Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Trực Ninh - Nam Định (Lần 1)

1 98
Đề thi học THPT Trực Ninh - Nam Định - Lần 1 - Năm 2018
I. Nhận biết
Câu 1. Dung dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím hóa xanh?
A. C
2
H
5
NH
2
B. CH
3
NH
2
C. (CH
3
)
2
NH D. C
6
H
5
NH
2
Câu 2. Hợp chất CH
3
NHCH
2
CH
3
có tên đúng
A. đimetylmetanamin B. đimetylamin C. N-etylmetanamin D. etylmetylamin
Câu 3. Loại đường nào có nhiều trong mía và củ cải đường?
A. Saccarozơ B. Xenlulozơ C. Fructozơ D. Glucozơ
Câu 4. Amin nào sau đây là amin bậc hai?
A. (CH
3
)
3
N B. CH
3
NH
2
C. CH
3
-NH-CH
3
D. C
6
H
5
NH
2
Câu 5. Tripanmitin có công thức là
A. (C
15
H
29
COO)
3
C
3
H
5
B. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
C. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
D. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
Câu 6. Este mùi dứa là
A. metyl axetat B. etyl butirat C. Etyl axetat D. Isoamyl axetat
Câu 7. Chất X có công thức: CH
3
COOC
2
H
5
. Tên gọi của X
A. vinyl propioat B. vinyl axetat C. etyl axetat D. etyl propioat
Câu 8. Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân tinh bột là
A. xenlulozơ B. glucozơ C. saccarozơ D. fructozơ
Câu 9. Chất thuộc loại polisaccarit là
A. saccarozơ B. glucozơ C. fructozơ D. xenlulozơ
Câu 10. Chất o sau đây chiếm khoảng 30% trong mật ong?
A. saccarozơ B. fructozơ C. glucozơ D. mantozơ
II. Thông hiểu
Câu 11. Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói X Y sobitol.
Các hợp chất hữu cơ X, Y lần lượt là
A. tinh bột, glucozơ B. xenlulozơ, glucozơ C. xenlulozơ, fructozơ D. saccarozơ, glucozơ
Câu 12. Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 đun nóng là
A. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ B. fructozơ, saccarozơ tinh bột
C. saccarozơ và fructozơ, tinh bột D. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
Câu 13. Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 2,73 gam sobitol với hiệu suất 80%
A. 2,16 gam B. 2,73 gam C. 2,7 gam D. 3,375 gam
Câu 14. Mệnh đề o sau đây không đúng?
A. Metyl fomat có CTPT là C
2
H
4
O
2
.
B. Metyl fomat là este của axit etanoic.
C. Metyl fomat có thể tham gia phản ứng tráng bạc.
D. Thủy phân metyl fomat trong môi trường axit tạo thành ancol metylic và axit fomic.
Câu 15. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Amin được cấu tạo bằng cách thay thế H của amoniac bằng 1 hay nhiều gốc hiđrocacbon
B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin
C. Tùy thuộc vào gốc hiđrocacbon, có thể phân biệt thành amin thành amin no, chưa no và thơm.
D. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện đồng phân.
Câu 16. Thủy phân 17,8 gam tristearin (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
bằng 350 ml dung dịch KOH 0,2M thu được
glixerol và dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 19,88 B. 19,32 C. 18,76 D. 7,00
Câu 17. Este o sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc?
A. CH
3
COOCH=CH
2
B. HCOOCH=CH-CH
3
C. HCOOCH
2
CH=CH
2
D. CH
3
COOC
2
H
5
Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam một este đơn chức X thu được 13,44 lít khí CO
2
(đktc) và 10,8 gam
nước. Công thức phân tử của X là
A. C
2
H
4
O
2
B. C
5
H
8
O
2
C. C
4
H
8
O
2
D. C
3
H
6
O
2
Câu 19. Lên men a gam glucozơ, cho toàn bộ lượng CO
2
sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo
thành 7,5 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng so với dung dịch nước i trong ban đầu giảm
2,55 gam. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 90%, giá trị của a
A. 22,5000 B. 11,2500 C. 10,1250 D. 9,1125
Câu 20. Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C
7
H
9
N là
A. 3 B. 2 C. 5 D. 4
Câu 21. Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần ợt là
A. (C
6
H
12
O
6
)n, [C
6
H
7
O
2
(OH)
3
]
n
. B. (C
6
H
10
O
5
)
n
, [C
6
H
7
O
2
(OH)
2
]
n
.
C. [C
6
H
7
O
2
(OH)
3
]
n
, (C
6
H
10
O
5
)
n
. D. (C
6
H
10
O
5
)
n
, [C
6
H
7
O
2
(OH)
3
]
n
.
Câu 22. Tính khối lượng xenlulozơ trinitrat tạo ra khi cho 24,3 gam xenlulozơ tác dụng HNO
3
A. 43,50 gam B. 44,55 gam C. 45,45 gam D. 51,30 gam
Câu 23. phòng a hoàn toàn 26,4 gam hỗn hợp 2 este etyl axetat metyl propionat bằng ợng
vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị V là
A. 600 ml B. 500 ml C. 400 ml D. 200 ml
Câu 24. Trong s các hợp chất hữu ng thức C
4
H
8
O
2
, số hợp chất đơn chức mạch hở tác dụng
được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na là
A. 4 B. 5 C. 6 D. 2
Câu 25. Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tính thể ch rượu 40° thu được, biết
rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/mL và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%?
A. 2785,0 mL B. 2300,0 mL C. 3194,4 mL D. 2875,0 mL
Câu 26. Các este thường được điều chế bằng cách đun sôi hỗn hợp nào sau đây khi có axit H
2
SO
4
đặc làm
xúc tác?
A. Phenol axit cacboxylic B. Ancol và axit cacbonyl
C. Phenol axit cacbonyl D. Ancol và axit cacboxylic
Câu 27. n men 360 gam glucozơ tạo thành ancol etylic (với hiệu suất của phản ứng lên men đạt 80%),
khí sinh ra được dẫn vào nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 320 B. 400 C. 200 D. 160
Câu 28. Tính thể tích dung dịch HNO
3
96% (D = 1,53 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ
tạo 29,7 gam xenlulozơ trinitrat.
A. 11,86 ml B. 4,29 ml C. 12,87 ml D. 3,95 ml
Câu 29. Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa nồng độ tác dụng với một lượng AgNO
3
trong dung
dịch NH
3
thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là
A. 0,3 M B. 6,0 M C. 3,0 M D. 0,6 M
Câu 30. Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 60%. Dung dịch sau phản ứng chia thành hai phần
bằng nhau. Phần I c dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được x mol Ag. Phần II làm mất màu
vừa đủ dung dịch chứa y mol brom. Giá trị của x, y lần lượt là
A. 0,32; 0,1 B. 0,12; 0,06 C. 0,24; 0,06 D. 0,48; 0,12
Câu 31. Thực hiện phản ng este hóa 4,6 gam ancol etylic 12 gam axit axetic với hiệu suất đạt 80% thì
khối lượng este thu được là
A. 3,52 g B. 7,04 g C. 14,08 g D. 10,56 g
Câu 32. Cho anilin vào nước, lắc đều. Thêm lần lượt dung dịch HCl dư, rồi dung dịch NaOH , hiện
tượng quan t được là
A. dung dịch bị dục, sau đó trong suốt B. lúc đầu trong suốt, sau đó bị đục, rồi phân lớp
C. dung dịch bị đục, rồi trong suốt, sau đó bị đục D. lúc đầu trong suốt, sau đó phân lớp
Câu 33. Cho 0,1 mol phenyl axetat c dụng với 250ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X.
cạn X được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 21,8 B. 19,8 C. 14,2 D. 8,2
Câu 34. Saccarozơ và glucozơ đều có
A. phản ứng thủy phân trong môi trường axit
B. phản ứng với dung dịch NaCl
C. phản ứng với AgNO
3
trong dung dịch NH
3
, đun nóng
D. phản ứng với Cu(OH)
2
ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam
Câu 35. Câu nào dưới đây đúng?
A. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Trực Ninh - Nam Định (Lần 1), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Trực Ninh - Nam Định (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 98
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm