Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Việt Yên - Bắc Giang (Lần 1)

Đề thi học THPT Việt Yên - Bắc Giang - Lần 1 - Năm 2018
I. Nhận biết
Câu 1. Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch HCl là:
A. Hg, Ca, Fe B. Au, Pt, Al C. Na, Zn, Mg D. Cu, Zn, K
Câu 2. Chất nào sau đây chất điện li?
A. KCl B. CH
3
CO C. Cu D. C
6
H
12
O
6
(glucozơ)
Câu 3. Hòa tan hết 11,2 gam Fe vào ợng vừa đủ dung dịch axit sunfuric loãng, sau phản ứng, thu được
V lít khí duy nhất (đktc). Giá trị của V
A. 10,0 B. 14,0 C. 4,48 D. 19,8
Câu 4. Chất nào sau đây thành phần chính là trieste của glixerol với axit béo?
A. sợi bông B. mỡ C. bột gạo D. tằm
Câu 5. Sục khí HCl vào dung dịch Na
2
SiO
3
thu được kết tủa
A. SiO
2
B. NaCl C. H
2
SiO
3
D. H
2
O
Câu 6. Este nào sau đây khi đốt cháy thu được số mol CO
2
bằng s mol nước?
A. C
2
H
3
COOCH
3
B. HCOOC
2
H
3
C. CH
3
COOC
3
H
5
D. C
3
COOCH
3
Câu 7. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển u xanh?
A. NaCl B. HCl C. KCl D. NH
3
Câu 8. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào chất o?
A. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
B. (C
17
H
35
COO)
2
C
2
H
4
C. (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
D. (C
3
H
5
COO)
3
C
3
H
5
Câu 9. Dung dịch nào sau đây pH > 7?
A. HNO
3
B. KOH C. CH
3
OH D. KCl
Câu 10. Etyl axetat phản ng với chất nào sau đây?
A. FeO B. NaOH C. Na D. HCl
Câu 11. Khí cacbonic
A. NO
2
B. CO C. CO
2
D. SO
2
II. Thông hiểu
Câu 12. Ứng dụng nào sau đây không phải của glucozơ?
A. Sản xuất rượu etylic B. Tráng gương, tráng ruột phích
C. Nhiên liệu cho động đốt trong D. Thuốc tăng lực trong y tế
Câu 13. Để điều chế 60kg poli (metyl metacrylat) cần tối thiểu m
1
kg ancol m
2
kg axit tương ứng. Biết
hiệu suất của cả quá trình 75%. Giá trị của m
1
, m
2
lần ợt
A. 60 60 B. 51,2 137,6 C. 28,8 77,4 D. 25,6 68,8
Câu 14. Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, amilozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại
monosaccarit là:
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 15. Đun nóng dung dịch chứa 1,8 gam glucozơ với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đến khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 21,6 B. 2,16 C. 3,24 D. 16,2
Câu 16. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Amilozơ cấu trúc không phân nhánh B. Glucozơ bị oxi hóa bởi H
2
(Ni, t
0
)
C. Xenlulo cấu trúc mạch phân nhánh D. Saccarozơ không b thủy phân
Câu 17. HNO
3
tác dụng được với tập hợp tất cả các chất nào trong các dãy sau:
A. BaO, CO
2
B. NaNO
3
, CuO C. Na
2
O, Na
2
SO
4
D. Cu, MgO
Câu 18. Số đồng phân amin công thức phân t C
3
H
9
N
A. 4 B. 2 C. 6 D. 3
Câu 19. Chất nào sau đây trong thành phần của phân kali?
A. NaCl B. (NH
2
)
2
CO C. NH
4
NO
2
D. KNO
3
Câu 20. Thể tích dung dịch HNO
3
67,5% (khối lượng riêng 1,5 g/ml) cần dùng để c dụng với
xenlulozơ tạo thành 178,2 kg xenlulozơ trinitrat (biết lượng HNO
3
bị hao hụt 20%)
A. 98 lít B. 140 lít C. 162 lít D. 110 lít
Câu 21. Cho các chất sau: triolein, tristearin, tripanmitin, vinyl axetat, metyl axetat. Số chất tham gia
phản ứng cộng H
2
(Ni, t
0
) là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 22. phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam este X, CT CH
3
COOCH
3
, bằng 100ml dung dịch NaOH
1M. cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m
A. 8,2 B. 6,7 C. 7,4 D. 6,8
Câu 23. Cho dung dịch Ba(HCO
3
)
2
lần lượt vào c dung dịch: KCl, Mg(NO
3
)
2
, KOH, K
2
CO
3
, NaHSO
4
,
K
2
SO
4
, Ba(OH)
2
, H
2
SO
4
, HNO
3
. Số trường hợp tạo ra kết tủa
A. 4 B. 6 C. 7 D. 5
Câu 24. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C
3
H
6
O
2
A. 1 B. 6 C. 4 D. 2
Câu 25. nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào lát cắt củ khoai lang thấy xuất hiện màu
A. đỏ B. xanh tím C. u đỏ D. hồng
Câu 26. CH
3
COOC
2
H
3
phản ứng với chất nào sau đây tạo ra được este no?
A. SO
2
B. KOH C. HCl D. H
2
(Ni, t
0
)
Câu 27. Trong bình kín chứa 40 ml khí oxi 35 ml hỗn hợp khí gồm hiđro một amin đơn chức X. Bật
tia lửa điện để phản ứng cháy xảy ra hoàn toàn, rồi đưa bình về điều kiện ban đầu, thu được hỗn hợp khí
thể tích 20 ml gồm 50% CO
2
, 25% N
2
, 25% O
2
. Coi hơi nước đã bị ngưng tụ. Chất X
A. anilin B. propylamin C. etylamin D. metylamin
Câu 28. Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành C
2
H
5
OH
A. CH
3
COOH B. SO
2
C. CO
2
D. CO
Câu 29. Cho các chất sau: xenlulozơ, chất béo, fructozơ, tinh bột. Số chất bị thủy phân trong dung dịch
HCl
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X thì thu được 0,3 mol CO
2
0,3 mol H
2
O. Số công thức cấu
tạo của X
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm
khí cacbonic, khí nitơ hơi ớc (các thể tích khí hơi đều đo cùng điều kiện). Amin X cùng bậc
với ancol metylic. Chất X
A. CH
2
=CHNHCH
3
B. CH
3
CH
2
NHCH
3
C. CH
3
CH
2
CH
2
NH
2
D. CH
2
=CHCH
2
NH
2
Câu 32. Tỉ khối hơi của một este no, đơn chức X so với hiđro 37. Công thức phân tử của X là:
A. C
5
H
10
O
2
B. C
4
H
8
O
2
C. C
2
H
4
O
2
D. C
3
H
6
O
2
III. Vận dụng
Câu 33. Cho các phát biểu sau:
(1) Fructozơ glucozơ đều khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;
(2) Saccarozơ tinh bột đều không b thủy phân khi axit H
2
SO
4
(loãng) làm xúc tác;
(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;
(4) Xenlulo saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit;
Phát biểu đúng
A. (3) (4) B. (1) (3) C. (1) (2) D. (2) và (4)
Câu 34. Thủy phân este X thu được hai chất hữu mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức
đều không làm mất u dung dịch brom. Cho 0,1 mol X phản ứng hết với dung dịch kiềm, cạn thu
được chất rắn X
1
phần hơi X
2
0,1 mol chất hữu Z. Nung X
1
trong không khí được 15,9 gam
Na
2
CO
3
, 3,36 lít CO
2
hơi nước. S mol H
2
sinh ra khi cho Z tác dụng với Na bằng một nửa số mol CO
2
khi đốt Z bằng số mol của Z. Khối lượng X
1
A. 18,8 gam B. 14,4 gam C. 19,2 gam D. 16,6 gam
Câu 35. Cho 38,4 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe
3
O
4
tác dụng với 2,4 mol HNO
3
(dư) trong dung dịch, thu
được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) dung dịch X. Dung dịch X phản ứng với 1400 ml
dung dịch NaOH 1M thu được 42,8 gam kết tủa. Giá trị của V
A. 8,96 B. 6,72 C. 11,2 D. 3,36

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Việt Yên - Bắc Giang (Lần 1), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, đề thi có đáp án. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Việt Yên - Bắc Giang (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 78
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm