơi thở nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc
0,25 miligam/ 1lít khí thở”. Khi cho CuO nung nóng vào cồn thu được chất X (
3
CH CH O
). Tên thay
thế của X
A. Andehit axetic B. Ancol etylic. C. Etanol. D. Etanal.
Câu 56: phòng hóa hoàn toàn 8,88 gam metyl axetat bằng 200 ml dung dịch KOH 1M thu được
dung dịch X. cạn X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m
A. 18,90. B. 17,28. C. 16,24. D. 14,5.
Câu 57: Axit nào sau đây axit béo?
A. Axit oxalic. B. Axit stearic. C. Axit lactic. D. Axit glutamic.
Câu 58: Hòa tan 11,2 gam Fe o 200 ml dd CuSO
4
0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam
chất rắn. Giá trị của m
A. 6,4 gam. B. 18,4 gam. C. 12 gam. D. 12,8 gam.
Câu 59: Trong các phát biểu sau :
(1) Theo chiều tăng dn điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm th (từ Be đến Ba) nhiệt độ nóng
chảy giảm dn.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(2) Kim loại Cs được dùng để chế tạo tế bào quang điện.
(3) Các kim loại Na, Ba, Be đều tác dụng với nước nhiệt độ thường.
(4) Hỗn hợp bột gồm Al Fe
3
O
4
được gọi hỗn hợp tecmit dùng để n đường ray.
(5) Thêm vài giọt H
2
SO
4
vào dung dịch Na
2
CrO
4
thì dung dịch chuyển t màu vàng sang màu da
cam .
Số phát biểu đúng
A. 2 B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 60: Kim loại sắt tác dụng với chất nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?
A. HNO
3
đặc, nóng, dư. B. Cl
2
.
C. dung dịch CuSO
4
. D. H
2
SO
4
đặc, nóng, dư.
Câu 61: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh?
A. CH
3
COOH. B. NaNO
3
. C. H
2
O D. C
2
H
5
OH.
Câu 62: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm X gồm CuO Al
2
O
3
nung nóng đến khi
phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO trong X
A. 0,8 gam. B. 8,3 gam. C. 2,0 gam. D. 4,0 gam.
Câu 63: Trong phân tử propilen số liên kết xich ma (
)
A. 9. B. 7. C. 6. D. 8.
Câu 64: Cho c chất: KOH, Ca(NO
3
)
2
, NaHCO
3
, NaHSO
4
, AgNO
3
, Na
2
CO
3
ln lượt vào dung dịch
BaCl
2
điều kiện thường. Số chất tạo ra sản phẩm kết tủa
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 65: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên
thuỷ ngân rồi gom lại
A. muối ăn. B. vôi sống. C. lưu huỳnh. D. cát.
Câu 66: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Supephotphat kép thành phn chính ch Ca(H
2
PO
4
)
2.
B. Thành phn chính của supephotphat đơn gồm hai muối Ca(H
2
PO
4
)
2
CaSO
4
theo tỉ lệ số mol 1:2.
C. Phân kali cung cấp Kali cho cây trồng.
D. Urê công thức (NH
2
)
2
CO, khi bón cho đất tạo ra môi trường bazơ
Câu 67: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua (giảm pH) của đất?
A. K
2
CO
3
. B. Ca
3
(PO
4
)
2
. C. NH
4
NO
3
. D. Urê.
Câu 68: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi bảng sau
Thuốc thử
Hiện tượng
C
2
H
5
OH/ HCl khí dư, t
0
c, hỗn hợp sau phản ứng cho vào nước
Dung dịch trong suốt
Cu(OH)
2
Dung dịch xanh lam
Dung dịch HCl
Dung dịch vẩn đục
Quỳ tím
Xanh
X, Y, Z, T ln lượt
A. Glyxin, glucozơ, natri phenolat, metylamin. B. Glyxin, saccarozơ, natri phenolat, anilin.
C. Natri phenolat, saccarozơ, glyxin, metylamin. D. Etylamin, glucozơ, natri phenolat, glyxin.
Câu 69: điều kiện thường, kim loại độ cứng lớn nhất
A. W. B. Cr. C. Fe. D. K.
Câu 70: Cho đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom :
(Cl KOH) H SO (FeSO H SO )
KOH
2 2 4 4 2 4
3
Cr(OH) X Y Z T
   
. Các chất X, Y, Z, T theo
thứ tự là:
A. K
2
CrO
4
; KCrO
2
; K
2
Cr
2
O
7
; Cr
2
(SO
4
)
3.
B. KCrO
2
; K
2
CrO
4
; K
2
Cr
2
O
7
; Cr
2
(SO
4
)
3.
C. KCrO
2
; K
2
Cr
2
O
7
; K
2
CrO
4
; CrSO
4.
D. KCrO
2
; K
2
Cr
2
O
7
; K
2
CrO
4
; Cr
2
(SO
4
)
3.
Câu 71: Thủy phân este E thu được glixerol 3 axit cacboxylic đơn chức X, Y, Z mạch hở trong cùng
dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn x mol E thu được y mol CO
2
z mol H
2
O (y = z + 5x). x mol E
phản ứng vừa đủ với 72 gam Br
2
trong nước, thu được 110,1 gam sản phẩm hữu cơ. phòng hóa hoàn
toàn x mol E trong dung dịch KOH thu được m gam muối. Giá trị của m

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương (Lần 3), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Chúc các bạn học sinh có kỳ thi THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 - 2019 đạt kết quả cao.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 120
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm