Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Hải Lăng - Quảng Trị (Lần 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT HẢI NG -
QUẢNG TRỊ
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PH THÔNG QUỐC GIA
LẦN I NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số o danh: ........................................................................
Cho biết nguyên t khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65;
Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Giá trị pH của các dung dịch axit CH
3
COOH, HCl, H
2
SO
4
cùng nồng độ mol/l được sắp xếp
theo thứ tự tăng dần
A. HCl, CH
3
COOH, H
2
SO
4
. B. H
2
SO
4
, HCl, CH
3
COOH.
C. H
2
SO
4
, CH
3
COOH, HCl. D. CH
3
COOH, HCl , H
2
SO
4
.
Câu 42: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO
3
(loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản
phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V
A. 1,12. B. 4,48. C. 3,36. D. 2,24.
Câu 43: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca
2+
, Mg
2+
, HCO
3
-
, Cl
-
, SO
4
2-
. Chất được dùng để làm mềm
mẫu nước cứng trên
A. HCl. B. NaHCO
3
. C. Na
2
CO
3
. D. H
2
SO
4
.
Câu 44: Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch
HCl?
A. C
2
H
5
OH B. C
6
H
5
NH
2
C. CH
3
COOH D. H
2
NCH(CH
3
)COOH
Câu 45: nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit:
A. MgO. B. BaO. C. K
2
O. D. Fe
2
O
3
.
Câu 46: Dẫn 0,672 lít khí CO
2
(đktc) vào 1 lít dung dịch chứa hai chất tan gồm NaOH 0,025M
Ca(OH)
2
0,0125M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m
A. 1,00 B. 0,75 C. 1,25 D. 2,00
Câu 47: Cho 38,4 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe
3
O
4
tác dụng với 2,4 mol HNO
3
(dư) trong dung dịch, thu
được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) dung dịch X. Dung dịch X phản ứng với 1400 ml
dung dịch NaOH 1M thu được 42,8 gam kết tủa. Giá trị của V
A. 8,96 B. 6,72 C. 11,2 D. 3,36
Câu 48: Cho y các kim loại : Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy
A. Fe B. Mg C. Cr D. Na
Câu 49: phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH
3
COOC
2
H
5
trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được
dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m
A. 19,2 B. 16,4 C. 9,6 D. 8,2
Câu 50: Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch
A. H
2
SO
4
(đặc, nguội) B. KOH C. NaOH D. H
2
SO
4
(loãng)
Câu 51: Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
(đun nóng),
thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m
A. 18,0 B. 9,0 C. 36,0 D. 16,2
Câu 52: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức liên tiếp trong y đồng đ⽐ng với H
2
SO
4
đặc
140
o
C. Sau phản ứng được hỗn hợp gồm 5,4 gam c và 19,4 gam 3 ete. Hai ancol ban đầu
A. CH
3
OH C
2
H
5
OH. B. C
2
H
5
OH C
3
H
7
OH.
C. C
3
H
5
OH C
4
H
7
OH. D. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH.
Câu 53: Hai chất nào sau đây đều hiđroxit lưỡng tính ?
Đề Thi 169
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Ca(OH)
2
Cr(OH)
3
B. Ba(OH)
2
Fe(OH)
3
C. NaOH Al(OH)
3
D. Cr(OH)
3
Al(OH)
3
Câu 54: Chất không phải axit béo
A. axit panmitic. B. axit oleic. C. axit stearic. D. axit axetic.
Câu 55: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh
A. CH
3
NH
2
B. CH
3
COOH C. C
2
H
5
OH D. H
2
NCH
2
COOH
Câu 56: Để phản ng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H
2
NCH
2
COOH cần vừa đủ V ml dung dịch
NaOH 1M. Giá trị của V
A. 100 B. 200 C. 150 D. 50
Câu 57: Cho dãy các chất: CH
2
=CHCl, CH
2
=CH
2
, CH
2
=CH-CH=CH
2
, H
2
NCH
2
COOH. Số chất trong
dãy khả ng tham gia phản ứng trùng hợp
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 58: Chất thuộc loại cacbohiđrat là
A. protein B. xenlulozơ C. poli(vinyl clorua) D. glixerol
Câu 59: Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe
2
O
3
bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không
không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng
A. 1,35 gam B. 2,7 gam C. 8,1 gam D. 5,4 gam
Câu 60: Cho dãy các chất : CH
3
COOCH
3
, C
2
H
5
OH, H
2
NCH
2
COOH, CH
3
NH
2
. Số chất trong dãy phản
ứng được với dung dịch NaOH
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 61: Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. S dung dịch trong dãy phản ng
được với Cu(OH)
2
nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu xanh lam
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 62: Vinyl axetat công thức là
A. CH
3
COOCH
3
B. HCOOC
2
H
5
C. CH
3
COOCH=CH
2
D. C
2
H
5
COOCH
3
Câu 63: X một hợp chất hữu dạng: (H
2
N)
x
C
n
H
m
(COOH)
y
. Biết rằng 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng
tối đa với 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 38,2 gam muối, số đồng phân cấu tạo của X
A. 6. B. 9. C. 7. D. 8.
Câu 64: Chất o sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?
A. Glucozơ B. Protein C. Tinh bột D. Saccarozơ
Câu 65: Cho các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch KAlO
2
(b) Dẫn CO
2
vào dung dịch Ba(OH)
2
(c) Trộn dung dịch NaHCO
3
với dung dịch Ba(OH)
2
(d) Cho dung dịch FeCl
3
vào dung dịch H
2
S.
(e) Cho dung dịch NH
3
vào dung dịch AlCl
3
(f) Cho dung dịch K
2
CrO
4
vào dung dịch Ba(HCO
3
)
2
(g) Cho phenol tác dụng với dung dịch nước Brom.
Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi phản ng xảy ra hoàn toàn là:
A. 4 B. 6 C. 3 D. 5
Câu 66: Hình vẽ sau mô tả t nghiệm điều chế khí Z:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phương trình hóa học điều chế khí Z
A. 2HCl
(dung dịch)
+ Zn ZnCl
2
+ H
2
↑.
B. H
2
SO
4(đặc)
+ Na
2
SO
3(rắn)
SO
2
+ Na
2
SO
4
+ H
2
O.
C. Ca(OH)
2(dung dịch)
+ 2NH
4
Cl
(rắn)
CaCl
2
+ 2NH
3
+ 2H
2
O.
D. 4HCl
(đặc)
+MnO
2(rắn)
MnCl
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O.
Câu 67: Các kim loại natri, kali được điều chế bằng phương pháp:
A. Nhiệt luyện. B. Thuỷ luyện.
C. Điện phân dung dịch. D. Điện phân nóng chảy.
Câu 68: Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được 4,48 t khí H
2
(đkc) m gam kim loại không tan. Giá trị của m
A. 6,4 B. 2,0 C. 2,2 D. 8,5
Câu 69: Hiệu ứng nhà kính hiện tượng trái đất đang ấm dần lên, do các bức xạ bước sóng dài trong
vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài trụ. Trong các khí dưới đây, khí khả năng gây
ra hiệu ứng nhà kính :
A. N
2
B. H
2
C. CO
2
D. O
2
Câu 70: Kim loại không phản ứng được với nước nhiệt độ thường
A. Ca B. Li C. Be D. K
Câu 71: Cho các hỗn hợp rắn dạng bột tỉ lệ số mol trong ngoặc theo thứ tự chất như sau :
(1) Na Al
2
O
3
(2:1) (2) Cu FeCl
3
(1:3)
(3) Na, Ba và Al
2
O
3
(1:1:2) (4) Fe FeCl
3
(2:1)
(5) Al Na(1:2) (6) K Ba (1:1)
bao nhiêu hỗn hợp có thể tan hết trong nước dư?
A. 3 B. 5 C. 6 D. 4
Câu 72: Hỗn hợp X gồm một anđehit đơn chức mạch hở một ankin( phân tử ankin cùng số nguyên
tử H nhưng ít hơn 1 nguyên tử C so với anđehit). Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được 2,4 mol CO
2
1
mol H
2
O. Nếu cho 1 mol X tác dụng với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thì thu được khối lượng
kết tủa tối đa là:
A. 308,0 gam B. 230,4 gam
C. 144,0 gam D. 301,2 gam
Câu 73: Cho a gam CuSO
4
.5H
2
O vào 100 ml dung dịch AgNO
3
1M thu được dung dịch X. Tiến hành
điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ tới khi khối lượng catot tăng m gam thì dừng điện phân. Dung
dịch sau điện phân hòa tan tối đa 14,0 gam bột Fe thu được dung dịch (không chứa ion
4
NH
) hỗn
hợp khí Z gồm 2 khí không màu trong đó một khí hóa u trong không khí. Tỉ khối hơi của Z so với
H
2
bằng
31
3
. Giá trị của m a lần lượt
A. 23,6 50,0 B. 20,4 75,0 . C. 23,6 62,5 D. 20,4 87,5
Câu 74: Hòa tan hết 2,72 gam hỗn hợp X gồm FeS
2
, FeS, Fe, CuS Cu trong 500 ml dung dịch HNO
3
1M, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch 0,07 mol một chất khí thoát ra. Cho tác
dụng với lượng dung dịch BaCl
2
thu được 4,66 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch thể hòa tan tối
đa m gam Fe. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N
+5
NO. Giá trị của m
A. 9,83 B. 9,38 C. 9,76 D. 9,72
Câu 75: Hỗn hợp M chứa ba peptit mạch hở Ala-Gly-Lys, Ala-Gly Lys-Lys-Ala-Gly-Lys. Trong hỗn
hợp M nguyên tố oxi chiếm 21,302% về khối lượng. Cho 0,12 mol M tác dụng với dung dịch HCl sau
phản ứng hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp gồm ba muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau
đây?
A. 70 B. 69 C. 68 D. 72

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Hải Lăng - Quảng Trị (Lần 1), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Hải Lăng - Quảng Trị (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 232
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm